Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 21. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.6.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2022
7
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
8
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
9
Projednání poskytnutí individuálních dotací na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury
10
Vyřazení akce „Projektová příprava-Parkovací místa U Jam 21“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí a provedení účetního odpisu vynaložené investice do nákladů
11
Poskytnutí slevy z poplatku za údržbu Parku za Plazou v roce 2021 – Klépierre Plzeň, s.r.o.
12
Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
13
Informativní zprávy
14
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
15
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
16
Závěr
Pracuji...