Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 3. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.12.2022 od 8.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 11. 2022 – 11. 12. 2022 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
4
Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 470 ze dne 9. prosince 2019 o záměru města sloučit Nadaci 700 let města Plzně a Nadaci sportující mládeže.
p. primátor
5
Schválení novelizace Jednacího řádu ZMP
p. primátor
6
Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního programu Životní prostředí na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“
p. primátor
7
Žádost o dotaci z IROP na projekt „13. ZŠ - přístavba a nástavba školy“
p. primátor
8
Žádost o dotaci z IROP na projekt „26. ZŠ – přístavba a nástavba školy“
p. primátor
9
Žádost o dotaci z IROP na projekt „MŠ Plzeň-Křimice - nástavba“
p. primátor
10
Přijetí Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16“
p. primátor
11
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu „Plzeň – Skvrňany – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
p. primátor
12
Přijetí dotace MMR v rámci Národního plánu obnovy na akci „Testovací polygon pro autonomní mobilitu“
p. primátor
13
Souhrnné rozpočtové opatření
p. primátor
14
Rozpočet města Plzně na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 – 2026.
p. primátor
15
Akční plán na rok 2023 ke Strategickému plánu města Plzně
p. primátor
15b
Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 381 ze dne 18. 10. 2022
p. primátor
15a
Odměňování neuvolněných členů ZMP od 1. ledna 2023
p. primátor
15c
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 9. 2022 – 23.11. 2022
p. primátor
16
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
p. primátor
17
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 8. 2022 do 13. 11. 2022
Bc. Šlouf, MBA
18
Schválení nového znění Statutu a Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně
Bc. Šlouf, MBA
19
Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Plzeň - lokalita 4_47 Chlum – Zábělá
nám. Bosák
20
Rozpočtové opatření pro Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP a 16. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Americká 30, příspěvkovou organizaci
nám. Kantorová
21
Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o.
nám. Tolar
22
Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.
nám. Tolar
23
Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Využití zachycené dešťové vody pro závlahu zeleně“
nám. Tolar
24
Žádost městského obvodu Plzeň 4 o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadba stromů podél cyklostezky Na Drážkách“
nám. Tolar
25
Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2022-23“
nám. Tolar
26
Žádost 21. základní školy Plzeň o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební zásah na stromové zeleni a výsadba nových keřů – areál školního hřiště“
nám. Tolar
27
Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace
radní Šrámek
28
Změna rozpočtu v poskytnuté dotaci na projekt „Club House a Recovery College při Ledovci (CHRC)“ organizace Ledovec, z.s.
radní Šrámek
29
Změny usnesení ZMP č. 482/2021 a uzavření dodatků k dotačním smlouvám s příjemci dotace v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022–2025
radní Šrámek
30
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2023
radní Šrámek
31
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2023 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury a Nadaci 700 let města Plzně
radní Bartáková
32
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
33
Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2022
radní Kůs
34
Uzavření dodatků k dotačním smlouvám neziskovým organizacím v gesci BEZP MMP.
radní Winkelhöfer
35
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací
radní Budková
35b
Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.
radní Gola
35a
Elektronická aukce
radní Gola
36
Uzavření dodatků č. 1 k SOSB kupních na převod technické a dopravní infrastruktury a pozemků (prodloužení termínu) pro stavbu "PARK KALIKOVA, Plzeň – Bytový komplex s administrativou", investor STAFIN Kalikova a.s.
radní Gola
37
Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 7. a 8. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.
radní Gola
38
Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní v souvislosti se stavbou Areál Borská ul. v Plzni – soubor polyfunkčních staveb, investor společnost Destiny House s.r.o.
radní Gola
39
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 11153/12, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
40
Výkup spoluvlastnického podílu státu ve výši 1/12 k celku pozemků parc. č. 8475/4 a parc. č. 8475/5, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
41
Výkup spoluvl. podílu v celk. výši 1/3 k celku p. č. 7123 o vým.243 m2, zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jižní Předměstí, č.p. 911, bydlení, zaps. na LV č. 8567 pro k. ú. Plzeň, od 3 FO – dům Hřímalého 26.
radní Gola
42
Výkup podílů 1/18 k celku parc.č. 1043/93, parc.č. 1043/94, parc.č. 1043/106, parc.č. 1043/110, parc. č. 1043/117, parc.č. 1043/119 a parc.č. 1043/120, ze spoluvl.tří FO zaps. na LV č.10027 pro k.ú. Doubravka, do majetku města Plzně.
radní Gola
43
Směna mezi MP a ČEZ Distribuce, a.s., a to p. č. 1029/5 za p. č. 1029/7, vše k. ú. Skvrňany, za účelem majetkového vypořádání pozemků pod stavbou trafostanice a zřízení a zrušení předkup. práva k převáděným pozemkům.
radní Gola
44
Směna nemovitých věcí v rámci majetkoprávního vypořádání po zaměření skutečného provedení stavby „Rekultivace odkaliště Plzeň – Božkov“ s Plzeňskou teplárenskou, a.s.
radní Gola
45
Prodej pozemku p. č. 2434/25 v k. ú. Valcha
radní Gola
46
Prodej pozemků p. č. 3/8 a p. č. 10/5, oba v k. ú. Křimice a zřízení služebnosti
radní Gola
47
Prodej pozemku p. č. st. 728 v k. ú. Smědčice
radní Gola
48
Prodej podílu ve výši 126/1280 k celku pozemku p. č. 9442 v k. ú. Plzeň
radní Gola
49
Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Severní Předměstí 1301, 1302, 1303 a 1304 v Plzni
radní Gola
50
Rozhodnutí o demolici objektů – řadových garáží ve Velenické ul.
radní Gola
51
Rozhodnutí o darování 4 m2 plzeňské dlažby, 25 m2 křemencové dlažby a cca 16 tun valounů Západočeskému muzeu v Plzni
radní Gola
52
Projednání informativních zpráv
p. primátor
53
Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň
Ing. Beneš, MBA
54
Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP
55
Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 3. čtvrtletí 2022
p. primátor
56
Informace o uzavřených dodatcích ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. za období 20. 11. 2021 – 28. 11. 2022
p. primátor
57
Vyhlášení dotačních titulů Odboru sportu MMP na rok 2023
radní Morávek
58
Žádost Ing. Ženíška o revokaci usnesení ZMP č. 86/2021 o změně č. 1 projektu regenerace sídliště Košutka a č. 118/2021 o prodeji pozemků v k. ú. Bolevec
Ing. Karhan
59
Informativní zpráva o vyhlášeném Jednoletém dotačním programu v oblasti kultury na rok 2023
radní Bartáková
60
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
61
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
62
Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2022 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje
JUDr. Triner, MBA
63
Různé
Pracuji...