Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 9. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.9.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 6. – 13. 9. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
3a
Udělení Ceny města Plzně
p. primátor
3b
Udělení čestného občanství města Plzně paní Barboře Strýcové
p. primátor
4
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2023
p. primátor
5
Přijetí dotace v rámci IROP na projekt „Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK - gymnázium“
p. primátor
6
Přijetí dotace z IROP pro projekt „Online služby GIS statutárního města Plzně“
p. primátor
7
Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2022
p. primátor
8
Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.
p. primátor
9
Žádost o dotaci z OP JAK na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání I OP JAK pro území ORP Plzeň“
p. primátor
10
Žádost o dotaci z programu NPO brownfieldy na projekt „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – brownfield“ a žádost o dotaci z IROP na projekt „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – muzeum“
p. primátor
11
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Lávka v Chotíkově – Faltusův most“
p. primátor
12
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
p. primátor
13
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
p. primátor
14
Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů
p. primátor
15
Podání žádosti o dotaci v rámci NPO na realizaci projektu Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Radčice
p. primátor
16
Uplatnění nároků ze smlouvy o dílo uzavřené se společností KOPESO s.r.o.
p. primátor
17
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP
p. primátor
18
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 5. 2023 do 13. 8. 2023
Bc. Šlouf, MBA
19
Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2023
nám. Bosák
20
Odsouhlasení Memoranda o společném zájmu a postupu při přípravě propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy a Nýrsko–Domažlice–Holýšov se skupinovým vodovodem Plzeň s cílem zvýšit zabezpečenost dodávky pitné vody v jihozápadní části PK
nám. Bosák
21
Prohlášení statutárního města Plzeň jako spoluinvestora pro budoucí realizaci staveb silnic I. třídy na území města Plzně
nám. Bosák
22
Finanční podpora z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Výsadba stromů na území města Plzně"
nám. Tolar
23
Žádost subjektu REUSE PLZEŇ, s.r.o., Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „REUSE PLZEŇ“
nám. Tolar
24
Žádost příspěvkové organizace 10. Základní školy, náměstí Míru 2442/6, 301 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Úprava školní předzahrady“
nám. Tolar
25
Žádost obecně prospěšné společnosti Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zelená Techmania IV.“
nám. Tolar
26
Žádost SVSMP jako správce městské zeleně o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Úprava plochy pod VN u Radbuzy“
nám. Tolar
27
Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Fixační klece pro odchyt divokých koček“
nám. Tolar
28
Žádost Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace, Rokycanská 125, 312 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Bezpečnostní řezy listnatých stromů a využití dešťové vody“
nám. Tolar
29
Žádost příspěvkové organizace 25. Základní školy, Chválenická 360/17, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Péče o včelstva“
nám. Tolar
30
Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., Pod Vinicemi 928/9, 301 00, Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Environmentálně osvětové aktivity Sdružení IRIS“
nám. Tolar
31
Žádost Nadačního fondu Plzeň sobě, Cukrovarská 3026/13, 301 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Stromy v ulicích města Plzně“
nám. Tolar
32
Žádost Spolku Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy o prodloužení délky trvání projektu „Ekologická výchova venku a po celý rok“ podpořené Fondem životního prostředí města Plzně v roce 2022
nám. Tolar
33
Změna zřizovací listiny Plzeň - TURISMUS, příspěvkové organizace
nám. Kantorová
34
Poskytnutí dotací z dotačního programu Zachování a obnova kulturní památky na území statutárního města Plzně
nám. Bartáková
35
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2023“
radní Bartáková
36
Změna Zakládací listiny Nadace 700 let města Plzně
radní Bartáková
37
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP subjektu Občanské sdružení Pro Photo, zapsaný spolek
radní Bartáková
38
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2023
radní Šrámek
39
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2023
radní Šrámek
40
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Dofinancování sociálních služeb na rok 2023“
radní Šrámek
41
Poskytnutí peněžitých neinvestičních a investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2023
radní Šrámek
42
Změna rozpočtu v poskytnuté dotaci na zajištění provozu sociální služby Domov se zvláštním režimem organizace Clementas Janovice, s.r.o.
radní Šrámek
43
Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě 2012/000033 o zajištění asistované individuální přepravy handicapovaných osob
radní Šrámek
44
Změna účelu investiční dotace Klubu orientačních sportů Slavia Plzeň, z.s. dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně.
