Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 21. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 22.6.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Nástup nového člena ZMO Plzeň 3 na uprázdněný mandát
Mgr. Procházka
3
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 01/2022 – 03/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 70. MŠ Plzeň na realizaci projektu „S Waltříkem za světýlkem“
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení závazného ukazatele rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu – náhrady mezd v době nemoci v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro vybrané MŠ na území MO 3 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
19.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu výdajů Odboru SSI pro rok 2022 – přesun finančních prostř. z provozních výdajů odboru a navýšení prov. přísp. pro 27.MŠ,Dvořákova 4,Plzeň
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí transferu ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – snížení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2022 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v r. 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2022
Ing. Petr Baloun
16
Jmenovitý plán investic odboru SVV na rok 2022
Mgr. David Procházka
17
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 21. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
18
Informativní zprávy předložené na 21.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
19
Různé
20
Závěr
Pracuji...