Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 20. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 6.4.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2021
7
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely
8
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury
9
Projednání poskytnutí individuálních dotací na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
10
Zařazení nově zahajované akce „Doplnění dětského přírodního hřiště do prostoru parku Krašovská v Plzni“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření
11
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
12
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně na vodní skluzavku vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
13
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
14
Žádost o změnu názvu publikace
15
Projednání žádosti Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně o stanovisko k zástavbě při ul. Kotíkovská, k možnosti umístit jiné stavby než stavby pro využití občanského vybavení
16
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
17
Obecně závazná vyhláška č. /2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu
18
Informativní zprávy
19
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
20
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
21
Závěr
Pracuji...