Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 24. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 21.6.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
5
Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
6
Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
7
Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
8
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2022
Mgr. Janouškovec
9
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2022
Ing. Sokol, MBA
10
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-březen 2022
PhDr. Fluxa
11
Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022
PhDr. Fluxa
12
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
PhDr. Fluxa
13
Dary společnosti Arsanat a prof. MUDr. PhDr. Karlu Novákovi, DrSc.
p. Andrlík
14
Darování hasičského auta Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77 vč. příslušenství obci Raková okr. Rokycany
p. Trůková
15
Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 88 767 Kč v rámci humanitární pomoci
Ing. Aschenbrenner
16
Souhlas se svěřením pozemků parc. č. 251/5 a 1191/9, zast. plocha a nádvoří, oba k. ú. Božkov, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně
PhDr. Fluxa
17
Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
18
Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2022, včetně investic v budovách MŠ
PhDr. Fluxa
19
Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
PhDr. Fluxa
20
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022
Ing. Sokol, MBA
21
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...