Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 8. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 15.6.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 4. 5. – 14. 6. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
2a
Změna usnesení ZMP č. 380 ze dne 18. 10. 2022
p. primátor
3
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP
p. primátor
4
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Cyklostezky Plzeň – etapa 2023“
p. primátor
5
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“
p. primátor
6
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Greenway Radobyčice - Útušice“
p. primátor
7
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Nový Šuferajn, bytový dům Malesice“
p. primátor
8
Žádost o dotaci ze SFPI na projekt „Vestavba bytů do objektu bývalého KD v Červeném Hrádku“ (materiál přijde na stůl)
p. primátor
9
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2023
p. primátor
10
Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
p. primátor
11
Změna využití poskytnutého investičního příspěvku Zoologické a botanické zahradě města Plzně, příspěvkové organizaci
p. primátor
12
Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Specializovaný informační systém ZooBook“, pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, p.o.
p. primátor
13
Poskytnutí neinvestiční dotace Západočeské univerzitě v Plzni
p. primátor
14
Přijetí dotace na výkon sociální práce
p. primátor
15
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu „Škodaland – parkovací stání pro karavany“
p. primátor
16
Úprava směrnice QS 61-10 Statut Fondu životního prostředí
p. primátor, nám. Tolar
17
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Obnova herní plochy pro florbal“ pro Tyršovu ZŠ a MŠ Plzeň
p. primátor
18
Uplatnění nároků ze smlouvy o dílo uzavřené se společností KOPESO s.r.o.
p. primátor
19
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 4. 2023 do 14. 5. 2023
Bc. Šlouf, MBA
19a
Dočasné změny dopravního režimu na Americké třídě z důvodu oprav mostu Milénia
Bc. Šlouf, MBA
20
Vydání Změny č. 2 Územního plánu Plzeň opatřením obecné povahy č. 1/2023
nám. Bosák
21
Rozhodnutí o námitce a vydání Změny č. 3 Územního plánu Plzeň opatřením obecné povahy č. 2/2023
nám. Bosák
22
Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Plzeň
nám. Bosák
23
Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek na provádění autorského dozoru stavby „Vodárenský soubor Litice“
nám. Bosák
24
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a společností New Property Management a.s., IČ 27862488, se sídlem Praha 1, Na struze 227/1, PSČ 110 00
nám. Bosák
24a
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/004245 uzavřené dne 9.8.2021 na základě usn. RMP č. 728 ze dne 28.6.2021
nám. Tolar, p. primátor
25
Změna účelu čerpání účelově určeného investičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Božkov
nám. Kantorová
26
Změna zřizovací listiny 63. mateřské školy Plzeň, Lábkova 30, příspěvkové organizace
nám. Kantorová
27
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a partnerská města Plzně – rok 2023
nám. Kantorová
28
Žádost o prominutí nákladů za péči o zvíře v Útulku pro zvířata v nouzi
radní Winkelhöfer
29a
Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mimořádný servisní zásah na divadelních technologiích Nového divadla“ Divadla J.K.Tyla, p.o.
radní Bartáková
29
Akční plán - Program prevence kriminality města Plzně 2023
radní Winkelhöfer
30
Delegování zástupce města Plzně na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (Asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu)
radní Bartáková
31
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v r. 2023 na opravu severní části dvorní fasády včetně opravy okna a dveří a výměny vstup. pavlač. stěny ve 2.NP a výměny vstup. stěny na dvůr v 1. NP domu č. p. 114, Zbrojnická 6 v Plzni
radní Bartáková
32
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v r. 2023 na restaurování vnitřní dělící dřevěné stěny s kyvnými dveřmi ve vstupní hale 1. NP bytového domu č. p. 24, Dominikánská 16 – sady 5. května 6 v Plzni
radní Bartáková
33
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na opravu balkónového tělesa na průčelí do Prokopovy ulice bytového domu čp. 13, Prokopova 15 – Americká 44 v Plzni
radní Bartáková
34
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na opravu omítek a výmalby do historicky odpovídajícího stavu u chodby, schodiště a společných prostor v 1. – 3. NP domu čp. 279, Dominikánská 1 – Solní 2 v Plzni
radní Bartáková
35
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na výměnu stávajících uličních oken 3. NP za okna dřevěná podle historického řešení domu čp. 240, Solní 5 v Plzni
radní Bartáková
36
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na výměnu stávajících uličních oken 3. NP za okna dřevěná podle historického řešení domu čp. 241, Solní 7 v Plzni
radní Bartáková
37
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na restaurování kamenných prvků v exteriéru a interiéru domu čp. 57, U Sv. Rocha 3 v Plzni
radní Bartáková
38
Návrh udělení ocenění Umělecké ceny města Plzně za rok 2022
radní Bartáková
39
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2023“
radní Bartáková
40
Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2023
radní Bartáková
41
Změna využití poskytnutého investičního příspěvku Dětskému centru Plzeň, příspěvkové organizaci
radní Šrámek
42
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Podpora zdravotní péče a svozové služby pro rok 2023“
radní Šrámek
43
Navýšení individuálních dotací na rok 2023 poskytnutých usnesením ZMP č. 441 ze dne 12. prosince 2022.
