Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 2. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 7.12.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Složení slibu členky Zastupitelstva MO Plzeň 3
3
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3a
Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3 Stanovení peněžitých plnění posk. fyz. osobám, které nejsou členy ZMO 3 za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů MO
Mgr. Procházka
4
Jednací řád Finančního výboru ZMO Plzeň 3
Radoslav Průcha
5
Jednací řád Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
6
36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 07/2022–09/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů vzniklých s konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě vyúčtování dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – snížení použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 u vybraných investičních akcí v roce 2022 a jejich blokace ve FRR MO 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu projektu „Obec přátelská rodině“ pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
42. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. mateřskou školu Plzeň, Waltrova 26, příspěvkovou organizaci, z Operačního programu Jan Amos Komenský
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
Blokace volných prost.ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskyt.dot.v rámci nového dot.prog.vyhlášeného z rozp.MO Plzeň 3 pro rok 2023 na podporu nezisk.subj.za úč.kompenzace zvýšených prov.nákl.souvisejících s nárůstem cen en.
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 subjektu JUNIORFEST, z. s. pro rok 2022 a Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z. s. pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2026
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
43. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
16a
44. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na přípravnou fázi volby prezidenta republiky v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2023
Pavel Šrámek
18
Stanovisko k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, k demolici objektu a k budoucímu svěření pozemků do trvalé správy MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
19
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 2. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
20
Informativní zpráva předložená na 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
21
Různé
22
Závěr
Pracuji...