Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 2. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.11.2022 od 10.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Projekt Gigafactory v lokalitě Líně
p. primátor
3
Rozpočtové opatření v souvislosti s fin. zajištěním vypořádání se spol. EP Infrastructure v souladu s Akcionářskou smlouvou v návaznosti na ukončení sporu mezi spol. Plzeňská teplárenská, a.s. a spol. IK-invest 1 s.r.o.
p. primátor
4
Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP
p. primátor
5
Změny zástupce města Plzně na Shromáždění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí Povodí Berounky a navržení zástupců města ve výkonné radě a v dozorčí radě svazku
p. primátor
6
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2023–2026
p. primátor
7
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022
p. primátor
8
Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce atletického oválu a výstavba sektoru pro vrh koulí“ v areálu 1. ZŠ Plzeň, Západní 18
p. primátor
9
Přijetí dotace ze SFŽP v rámci Národního plánu obnovy na akci „Zateplení 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň"
p. primátor
10
Změna zřizovací listiny Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace
p. primátor
11
Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2023
p. primátor
12
Zpráva o uplatňování Územního plánu Plzeň za období 2017 - 2021 v souladu s § 55 odst. 1 a § 6 odst. 5 písmenem e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
nám. Bosák
13
Delegování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do výkonné rady Dobrovolného svazku obcí (DSO) Silnice I/27
nám. Tolar
14
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP
nám. Kantorová
15
Rozpočtové opatření pro základní školy na úhradu režijních nákladů na stravování zaměstnanců
nám. Kantorová, p. primátor
16
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu 11. ŠJ
nám. Kantorová
17
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2022"
radní Bartáková
18
Rezignace velitele Městské policie Plzeň
rad. Winkelhöfer
19
Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla – 2022
radní Winkelhöfer, p. primátor
20
Rozpočtové opatření - Správa domů Sylván
radní Budková
21
Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
22
Změna členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
radní Gola
22a
Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
radní Gola
23
Prohlášení hrobu s uloženými ostatky spisovatele a knihovníka Miloslava Nohejla čestným hrobem města Plzně
radní Šrámek
24
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu TJ Halma Plzeň z.s.
radní Morávek
25
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
26
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu Handball Klub Slavia VŠ Plzeň z.s.
radní Morávek
27
Schválení Statutu a Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
28
Projednání informativních zpráv
Ing. Karhan
29
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2022
Ing. Karhan
30
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2022
Ing. Karhan
31
Žádost advokátní kanceláře DBK Partners o zvážení změny územního plánu
Ing. Karhan
32
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2022
Ing. Karhan
33
Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2023
Ing. Karhan
34
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
35
Mistroství světa v para lukostřelbě v roce 2023
radní Morávek
35a
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2012/005002
nám. Tolar
35b
Žádost PRSKING z.s. o neschválení Zprávy o uplatňování ÚP Plzeň za období 2017–2021
Ing. Karhan
35c
Informativní zpráva k centrálnímu nákupu energií na rok 2023
p. primátor
36
Různé
Pracuji...