Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 4. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 9.2.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 12. 2022 – 8. 2. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
4
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2023
p. primátor
5
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 11. 2022 do 8. 1. 2023
Bc. Šlouf, MBA
6
Schválení nového znění Statutu a Jednacího řádu VZVZ ZMP
Ing. Náhlík
7
Akční plán na rok 2023 ke Strategickému plánu města Plzně
nám. Bosák
8
Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro rok 2023
nám. Tolar
9
Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
nám. Tolar
10
Žádost SVSMP jako správce městské zeleně o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zvýšení provozní bezpečnosti a biodiverzity v Plovárenském parku“
nám. Tolar
11
Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Vydání čtvrtletníků I-IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2023“
nám. Tolar
12
Schválení podání žádosti Plzeň - TURISMUS, příspěvkové organizace, o dotaci na MMR ČR do dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2023“
nám. Kantorová
13
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP pro rok 2023
nám. Kantorová
14
Rozpočtové opatření pro ZŠ v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2023
nám. Kantorová
15
Jmenování velitele Městské policie Plzeň
radní Winkelhöfer
16
Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje
radní Winkelhöfer
17
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje
radní Winkelhöfer
18
Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje
radní Winkelhöfer
19
Smlouva o vypořádání závazků mezi statutárním městem Plzeň a Spolkem Ulice Plzeň
radní Winkelhöfer
20
Koncepce prevence kriminality města Plzně 2023 - 2028
radní Winkelhöfer
21
Podání žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra ČR
radní Winkelhöfer, p. primátor
22
Změna Zakládací listiny ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124)
radní Bartáková
23
Poskytnutí individuální dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu Odboru kultury MMP subjektu GOSKOBELA z. s.
radní Bartáková
23a
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
24
Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 11 na adrese Plynární 3, Plzeň
radní Budková
25
Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 7 na adrese Rubešova 21, Plzeň
radní Budková
26
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
27
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
28
Prohlášení nově zřízeného hrobu profesora MUDr. Zdeňka Mračka čestným hrobem města Plzně
radní Šrámek
29
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP do sportovních mládežnických akademií
radní Morávek
30
Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně
radní Morávek
31
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
32
Uzavření směnné smlouvy v souvislosti s realizací stavby cyklostezky podél Vejprnického potoka mezi městem Plzní a fyzickou osobou zapsanou na LV č. 1993 pro k. ú. Skvrňany
radní Gola
33
Zrušení předkupního práva ve prospěch MP zatěžujícího p. č. 1001/3 a p. č. 1001/31, oba k. ú. Valcha, ve vlastnictví FO a výkup části pozemku parc. č. 1001/3 a parc. č. 1001/31, k. ú. Valcha, z vlastnictví FO do majetku MP
radní Gola
34
Uzavření kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti 1/2 k celku pozemků parc. č. 1037/5 a parc. č. 1092/6, oba k. ú. Křimice, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně
radní Gola
35
Prodej jednotky č. 1301/4 (bytu) na adrese Slupská 2, Plzeň
radní Gola
36
Prodej jednotky č. 1157/14 (bytu) na adrese Slupská 3, Plzeň
radní Gola
37
Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 516/11 o výměře 12 m2 v k. ú. Radčice u Plzně pro vlastníka sousedního pozemku vedeného na LV č. 788, k. ú. Radčice u Plzně
radní Gola
38
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 516/9 o výměře 17 m2 a k pozemku p. č. 516/10 o výměře 64 m2, vše v k. ú. Radčice u Plzně, pro vlastníka sousedního pozemku vedeného na LV č. 448, k. ú. Radčice u Plzně
radní Gola
39
Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 811/1, p. č. 813 a p. č. 263/2, vše k. ú. Lhota u Dobřan
radní Gola
40
Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 1381/5 v k. ú. Bolevec
radní Gola
41
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 188/13, k. ú. Koterov
radní Gola
42
Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Plzeň a Božkov
radní Gola
43
Projednání informativních zpráv
p. primátor
44
Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2022
p. primátor
45
Objem výkupů realizovaných městem Plzní pro ŘSD ČR a návratnost nákladů
radní Gola
46
Informace ve věci uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích uzavřených v souvislosti s výstavbou Nová Valcha 7. a 8. fáze/RD
radní Gola
47
Informace o evidovaných dražbách, výběrových řízeních a aukcích za rok 2022, včetně informace o výsledku el. aukce spoluvl. podílu 1/2 k celku pozemků p. č. 1037/5 a p. č. 1092/6, k. ú. Křimice
radní Gola
48
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2022
Ing. Karhan
49
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2022
Ing. Karhan
50
Poděkování městu Plzeň za podporu Linky bezpečí, z.s.
Ing. Karhan
51
Opětovná žádost Ing. Ženíška o revokaci usnesení ZMP č. 86/2021 a č. 118/2021
Ing. Karhan
52
Řešení stížnosti
Ing. Kochmanová
53
Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2023“
radní Šrámek
54
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 12. 2022
Ing. Náhlík
55
Činnost VZVZ a dokončené veřejné zakázky za I. pol. 2022
Ing. Náhlík
56
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 1. 2023
Ing. Náhlík
57
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
58
Aktuální situace ohledně souboru staveb tvořících areál Carimex Renault
nám. Bosák
59
Vyhlášení dotačního titulu Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023.
radní Morávek
60
Vyhodnocení fungování sportovních mládežnických akademií podporovaných z rozpočtu města Plzně za rok 2022
radní Morávek
61
Vyhodnocení Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2022
radní Morávek
62
Financování výkupu pozemků p. č. 200, p. č. 201 a p. č. 208 včetně stavby Malesice, č. e. 9, k. ú. Malesice
primátor
63
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
63a
Stížnost - bazén Slovany
Ing. Karhan
64
Různé
Pracuji...