Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 18. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 8.12.2021 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2021
7a
Návrh na poskytnutí indi. dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
7b
Návrh na poskytnutí indi. dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
8
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
9
Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 – 2025
10
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her
11
Projednání „Změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Lochotín“ (ÚKRMP, 10/2021)
12
Změna katastrální hranice mezi k. ú. Chotíkov a k. ú. Bolevec
13
Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací
14
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1- oddělení investic k 30.9.2021
15
Prominutí smluvní pokuty a zákonných úroků z prodlení společnosti V&V Medical, s.r.o.
16
Průběžná zpráva o realizaci akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“
17
Informativní zprávy
18
Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2021
19
Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2022
20
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
21
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
22
Závěr
Pracuji...