Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 19. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.1.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2022
7
Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1
8
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021
9
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2022“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
10
Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo J. K. Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2022 včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
11
Rozpočtové opatření ve věci pořízení užitkového automobilu
12
Rozpočtové opatření ve věci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených SVSMP na výstavbu nového skateparku v parku za Plazou
13
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2021
14
Informativní zprávy
15
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
16
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
17
Závěr
Pracuji...