Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 20. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 7.12.2021 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Ústní informace hostů - velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
5
Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
6
Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021
Mgr. Janouškovec
8
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2021
Ing. Sokol, MBA
9
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2021
PhDr. Fluxa
10
Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2021
PhDr. Fluxa
11
Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2021
PhDr. Fluxa
12
Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2025
PhDr. Fluxa
13
Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022
PhDr. Fluxa
14
Svěření části pozemku p. č. 2688/32, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před budovou radnice)
PhDr. Fluxa
15
Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
p. Trůková
16
Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
17
Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně
Ing. Aschenbrenner
18
Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2022
Ing. Aschenbrenner
19
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021
Ing. Sokol, MBA
20
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...