Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 18. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 8.12.2021 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Územní studie, Regenerace sídliště Bory 2021
Mgr. Procházka
4
Schválení podání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR do do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“
Ing. Šec
5
30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů vzniklých a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – vratka neinvestiční dotace do rozpočtu MŠMT pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., IČO 70941025 na podporu vzdělávání cizinců ve školním roce 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07/2021 až 10/2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČO 70941513 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 určených pro 16.,24.,27.,55. a 63. MŠ na projekt „Zvýhodněné stravné pro děti a žáky zřizovaných mateřských škol
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku“ do rozpočtu MO Plzeň 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod prostředků z Fondu životního prostředí MMP do rozpočtu MO 3 na realizaci projektu „Rekonstrukce plochy zahuštěných výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň-město
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – snížení použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 zapojených do rozpočtu MO Plzeň 3 roku 2021, vrácení finančních prostředků do FRR MO 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – fixní složka finančního vztahu – kompenzační bonus za další bonusové období
Mgr. Ondřej Ženíšek
18
43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování dotace OSPOD za rok 2020
Mgr. Ondřej Ženíšek
19
44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň na projekt „Šablony III pro 24. MŠ Plzeň“
Mgr. Ondřej Ženíšek
20
Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025
Mgr. Ondřej Ženíšek
21
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
22
Návrh nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci účinné od 1. 1. 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
23
Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2022
Ing. Baloun
24
Pojmenování ulic v k. ú. Valcha
Mgr. Procházka
25
Odpuštění části povinné investice do vybavení tržnice na Chodském náměstí
Mgr. Procházka
26
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 18. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
27
Informativní zprávy předložené na 18.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
28
Různé
29
Závěr
Pracuji...