radní Šrámek
44
Poskytnutí peněžitých neinvestičních a investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023
radní Šrámek
45
Změna rozpočtu v poskytnuté dotaci na projekt „AD Patronus Armáda spásy – náklady před spuštěním“ organizace Armáda spásy v České republice, z.s.
radní Šrámek
45a
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP Tělovýchovné jednotě Plzeň - Litice, z.s.
46
Přijetí Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni
radní Morávek
47
Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“
radní Morávek
48
Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Energie pro sport na území města Plzně za rok 2023"
radní Morávek
49
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
49a
Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 2014/11, Krejčíkova č. or. 4, Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
49b
Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 3, Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
50
Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
radní Gola
51
Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED s. r.o.
radní Gola
52
Uzavření směnné smlouvy na převod pozemků v k. ú. Červený Hrádek u Plzně s fyzickou osobou zapsanou na LV č. 1088 pro k. ú. Červený Hrádek u Plzně
radní Gola
53
Uzavření směnné smlouvy na převod pozemků v k. ú. Skvrňany, k. ú. Plzeň, k. ú. Plzeň 4 a projektové dokumentace; záměr převodu pozemku v k. ú. Plzeň 4 – Čistá Plzeň, s.r.o.
radní Gola
54
Odkoupení pozemku parc. č. 326 v k. ú. Koterov od fyzické osoby po dokončení stavby Odkanalizování Koterova a rekonstrukce komunikace – investiční akce města Plzně
radní Gola
55
Výkup pozemku parc. č. 12227/1 v k. ú. Plzeň od fyzické osoby v souvislosti s provizorní točnou autobusu MHD
radní Gola
56
Konečné majetkoprávní vypořádání „Bytové domy – Světovar – blok G, Sladová ulice“, investor BC Real, a.s.
radní Gola
57
Rozhodnutí o daru pozemků v ul. K Remízku v k. ú. Lhota u Dobřan do majetku města Plzně od spolku Cesta k remízku, z. s.
radní Gola
58
Výkup podílu státu na parc. č. 2199/1 a parc. č. 2491/1, oba k. ú. Doubravka a BÚP podílu státu na parc. č. 2189/2 a parc. č. 2198, oba k. ú. Doubravka, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
59
Výkup pozemku parc. č. 320, k. ú. Bukovec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
60
Změna usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 157 ze dne 19. 4. 2018 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3197/222, k. ú. Bolevec, z majetku ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
61
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Obytný soubor – Bytové domy Na Chmelnicích, Slavia pojišťovna a.s.
radní Gola
62
Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti s výstavbou Nová Valcha - 7. a 8. fáze/RD a uzavření dodatku č. 1, investor Valcha Property Development a.s. (materiál přijde na stůl)
radní Gola
63
Konečné majetkoprávní vypořádání po stavbě Nová Valcha - 6.fáze/RD, investor Valcha Property Development. (materiál přijde na stůl)
radní Gola
64
Souhlasné prohlášení ohledně předkupního práva k budově na adrese Tylova ul. 2929/59 v Plzni – město Plzeň, ŠKODA INVESTMENT a.s., a Západočeská univerzita v Plzni (materiál přijde na stůl)
radní Gola
65
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1338/6 v k. ú. Božkov
radní Gola
66
Prodej části pozemku p. č. 2625/1, k. ú. Doubravka
radní Gola
67
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 816/145, p. č. 816/146, p. č. 816/147, vše v k. ú. Doubravka
radní Gola
68
Prodej pozemků a nově vzniklých pozemků v k. ú. Černice, Litice u Plzně, Nýřany, Radobyčice, Štěnovice a Útušice, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků v tělese dálnice D5.
