Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 6. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 4.5.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 23. 3. – 3. 5. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
3a
Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora
p. primátor
4
Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
radní Gola
5
Uzavření dohod o ukončení smluv o smlouvách budoucích v souvislosti se stavbou „Polyfunkční dům „Na Ypsilonce“ Plzeň, Nepomucká x Štefánikova“ – Ypsilonka Plzeň s.r.o.
radní Gola
6
Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou Novostavba prodejny potravin „LIDL“ v ul. Folmavská, Plzeň mezi městem Plzní a spol. Lidl Česká republika v.o.s.
radní Gola
7
Konečné majetkoprávní vypořádání stavby "Výstavba 52 rodinných domů a bytového domu, Plzeň - Křimice", investor JK – EU Invest s.r.o
radní Gola
8
Přijetí daru areálu SK Neslyšících Plzeň, z.s., v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“.
radní Gola
9
Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 864/27 v k. ú. Valcha, od fyzických osob zaps. na LV č. 771 pro k. ú. Valcha (SJM), do majetku města Plzně.
radní Gola
10
Uzavření kupní smlouvy na odkoupení nemovitého majetku v areálu bývalé kynologické základny Policie ČR, Pod Vinicemi 886, Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
11
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 10563/42, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
12
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2232/10, k. ú. Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
13
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 3138/12, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), vše v k. ú. Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
14
Prodej jednotky č. 1243/6 (bytu) na adrese Vrbovecká 6, Plzeň
radní Gola, radní Budková
15
Prodej nemovitých věcí na adrese tř. Vojtěcha Rojíka 43 – Ejpovická 16 v Plzni
radní Gola
16
Prodej nemovité věci na adrese Pařížská 10 v Plzni.
radní Gola
17
Prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 3 v Plzni.
radní Gola
18
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 252/1, k. ú. Lobzy
radní Gola
19
Prodej pozemku p. č. 687/63 v k. ú. Lobzy
radní Gola
20
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3110/2 v k. ú. Bolevec a zřízení služebnosti.
radní Gola
21
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3110/3 v k. ú. Bolevec.
radní Gola
22
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2264/89 v k. ú. Doubravka.
radní Gola
23
Ponechání částí pozemků p. č. 11319/324, p. č. 11319/326 a p. č. 11319/327, vše v k. ú. Plzeň, v majetku města Plzně.
radní Gola
24
Prodej pozemků v k. ú. Nýřany, v k. ú. Úherce u Nýřan a v k. ú. Přehýšov
radní Gola
25
Prodej pozemku p. č. 1555/4 v k. ú. Skvrňany vlastníkovi stavby bez čp/če stojící na tomto pozemku
radní Gola
26
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1904/23, k. ú. Litice u Plzně
radní Gola
27
Rozhodnutí o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 2216/2, p. č. 2216/3 a p. č. 2498/2 v k. ú. Skvrňany pro vlastníka sousedního pozemku
radní Gola
28
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Plzeňské krajské radě dětí a mládeže
radní Gola
29
Rozhodnutí o darování movitého majetku ukrajinskému městečku Trostyanets
radní Gola
29a
Výběrové řízení
radní Gola
29b
Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby VÝSTAVBA V AREÁLU BÝVALÉ PAPÍRNY, PLZEŇ – OBJEKT C, D, J – společnosti NOVÁ PAPÍRNA, a.s. a VKPP a.s.
radní Gola
30
Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2022
p. primátor
31
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2022 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2023
p. primátor
32
Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP
p. primátor
33
Žádost o dotaci z IROP na projekt „NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21“
p. primátor
34
Zrušení usnesení ZMP č. 297 ze dne 12. 9. 2022
p. primátor
35
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost + na projekt s názvem „Podpora dostupnosti bydlení v Plzni“
p. primátor, radní Budková
36
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci navýšení odměny za použití platebních terminálů v prostředí města Plzně a uzavření dodatku k Rámcové smlouvě na akceptaci platebních karet
p. primátor
37
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 20. 2. 2023 do 2. 4. 2023
Bc. Šlouf, MBA
38
Rozpočtové opatření pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň
nám. Kantorová
39
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2023
nám. Kantorová, p. primátor
40
Změna dopravního režimu na Americké třídě
nám. Tolar
41
Žádost spolku Živá krajina Plzeňský kraj, Revoluční 173/43, 312 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Pomáháme vrátit vodu do povodí Malesického potoka“.
nám. Tolar
42
Žádost ústavu MOTÝL, Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“.
nám. Tolar
43
Žádost Sboru Církve adventistů sedmého dne Plzeň, Malesická 1223/10, 318 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Spolu v zahradě – 3. etapa“
nám. Tolar
43a
Jmenování zástupců města Plzně do výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov „v likvidaci“
nám. Bosák
44
Schválení Koncepce řízení Městské policie Plzeň pro období let 2023-2026
radní Winkelhöfer
45
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2023
radní Bartáková
46
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na odbornou opravu kamenných soklů uličních a dvorních fasád a korunní římsy uličních průčelí domu se sgrafity M. Alše č. p. 948, Jagellonská 15 – Petákova 1 v Plzni
radní Bartáková
47
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na opravu dvorního objektu chléva a navazující západní ohradní opěrné zdi venkovské usedlosti č. p. 26, Koterovská náves 14 v Plzni Koterově
radní Bartáková
48
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na nákup a pokládku režné pálené taškové krytiny bobrovky v rámci opravy střechy městského domu č. p. 119, Tovární 6 v Plzni
radní Bartáková
49
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na odbornou restaurátorskou opravu teracové omítky soklu fasády průčelí a navazujícího prostoru vstupního schodiště sborového domu č. p. 2142, Anglické nábřeží 13 v Plzni
radní Bartáková
50
Souhlas s udělením výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
radní Budková
51
Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 25 ze dne 9. února 2023
radní Budková
52
Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
53
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
54
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2023“
radní Šrámek
55
Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023
radní Šrámek
56
Akční plán pro roky 2023 a 2024 ke Koncepci sportu města Plzně na léta 2021 až 2030
radní Morávek
57
Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“
radní Morávek
58
Schválení nového Jednacího řádu ZMP
radní Kůs
58a
Zapojení města do mezinárodního projektu v rámci programu INTERREG EUROPE 2021 – 2027
Mgr. Kůs
59
Projednání informativních zpráv
p. primátor
60
Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2023
p. primátor
61
Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné“ ke dni 18. 4. 2023
Ing. Grisník
62
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2023
Ing. Karhan
63
Informace o vyhlášení víceletých dotačních programů v oblasti kultury
radní Bartáková
64
Petice za vyvolání místního referenda o plánovaném projektu zasypání mimoúrovňové křižovatky Rondel
Ing. Kochmanová
65
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
66
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 4. 2023
Ing. Náhlík
67
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
68
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň
radní Budková
69
Vyhodnocení Koncepce pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+ za rok 2022
radní Budková
69a
Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP
nám. Tolar
70
Různé
Pracuji...