Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 34. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.9.2022 od 9.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 20. 6. 2022 – 11. 9. 2022 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
p. primátor
4
Schválení koncepční části Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, verze 3
p. primátor
5
Schválení Akčního plánu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ obsahující 1. verze programových rámců
p. primátor
6
Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2021 Zastupitelstvu města Plzně
p. primátor
7
Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
p. primátor, nám. Šlouf
8
Změna usnesení ZMP č. 189 ze dne 20. 6. 2022
p. primátor
9a
Poskytnutí individuálních investičních dotací s kofinancováním od Národní sportovní agentury
nám. Zarzycký
9
Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2022
p. primátor
10
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP.
nám. Zarzycký, nám. Bartáková
11
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
nám. Zarzycký
12
Poskytnutí finančních darů v rámci programu Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v kategorii dětí a mládeže v Plzni
nám. Zarzycký
13
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. do 14. 8. 2022
Mgr. Janouškovec
14
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022
nám. Šlouf
15
Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021 - 2027 na realizaci projektu "Podpůrné systémy pro výkon veřejné správy statutárního města Plzně"
nám. Šlouf
16
Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021 - 2027 na realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti statutárního města Plzně"
nám. Šlouf
17
Uvolnění blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na realizaci akce „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16
nám. Šlouf
18
Žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na projekt „Polyfunkční objekt pro seniory - Chvojkovy lomy, Plzeň“
nám. Šlouf
19
Žádost o dotaci z Národního plánu obnovy na projekt "Chráněné bydlení - Tělocvičná 11, Plzeň"
nám. Šlouf
20
Žádost o dotaci z IROP na projekt "Výstavba nové budovy MŠ v MO Plzeň 10 - Lhota, odloučené pracoviště"
nám. Šlouf
21
Přijetí dotace MKČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2022
nám. Šlouf, nám. Bartáková
22
Změna směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí města Plzně
nám. Šlouf, nám. Vozobule
23
Podání žádosti o dotaci v rámci IROP na projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK" - gymnázium
nám. Šlouf
24
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
nám. Šlouf
25
Změna podmínek smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Člověk v tísni, o.p.s.
nám. Šlouf
26
Neposkytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
nám. Šlouf
27
Uzavření směnné smlouvy v k. ú. Černice, se společností IKO stavby s.r.o.
nám. Šlouf
28
Nový záměr budoucího prodeje pozemků v k. ú. Černice spol. GAME SportsCenter s.r.o.
nám. Šlouf
29
Prodej pozemků a nově vzniklých pozemků v k. ú. Plzeň za účelem výstavby polyfunkčního domu „Polyfunkční dům Anglické nábřeží – U Zvonu“ společnosti Anglické nábřeží Development s.r.o.
nám. Šlouf
30
Uzavření smluv budoucích v rámci stavby Polyfunkční dům Anglické nábřeží – U Zvonu – společnost Anglické nábřeží Development s.r.o. a společnost INVESTIKA beta, s.r.o.
nám. Šlouf
31
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1367/6 v k. ú. Bručná spol. Aktivtrans s.r.o.
nám. Šlouf
32
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2021/006995 ze dne 25. 1. 2022 ve věci prodloužení termínu pro nabytí právní moci stavebního povolení pro společnost Roudná Real s.r.o.
nám. Šlouf
33
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2346/2, p. č. 2434/24 a p. č. 2434/26, vše v k. ú. Valcha.
nám. Šlouf
34
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany v souvislosti s realizací stavby „BD Skvrňany“
nám. Šlouf
35
Prodej pozemku p. č. 232/17 v k. ú. Lobzy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
nám. Šlouf
36
Prodej pozemku p. č. 11286/22 v k. ú. Plzeň.
nám. Šlouf
37
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 355/151, k. ú. Červený Hrádek u Plzně
nám. Šlouf
38
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2435/40, 2435/41, 2435/42, 2435/43 a 2434/14, k. ú. Bolevec
nám. Šlouf
39
Prodej pozemku p. č. 1878/56 a nově vzniklého pozemku p. č. 1878/57, vše v k. ú. Bolevec.
nám. Šlouf
40
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1068/22 a p. č. 938/7 v k. ú. Bručná.
nám. Šlouf
41
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 939/5 v k. ú. Bručná.
nám. Šlouf
42
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1811/4 a p. č. 498/1 v k. ú. Bručná.
nám. Šlouf
43
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 901/9 v k. ú. Radobyčice.
nám. Šlouf
44
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností se spol. STAVINGEM, s.r.o., z důvodu změny termínu nabytí právní moci společného povolení na stavbu „Výstavba – Krašovská ulice, Plzeň“
nám. Šlouf
45
Darování pozemků p. č. 61/5, p. č. 622/20, p. č. 774/12, p. č. 778/1, p. č. 778/7 a mostu přes mlýnský náhon v ulici U řeky, vše v k. ú. Chotěšov, Obci Chotěšov.