radní Gola
69
Prodej pozemků p. č. 2048/1 v k. ú. Nýřany a p. č. 2066 v k. ú. Úherce u Nýřan
radní Gola
70
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 512/6 a p. č. 512/8 v k. ú. Chotěšov
radní Gola
71
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1626/389 v k. ú. Bolevec
radní Gola
72
Uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám se spol. STAVINGEM, s.r.o., z důvodu změny termínů sjednaných v těchto smlouvách v souvislosti s realizací stavby „Výstavba – Krašovská ulice, Plzeň“
radní Gola
73
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej části pozemku p. č. 1612 v k. ú. Malesice za účelem umístění nové distribuční trafostanice
radní Gola
74
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej části pozemku p. č. 8459/2 v k. ú. Plzeň za účelem výstavby nové distribuční trafostanice
radní Gola
75
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům p. č. 2051/3, 2056/1, 2056/3, k. ú. Skvrňany
radní Gola
76
Stanovení minimální kupní ceny volných nebytových jednotek (Částkova 47, Koterovská 86) pro prodej městskou soutěží
radní Gola
77
Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města
radní Gola
78
Změna záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodu změny termínů, čísel pozemků a stavebního řízení v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Zátiší“
radní Gola
79
Uznání vzájemného vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 2406/2 a p. č. 2400/4 oba k. ú. Bolevec
radní Gola
80
Rozhodnutí o darování výpravy z inscenace Detektiv Dudek ze správy příspěvkové organizace Divadla Alfa v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni příspěvkové organizaci
radní Gola
81
Rozhodnutí o demolici objektů – 8 řadových garáží ve Velenické ulici v Plzni
radní Gola
82
Rozhodnutí o demolici objektu na pozemku p. č. 10953/13 k. ú. Plzeň
radní Gola
83
Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Litice u Plzně a Valcha
radní Gola
84
Souhlas s demolicí stavby Ke Kostelu 6, která je součástí pozemku p. č. 8 v k. ú. Malesice a vyjmutí této stavby s pozemkem z trvalé správy městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
radní Gola
85
Projednání informativních zpráv
p. primátor
86
Dotaz pana Adama Fularze na další fungování letiště Plzeň-Líně.
p. primátor
87
Vliv otevření Západního okruhu na intenzity automobilové dopravy ve městě
nám. Tolar
88
Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2022
p. primátor
89
Postup majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků pro stavbu: „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“
radní Gola
90
Vyhlášení dotačního programu Podpora individuálních sportovců – reprezentantů ČR v roce 2023
radní Morávek
91
Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Parkovací dům Světovar“
nám. Bosák
92
Zpráva o vyhodnocení dodržování obecně závazné vyhlášky č.1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství za období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023
Ing. Průša, MBA
93
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2023
Ing. Karhan
94
Žádost Ing. Ženíška o revokaci usnesení ZMP č. 394/2022
Ing. Karhan
95
Dotaz paní Vosykové - spoj MHD č. 11
Ing. Karhan
96
Žádost Ing. Ženíška o neschválení žádosti developera o prodloužení termínů realizace stavby "Výstavba - Krašovská ulice, Plzeň"
Ing. Karhan
97
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 1. 5. 2023 - 28. 5. 2023
radní Winkelhöfer
98
Petice za prošetření aktů násilí, páchaných na lidech bez domova v Plzni městskou policií
Ing. Kochmanová
99
Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu „Dofinancování sociálních služeb na rok 2023“
radní Šrámek
100
Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2022
Ing. Svobodová
101
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
102
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 5. 2023
Ing. Náhlík
103
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
104
Přístup statutárního města Plzně k rozvoji infrastruktury pro elektromobilitu na území města Plzně
Z. Proška, MBA
104a
Podnět pana Bortela ve věci kolize kulturní a sportovní akce
radní Bartáková
104b
Sportovní hala Bory
p. primátor
105
Různé
Pracuji...