Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 17. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 15.9.2021 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 15. a 16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů
7
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
8
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2021
9
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
10
Projednání poskytnutí individuální dotace na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely
11
Projednání poskytnutí individuální dotace na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast
12
Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 č. 29 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2023 a 2024
13
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
14
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 6. 2021
15
Informativní zpráva ve věci: Dokončení realizace akce „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“
16
Informativní zprávy
17
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
18
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
19
Závěr
Pracuji...