nám. Šlouf
46
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2011/000527 ve věci prodloužení termínu pro dokončení přístavby a rekonstrukce klubovny se spolkem Junák – český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
nám. Šlouf
47
Prodej pozemku p. č. 592/48 v k. ú. Křimice.
nám. Šlouf
48
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2663/10 v k. ú. Plzeň.
nám. Šlouf
49
Udělení souhlasu s demolicí objektů a uzavření smluv o smlouvě budoucí darovací na pozemky v k. ú. Plzeň 4, dotčené VPS S-7 „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“
nám. Šlouf
50
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2434/25 v k. ú. Valcha
nám. Šlouf
51
Prodej pozemku p. č. 2264/80 a nově vzniklých pozemků p. č. 2264/123 a p. č. 2264/124, vše v k. ú. Doubravka, společnosti Agrowest a.s.
nám. Šlouf
52
Prodej jednotky č. 1296/36 (bytu) na adrese Slupská 6, Plzeň
nám. Šlouf
53
Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky (garáže) č. 1203/8, Pod Košutkou 3, Plzeň, s vítězem městské soutěže
nám. Šlouf
54
Prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k. ú. Plzeň
nám. Šlouf
55
Uzavření kupní smlouvy se společností Ferona, a.s. pro stavbu „Ochrana ČOV II - Bolevecký potok – Inundační objekt pod vlečkou Ferony“.
nám. Šlouf
56
Výkup pozemku parc. č. 1281/23 a dvou spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 a 1/8 z celku pozemku parc. č. 1281/5, vše v k. ú. Bručná, pro stavbu „Kanalizace – část Bručná“ od dvou fyzických osob.
nám. Šlouf
57
Výkup pozemků p.č. 251/5 a p.č. 1191/9, vše k. ú. Božkov z vlastnictví TJ Božkov z.s., do majetku MP a zrušení věcných břemen zřízených ve prospěch MP na předmětných pozemcích z důvodu splynutí oprávněného a povinného.
nám. Šlouf
58
Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Nová Valcha – 5.fáze/RD, investor Valcha Property Development a.s.
nám. Šlouf
59
Rozhodnutí o odstoupení od SOSB kupních v souvislosti s výstavbou Nová Valcha - 6.fáze/RD, investor Valcha property Development as.
nám. Šlouf
60
Konečné majetkoprávní vypořádání stavby "Plzeň, Slovanská třída – Buková ulice, Bytové domy", investor První developerská s.r.o.
nám. Šlouf
61
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se spol, BC Real, a.s.
radní Šlouf
62
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ve věci prodloužení termínu pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy na převod části pozemku parc. č. 2437/2 v k. ú. Bolevec
nám. Šlouf
63
Rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod kanalizační stoky v souvislosti se stavbou „Připojení na kanalizaci – parc. č. 338/2 a 338/3“ v k. ú. Červený Hrádek u Plzně
nám. Šlouf
64
Zrušení usnesení ZMP č. 167/2022 a 240/2022 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu (1. etapa), investor Industrial Center CR 2 s.r.o.
nám. Šlouf
65
Uzavření darovací smlouvy ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 1935/47, k. ú. Bručná, mezi Plzeňským krajem a městem Plzeň.
nám. Šlouf
66
Uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem pro převod nově vybudovaného nadzemního hydrantu na pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, včetně vodovodní přípojky a svěření do trvalé správy MO Plzeň 4.
nám. Šlouf
67
Výkup části pozemku parc. č. 360/1 v k. ú. Bukovec zaps. na LV č. 689 pro k. ú. Bukovec (nově označ. parc. č. 360/22), ve vlastnictví spol. MAWI, spol. s r. o., do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
68
Výkup nově vzniklých pozemků parc. č. 865/17 a parc. č. 865/18 v k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 723 pro k. ú. Valcha, do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
69
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 558/187 a parc. č. 558/194, oba k. ú. Chotíkov, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
70
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 524/16, parc. č. 524/17, parc. č. 2617/24, parc. č. 2617/32, parc. č. 93/4 a parc. č. 95/9, vše k. ú Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
nám. Šlouf
71
Směna pozemků v k. ú. Doubravka mezi městem Plzní a vlastníkem zaps. na LV č. 2597 pro k. ú. Doubravka, za účelem stavby nového oplocení pozemku v majetku fyzické osoby.
nám. Šlouf
72
Uzavření směnné smlouvy v k. ú. Plzeň se společností Rezidence Pod Vinicemi s.r.o.
