Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 5. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 23.3.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 2. – 22. 3. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
4
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora
p. primátor
5
Schválení strategického dokumentu “Strategie udržitelné mobility Plzeňské aglomerace”
p. primátor
6
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezka - úsek most přes Úslavu - Koterov“
p. primátor
7
Podání žádosti o podporu v rámci IROP 2021–2027 na realizaci projektu „Online služby GIS statutárního města Plzně pro veřejnost“
p. primátor
8
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
p. primátor
9
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 1. 2023 do 19. 2. 2023
Bc. Šlouf, MBA
10
Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci v areálu Carimex Renault
nám. Bosák
11
Zařazení jmenovitých stavebních akcí v rámci schváleného objemu rozpočtu Odboru investic
nám. Bosák
12
Obsah Změny č. 3 Územního plánu Plzeň (lokalita 4_47 Chlum - Zábělá) a její pořízení zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona
nám. Bosák
13
Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
nám. Tolar
14
Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem
nám. Kantorová
15
Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
nám. Kantorová
16
Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit
nám. Kantorová
17
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2023
nám. Kantorová
18
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2023
radní Bartáková
19
Realizační plán na rok 2023 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030
radní Bartáková
20
Poskytnutí či neposkytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023
radní Šrámek
21
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců
radní Morávek
22
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP - SK Radbuza, TJ Halma
radní Morávek
23
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
24
Poskytnutí individuální investiční dotace pro subjekt VIKTORIA PLZEŇ – fotbal z. s. na kofinancování akce „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým povrchem v tréninkovém centru Luční ulice“
radní Morávek
25
Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
radní Winkelhöfer
26
Projednání návrhu na uzavření Dohody o užití sousedního pozemku pro realizaci výstavby a stavební úpravy s vlastníky 2 FO.
radní Budková
27
Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a organizací Ledovec, z.s.
radní Budková
28
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
29
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v rámci stavby „Nová Hospoda – resort bydlení“, investor PROJEKT NOVÁ HOSPODA s.r.o.
radní Gola
30
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v souvislosti se stavbou „DVOJDŮM ROUDNÁ“ – MDZZ - Roudná s.r.o.
radní Gola
31
Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku pozemku parc. č. 812/4, k. ú. Bručná, od fyzické osoby, do majetku města Plzně.
radní Gola
32
Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 738/16 v k. ú. Radčice u Plzně dotčeného stavbou „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby
radní Gola
33
Výkup pozemků pro VPS S-20 „Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné“ od 2 fyzických osob.
radní Gola
34
Směna pozemku parc. č. 1038/24, k. ú. Křimice, dotčeného stavbou „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Učňovská a rekonstrukce chodníků v Učňovské ulici a v ulici Pod Tratí“.
radní Gola
35
Podání žádosti města Plzně ve věci směny pozemků v k. ú. Plzeň ve vlastnictví ČR, Státní pozemkový úřad, za pozemky města Plzně v k. ú. Sedlecko, k. ú. Bušovice a k. ú. Dolany u Plzně
radní Gola
36
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1576/27, parc. č. 1576/63 a parc. č. 1576/64, vše k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
37
Změna instrukce QI 63-03-09 Účast statutárního města Plzně ve veřejných dražbách a výběrových řízeních formou jejího čtvrtého vydání.
radní Gola
38
Rozhodnutí o nakládání s podílem ve výši 1/4 na pozemku p. č. 11425/3 v k. ú. Plzeň.
radní Gola
39
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 355/152 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně.
radní Gola
40
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1363/4 v k. ú. Božkov.
radní Gola
41
Prodej pozemků p. č. 2214/215 a p. č. 2214/216 v k. ú. Bolevec
radní Gola
42
Prodej pozemků p. č. 2522/6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, vše v k. ú. Bolevec
radní Gola
43
Rozhodnutí ve věci odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Plzeňským krajem
radní Gola
44
Zrušení předkupního práva města Plzně k nově vzniklým pozemkům p. č. 524/6, 524/7, 524/8, vše v k. ú. Plzeň, ve vlastnictví Plzeňského kraje.
radní Gola
45
Prodej jednotky č. 1303/5 (bytu) na adrese Sedlecká 17, Plzeň
radní Gola, radní Budková
46
Vzájemné uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1891/1 a pozemku p. č. 1891/3, oba v k. ú. Černice
radní Gola
47
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 488/13 k. ú. Radobyčice.
radní Gola
48
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 568/145 k. ú. Litice u Plzně.
radní Gola
49
Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k městskému pozemku p. č. 1848/46 v k. ú. Valcha pro vlastníka sousedního pozemku a zrušení usnesení ZMP č. 442 ze dne 18. 11. 2019.
radní Gola
50
Svěření částí pozemků p. č. 8205/1 a p. č. 8205/6 a nově vybudované stavby a svěření částí pozemků p. č. 8420/1 a p. č. 8420/3 a nově vybudovaných staveb SO 701 a SO 702, vše v k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 3.
radní Gola
51
Schválení demolice stavby na pozemku p. č. 307 v k. ú. Dolní Vlkýš
radní Gola
52
Projednání informativních zpráv
p. primátor
53
Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2022 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo
nám. Tolar
54
Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně
p. primátor
55
Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2022 a 2023
p. primátor
56
Informativní zpráva o stavu městského nemovitého majetku
radní Gola
57
Vyhlášení dotačního titulu Energie pro sport na území města Plzně pro rok 2023
radní Morávek
58
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2023
Ing. Karhan
59
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2023
Ing. Karhan
60
Vyhlášení dotačních programů - Rezidence 2023 a Mikrogranty 2023
radní Bartáková
61
Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu "Podpora zdravotní péče a svozové služby pro rok 2023"
radní Šrámek
62
Stížnosti nájemce městského bytu na adrese Zámečnická 28, Plzeň.
Ing. Svobodová
63
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 2. 2023
Ing. Náhlík
64
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 3. 2023
Ing. Náhlík
65a
Programového prohlášení Rady města Plzně pro období 2022 až 2026
p. primátor
65
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
66
Různé
Pracuji...