radní Morávek
45
Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“
radní Morávek
46
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP do sportovních mládežnických akademií
radní Morávek
47
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
48
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu SK Neslyšících Plzeň, z.s.
radní Morávek
49
Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS v rizikových lokalitách města Plzeň – 2023
radní Winkelhöfer, p. primátor
50
Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01, Zásady pro zadávání veřejných zakázek - zadání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli.
radní Budková
51
Projednání prominutí dluhu - byt č. 20, Hodonínská 25, Plzeň
radní Budková
52
Projednání žádosti o snížení splátek v případě splátkového kalendáře určeného rozhodnutím soudu na dluh vztahující se bytu č. 71 na adrese Tylova 51, Plzeň
radní Budková
53
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
54
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
55
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2023“ z rozpočtu ODBSZ MMP
radní Budková
56
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
56a
Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené v rámci stavby Obytný soubor – Bytové domy Na Chmelnicích, Slavia pojišťovna a.s.
radní Gola
56b
Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
radní Gola
57
Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu
radní Gola
58
Prodej pozemku p. č. 14233/4 v k. ú. Plzeň
radní Gola
59
Prodej pozemků v k. ú Bolevec a v k. ú. Plzeň v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod stavbou „Přeložka silnice I/27 Třemošná“ a „I/27 Tyršův sad – Sukova 2“, a zřízení služebnosti
radní Gola
60
Prodej pozemků p. č. 907/98 a p. č. 907/99, oba v k. ú. Křimice
radní Gola
61
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2625/10 k. ú. Doubravka a p. č. 2412/121 k. ú. Plzeň 4
radní Gola
62
Prodej pozemků p. č. 1141/4 a p. č. 1017/2 v k. ú. Štěnovice
63
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 270/209, p. č. 270/210 a p. č. 2356/68, vše v k. ú. Skvrňany
radní Gola
64
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se společností Borská pole development s.r.o. z důvodu prodloužení termínu výstavby
radní Gola
65
Změna termínu pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „Polyfunkční dům Nádražní“
radní Gola
66
Ponechání pozemku p. č. 970/4 v k. ú. Valcha v majetku města Plzně.
radní Gola
67
Zrušení usnesení ZMP č. 257 ze dne 20. 6. 2022 ve věci prodeje pozemků, uzavření budoucí smlouvy darovací a zřízení služebností.
68
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej částí pozemků p. č. 721/1 a p. č. 729/1, oba v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, za účelem výstavby vodojemů, se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.
radní Gola
69
Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na části pozemků v k. ú. Malesice za účelem výstavby čistírny odpadních vod a vodojemu včetně souvisejících objektů a staveb
radní Gola
70
Záměr uzavření SoSBK na budoucí prodej pozemku p. č. 940 a částí pozemků p. č. 980/1 a 5311/5, vše v k. ú. Plzeň, v souvislosti s realizací projektu „Multifunkční dům Pařížská – Americká“
radní Gola
71
Prodej volné nebytové jednotky č. 1979/10 na adrese V Bezovce č. or. 2 v Plzni
radní Gola
72
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2955, p. č. 2921/2, p. č. 2921/3 a p. č. 2921/4, vše v k. ú. Valcha
radní Gola
73
Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Nová Valcha – 6. fáze/RD, investor společnost Valcha Property Development a.s.
radní Gola
74
Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti s výstavbou Nová Valcha – 7. a 8. fáze/RD a uzavření dodatku č. 1 mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.
radní Gola
75
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod částí pozemků v souvislosti s výstavbou Nová Valcha – 9. fáze v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.
radní Gola
76
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby PLZEŇ – MALESICE, LOKALITA ZA PARKEM, investor RADEK – TECHNOLOGIE s.r.o.
radní Gola
77
Rozhodnutí ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností BC Real, a.s. – výkup pozemku p. č. 1218/1, k. ú. Plzeň z důvodu prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy kupní.
radní Gola
78
Odkoupení pozemku parc. č. 788/3 v k. ú. Koterov od fyzických osob po dokončení stavby Odkanalizování Koterova a rekonstrukce komunikace – investiční akce města Plzně
radní Gola
79
Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany pro stavbu „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“ od společnosti METRO Properties ČR s.r.o.