nám. Šlouf
73
Směna mezi MP a vlast. zaps. na LV č. 1758 pro k. ú. Bolevec, a to pozemků p.č. 2996/2 a p.č. 2996/3, oba v k. ú. Bolevec za část p.č. 2998 (nově označ. p.č. 2998/2), k. ú. Bolevec ve vlast. FO zaps. na LV č. 1758 pro k. ú. Bolevec.
nám. Šlouf
74
Směna pozemků mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na LV č. 3250 pro k. ú. Bolevec (dále jen žadatel), a to části pozemku parc. č. 2435/22 za části městského pozemku parc. č. 2435/6, oba v k. ú. Bolevec
nám. Šlouf
75
Směna mezi MP a fyz. osobami (manž.) zaps. na LV č. 8640 pro k. ú. Plzeň, a to části p.č. 8176/8, k. ú. Plzeň (nově označ. p.č. 8176/59) za část p.č. 8177/1 (nově označ. díly „a“, „b“) a p.č. 8161/2, oba k. ú. Plzeň
nám. Šlouf
76
Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby bez čp/če, garáž, zaps. na LV č. 5374 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzeň.
nám. Šlouf
77
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 271/171 k. ú. Červený Hrádek u Plzně.
nám. Šlouf
78
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Masarykově základní škole Kdyně.
nám. Šlouf
79
Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Sloni na Mži“.
nám. Šlouf
80
Hospodaření Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 a závěrečný účet DSO za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
nám. Vozobule
81
Žádost Spolku Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ekologická výchova venku a po celý rok“.
nám. Vozobule
82
Žádost Sboru Církve adventistů sedmého dne Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Spolu v zahradě – 2. etapa“.
nám. Vozobule
83
Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kniha environmentálních cestopisných reportáží EXPEDICE ZA POZNÁNÍM“.
nám. Vozobule
84
Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace
nám. Bartáková
85
Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně pro období let 2023-2024.
nám. Bartáková
86
Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2022
nám. Bartáková
87
Žádost organizace CENTRUM HÁJEK, z.ú. o změnu rozpočtu poskytnuté dotace na rok 2022
nám. Bartáková
88
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace organizaci Občanské sdružení ProCit, z.s., z rozpočtu OSS MMP na rok 2022
nám. Bartáková
89
Poskytnutí dotace na sanační opatření objektu Žižkova 29, Plzeň
nám. Bartáková
90
Poskytnutí dotace na sanační opatření objektu U Sv. Rocha 3, Plzeň
nám. Bartáková
91
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2022“
nám. Bartáková
92
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP
radní Kantorová
93
Rozpočtové opatření pro 1. základní školu Plzeň na rekonstrukci atletické dráhy a vybudování sektoru pro vrh koulí
radní Kantorová
94
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň
radní Kantorová
95
RO pro OŠMT a 16. ZŠ a MŠ Plzeň
radní Kantorová
96
Poskytnutí mimořádné individuální dotace z rozpočtu OŠMT MMP
radní Kantorová
97
Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Mgr. Kůs
98
Prodloužení termínu povinnosti Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje poskytnout informace o způsobu využití darovaných finančních prostředků a uzavření Dodatku č. 1
radní Zrzavecký
99
Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací akce „Plzeň – Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla – 2022“ v rámci dotačního programu „Program prevence kriminality na místní úrovni 2022“
radní Zrzavecký, nám. Šlouf
100
Novelizace procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, a to zejména elektronizací dotačního procesu prostřednictvím nové aplikace eDotace
Mgr. Váchal
101
Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace, jejímž řešením bude výstavba nového pavilonu 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň
Ing. Karhan
102
Projednání informativních zpráv
p. primátor
103
Postup statutárního města Plzeň a společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. při organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem
p. primátor
104
30. výročí partnerství Plzeň – Regensburg v r. 2023
p. primátor
105
Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2022
nám. Šlouf
106
Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2022 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo
nám. Vozobule
107
Výsledek el. dražby pozemku p. č. 2688/110 k. ú. Plzeň a el. aukce spoluvl. podílu o velikosti 1/36 k celku nemovité věci – Klatovská ul. 38.
nám. Šlouf
108
Žádosti o prodloužení blokace ve Fondu rezerv a rozvoje statutárního města Plzně na investiční projekty s dotací od Národní sportovní agentury
nám. Zarzycký
109
Školní nábytek – pro odloučené pracoviště 26. základní školy Plzeň zajišťující vzdělání ukrajinských dětí
radní Kantorová
110
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2022
Ing. Karhan
111
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2022
Ing. Karhan
112
Sbírka Pomáhající Plzeň
nám. Šlouf
113
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
114
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 29. 6. 2022
p. H. Matoušová
115
Zpráva o činnosti KV ZMP
Mgr. Janouškovec
115b
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 9. 2022
p. H. Matoušová
115a
Podnět Růženy Beňákové
Ing. Kochmanová
116
Různé
Pracuji...