Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 20. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 27.4.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Přípravy voleb do obcí, stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2022-2026
Mgr. Procházka
4
5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP–snížení provozního příspěvku 32. mateřské školy, Resslova 22, Plzeň z důvodu rekonstrukce střechy 32. MŠ
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČO 70941513 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
111. rozp. opatření rozpočtu roku 2022 – převod z rozp.MMP do rozp.MO3 – komp. bonus a současný inv.převod z rozp. MO3 do rozp.MMP za účelem spolufinancování rozvojových projektů Odboru SMART v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru stavebně správního a investic – ponížení stavebních investic a posílení rozpočtu běžných výdajů areálu Škodaland pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ./2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, účinné od 1. 1. 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí finančního příspěvku 33. ZŠ Plzeň na rozvoj dětí v rámci dopravní výchovy
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 3 "Sociální oblast - Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
18
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022 (KVAM)
Mgr. Ženíšek
19
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ v roce 2022 (KK)
Mgr. Ženíšek
20
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality v roce 2022 (KVPB)
Mgr. Ženíšek
21a
3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
21
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
22
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 20. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
23
Informativní zprávy předložené na 20.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
24
Různé
25
Závěr
Pracuji...