Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 22. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 14.9.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
6
Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů
7
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2022
8
Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely
9
Projednání poskytnutí individuální dotace na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury
10
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
11
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 6. 2022
12
Informativní zprávy
13
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
14
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
15
Závěr
Pracuji...