Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 33. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 20.6.2022 od 9.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 5. 2022 – 19. 6. 2022 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022
nám. Šlouf
4
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
5
Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2018 - 2021 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
5a
Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Plzeň (lokalita 4_42 Zóna Cvokařská)
p. primátor
6
Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora
p. primátor
7
Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP
p. primátor
8
Koncepční řešení dopravy na Slovanech
p. primátor
9
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Plzeň a spol. Valcha Property Development a.s.
p. primátor
10
Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
nám. Zarzycký
11
Schválení přijetí dotace z MMR ČR z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“ pro Plzeň - TURISMUS, p. o.
nám. Zarzycký
12
Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
nám. Zarzycký
13
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
nám. Zarzycký
14
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 4. 2022 do 22. 5. 2022
Mgr. Janouškovec
15
Rozhodnutí ve věci vypořádání technického zhodnocení v nájemní smlouvě č. 3011002633/51/02/3 uzavřené se společností BLUE EARTH, s. r. o.
nám. Vozobule
16
Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu)
nám. Bartáková
17
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2022
nám. Bartáková
18
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Podpora zdravotní péče a svozové služby“ na rok 2022
nám. Bartáková
19
Poskytnutí dvou neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2022
nám. Bartáková
20
Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2022
nám. Bartáková
21
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace organizaci Diecézní charita Plzeň z rozpočtu OSS MMP na rok 2022.
nám. Bartáková
22
Poskytnutí dotace na opravu ulič. průčelí nad parterem objektu Tovární 6, Plzeň
nám. Bartáková
23
Poskytnutí dotace na opravu J štítu obytného domu Koterovská náves 13, Plzeň
nám. Bartáková
24
Poskytnutí dotace na restaurování ostění vjezd. brány a branky v ulič. průčelí obj. Na Rychtě 5, Plzeň
nám. Bartáková
25
Poskytnutí dotace na opravu střech na severní straně objektu Zborovská 31, Plzeň
nám. Bartáková
26
Poskytnutí dotace na opravu chléva, zdi a přístavbu přístřešku objektu Koterovská náves 14, Plzeň
nám. Bartáková
27
Poskytnutí dotace na restaurování vstupních dveří Velké synagogy, sady Pětatřicátníků 11, Plzeň
nám. Bartáková
28
Poskytnutí dotace na opravu Z fasády fary a vstupní brány objektu Budilovo nám. 2, Plzeň
nám. Bartáková
29
Poskytnutí dotace na obnovu vnějších schodišť objektu Jiráskovo nám. 30, Plzeň
nám. Bartáková
30
Poskytnutí dotace na restaurování sochy a 2 pilířů u kostela "Na Horničce", Plzeň-Křimice
nám. Bartáková
31
Poskytnutí dotace na obnovu fasády na S straně kostela sv. Mikuláše, Plzeň
nám. Bartáková
32
Poskytnutí dotace na opravu halové chodby v 2. NP objektu Denisovo nábř. 4, Plzeň
nám. Bartáková
33
Poskytnutí dotace na výměnu okenních výplní a vrat v 1. NP objektu Dominikánská 1, Plzeň
nám. Bartáková
34
Poskytnutí dotace na obnovu 11 ks špaletových oken objektu nám. Republiky 5, Plzeň
nám. Bartáková
35
Poskytnutí dotace na opravu J části fasády ve 2. NP objektu Zbrojnická 6, Plzeň
nám. Bartáková
36
Poskytnutí dotace na obnovu části fasády objektu Rooseveltova 2, Plzeň
nám. Bartáková
37
Poskytnutí dotace na opravu fasád objektu Božkovské nám. 8, Plzeň
nám. Bartáková
38
Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2022
nám. Bartáková
39
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2022“
nám. Bartáková
40
Zvýšení dotace poskytnuté pro rok 2022 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na základě smlouvy č. 2021/006824
nám. Bartáková
41
Přijetí dotace na výkon sociální práce
nám. Šlouf
42
Podání žádosti v rámci IROP na projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK"
nám. Šlouf
43
Žádost o dotaci z MKČR na projekt „Kulturní a kreativní centrum DEPO2015 – etapa 1“
nám. Šlouf
44
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Nástavba učeben polytechnického vzdělávání Tyršova ZŠ, Plzeň - Černice"
nám. Šlouf
45
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2023“
nám. Šlouf
46
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
nám. Šlouf
47
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu
nám. Šlouf
48
Poskytnutí investiční individuální dotace
nám. Šlouf
49
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2022“ z rozpočtu ODBSZ MMP
nám. Šlouf
50
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
nám. Šlouf
51
Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u bytů na úpravu vlastním nákladem stavebníka
nám. Šlouf
52
Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut v souvislosti se stavbou PARK KALIKOVA, Plzeň – Bytový komplex s administrativou, investor STAFIN Kalikova a. s.
nám. Šlouf
53
Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 2302/24 v k.ú. Plzeň pro stavbu „Koterovská 96, Plzeň – Demolice uhelny“ a rekonstrukci parkovacích stání.
nám. Šlouf
54
Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k celku pozemku parc. č. 8590/7 a parc. č. 8606/5 a části pozemku parc. č. 8589/5, vše k. ú. Plzeň z vlastnictví společnosti PROPERTY CZECH a.s. do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
55
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rámci stavby Výstavba polyfunkčních domů, Chelčického ulice, Plzeň, investor PROPERTY CZECH a.s.
nám. Šlouf
56
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o budoucích smlouvách uzavřených v souvislosti se stavbou „Bytové domy Plzeň – Křimice, Lokalita U Statku II. etapa“ v k. ú. Křimice (dále jen stavba), investor Amesbury - Plzen 2 s.r.o.