radní Gola
80
Uzavření konečné smlouvy kupní a smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky podél řeky Radbuzy v k. ú. Plzeň - společnost NOVÁ PAPÍRNA, a.s.
radní Gola
81
Konečné majetkoprávní vypořádání stavby Novostavba bytového komplexu s administrativou v Plzni, Rybářská ul. x Kalikova ul., investor STAFIN Kalikova a. s.
radní Gola
82
Zrušení usnesení ZMP č. 437 ze dne 15. 11. 2021 ve věci uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a spol. Statek Velká Chuchle a.s., na výkup pozemků zaps. na LV č. 43575 pro k. ú. Plzeň.
radní Gola
83
Výkup pozemku parc. č. 476/2 o výměře 1 803 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zaps. na LV č. 60000 pro k. ú. Doudlevce, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
84
Výkup spol. podílů státu o velikosti 1/5 k celku parc. č. 12767/2 a parc. č. 12767/4, oba k. ú. Plzeň a o velikosti 11/15 k celku parc. č. 12767/5 a parc. č. 11905, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
85
Směna pozemků v k. ú. Chotěšov mezi městem Plzní a Obcí Chotěšov, IČO 00256706, Plzeňská 88, Chotěšov, PSČ 33214 za účelem scelení pozemků ve vlastnictví města Plzně.
radní Gola
86
Uzavření směnné smlouvy na směnu p. č. 1846, 1856/6 k. ú. Bolevec, p. č. 2278/1, 2278/3 k. ú. Valcha, p. č. 438, 516, 434/8 a p. č. 439/40 k. ú. Bušovice ve vlast. ČR - Lesy ČR, s.p. za p. č. 287/2 a p. č. 287/3 k. ú. Chotěšov v majetku MP.
radní Gola
87
Rozhodnutí o dalším postupu ve věci majetkoprávního vypořádání se společností MENE Industry s.r.o. pro stavbu „Úsek Sukova – Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27“.
radní Gola
88
Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 818 v k. ú. Lhota u Dobřan.
radní Gola
89
Vyjmutí části pozemku p. č. 10050/2 v k. ú. Plzeň ze správy městského obvodu Plzeň 3
radní Gola
90
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Městysi Chudenice
radní Gola
91
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a Mateřské škole Dolní Bělá, p.o.
radní Gola
92
Projednání informativních zpráv
p. primátor
93
Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2023.
p. primátor
94
Informativní zpráva k zákonu č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
p. primátor
95
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 29. 5. 2023 - 27. 8. 2023
radní Winkelhöfer
96
Zpráva o výstupech z "Analýzy situace v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardním hraní"
Ing. Průša, MBA
97
Dopis pana Filipa Krále adresovaný zastupitelům města Plzně
radní Šrámek
98
Provoz vozidel TAXI na Americké třídě
nám. Tolar
99
Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2023 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo
nám. Tolar
100
Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Parkovací dům Skupova“ ke dni 31. 8. 2023
Ing. Grisník
101
Vyhlášení dotačních programů odboru sportu na rok 2024
radní Morávek
102
Zpráva o vyhlášení dotačních programů v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2024 OŠMT MMP
nám. Kantorová
103
Informace o vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2024
radní Bartáková
104
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
105
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 6. 2023
Ing. Náhlík
106
Činnost VZVZ a dokončené veřejné zakázky za II. pololetí roku 2022
Ing. Náhlík
107
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 28. 6. 2023
Ing. Náhlík
108
Zápis z mimořádného jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 15. 8. 2023
Ing. Náhlík
109
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
110
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2023
Ing. Karhan
111
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2023
Ing. Karhan
112
Žádosti paní Mgr. Krlišové - žádost o zrušení uplatňování Územního plánu města Plzně a žádost o odstoupení od kupní smlouvy se společností T.G. a zrušení usnesení č. 184/2016
Ing. Karhan
113
Žádost o finanční příspěvek na tisk publikace věnované 313. peruti RAF
Ing. Karhan
114
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2023
Ing. Karhan
115
Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2024
Ing. Karhan
115a
Seznam projektů jako kompenzace negativních dopadů výrobního závodu Gigafactory v souladu s konceptem udržitelného rozvoje
nám. Bosák
116
Různé
Pracuji...