nám. Šlouf
57
Změna usnesení ZMP č. 167/2022 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor Industrial Center CR 2 s.r.o.
nám. Šlouf
58
Výkup pozemků parc. č. 814/4 a parc. č. 814/5, oba k. ú. Zruč, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
59
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 8422/36, k. ú. Plzeň a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/6 k celku pozemků parc. č. 8463/9 a parc. č. 8463/17, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města.
nám. Šlouf
60
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 3193/15, parc. č. 3893, oba k. ú. Bolevec a parc. č. 11251/14, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
61
Bezúplatný převod pozemků p. č. 1378 k. ú. Božkov, p. č. 1932/94 k. ú. Bručná a p. č. 700 k. ú. Bukovec, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
62
Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v lokalitě k. ú. Plzeň 4 – Jateční ulice.
nám. Šlouf
63
Směna pozemků mezi MP a vlastníkem zaps. na LV č. 1593 pro k. ú. Černice, a to částí p. č. 1439/1 (nově označ. p. č. 1439/5 a p. č. 1439/6) za část městs. pozemku p. č. 1436/3 (nově označ. p. č. 1436/8), oba v k. ú. Černice.
nám. Šlouf
64
Uzavření směnné smlouvy na převod pozemků v k. ú. Doudlevce – fyzická osoba
nám. Šlouf
65
Bezúplatný převod nemovitého majetku, a to mostních pilířů na pozemcích parc. č. 5574/1 a parc. č. 5575/1, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
66
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/717 v k. ú. Skvrňany
nám. Šlouf
67
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 3032/12, p. č. 3032/13, oba v k. ú. Bolevec
nám. Šlouf
68
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 10489/15 v k. ú. Plzeň
nám. Šlouf
69
Prodej pozemku p. č. 232/41 v k. ú. Lobzy, společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
nám. Šlouf
70
Prodej pozemků p. č. 212/3, p. č. 1009/5, p. č. 1195/4, vše v k. ú. Štěnovice
nám. Šlouf
71
Prodej pozemku p. č. 834/89 v k. ú. Doubravka.
nám. Šlouf
72
Prodej části pozemku p. č 136/1 v k. ú. Božkov.
nám. Šlouf
73
Prodej pozemků p. č. 12623/50 a p. č. 12623/51, oba v k. ú. Plzeň 4
nám. Šlouf
74
Prodej pozemku p. č. 795/6 a nově vzniklého pozemku p. č. 795/22, vše v k. ú. Koterov, vč. zřízení služebností a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 188/2 v k. ú. Koterov.
nám. Šlouf
75
Prodej pozemku p. č. 307, jehož součástí je stavba bez čp/če, a nově vzniklého pozemku p. č. 341/2, vše v k. ú. Dolní Vlkýš.
nám. Šlouf
76
Ponechání pozemku p. č. 886/46 v k. ú. Lobzy, v majetku města Plzně
nám. Šlouf
77
Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se společností TBT INVEST s.r.o. z důvodu změny termínu pro dokončení stavby „polyfunkční dům Plzeň, Husova ul.“
nám. Šlouf
78
Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s plánovanou výstavbou BD „Nároží – Zelinářská, U Sv. Rocha“.
nám. Šlouf
79
Uzavření kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky v Plzni, na adrese Mutěnická č. or. 7, s vítězi městské soutěže
nám. Šlouf
80
Prodej nebytové jednotky č. 1203/8 (garáže), Pod Košutkou 3, Plzeň
nám. Šlouf
81
Prodej volných nebytových jednotek na adrese Mohylová č. or. 101 a Mohylová č. or. 103, Plzeň
nám. Šlouf
82
Stanovení minimální kupní ceny volných nebytových jednotek pro prodej městskou soutěží
nám. Šlouf
83
Prodej jednotky č. 1280/2 (bytu) na adrese Brněnská 61, Plzeň
nám. Šlouf
84
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 11700/127 v k. ú. Plzeň.
nám. Šlouf
85
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 608/6 k. ú. Dolany u Plzně
nám. Šlouf
86
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Sdružení VIA, z.ú.
nám. Šlouf
87
Svěření části pozemku p. č. 2688/32 k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.
nám. Šlouf
87b
Pozemek v k. ú. Plzeň
nám. Šlouf
87a
Spoluvlastnický podíl v k. ú. Plzeň
nám. Šlouf
88
Rozpočtové opatření pro 16. ZŠ a MŠ
radní Kantorová
89
Rozpočtové opatření pro 15. ZŠ Plzeň na vybudování hřiště pro školní družinu
radní Kantorová
90
Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni v roce 2022
radní Kantorová
90a
Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje a uzavření Darovací smlouvy s příkazem
rad. Zrzavecký
91
Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
radní Zrzavecký
92
Změna vyhlášky statutárního města Plzně č.6/2017 o regulaci provozování hazardních her
radní Zrzavecký
93
Projednání informativních zpráv
p. primátor
94
Obnova schodišť na Rooseveltově mostě
nám. Vozobule
95
Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2021
nám. Zarzycký
96
Informace o procesu vyvlastnění pro získání vlastnického práva k pozemku parc. č. 225/45, k. ú. Litice u Plzně
nám. Šlouf
97
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2022
Ing. Karhan
98
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2022
Ing. Karhan
99
Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 a Akční plán pro roky 2021-2022
nám. Šlouf
100
Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP
nám. Vozobule
101
Informace o naplňování opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19 na příjemce dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Plzeň pro rok 2021
nám. Bartáková
102
Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2021
Ing. Svobodová
103
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 5. 2022
H. Matoušová
104
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 6. 2022
H. Matoušová
105
Zpráva o činnosti KV ZMP
Mgr. Janouškovec
106
Různé
Pracuji...