Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 10. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 2.11.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 9. – 1. 11. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
4
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2024 – 2027
p. primátor
5
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2023
p. primátor
6
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Cyklostezka - úsek most přes Úslavu - Koterov“
p. primátor
7
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Plzni“
p. primátor
8
Žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Modernizace a rozšíření sběrného dvora - E. Beneše, Plzeň“
p. primátor
9
Úpravy financování projektu „Chráněné bydlení - Tělocvičná 11, Plzeň“
p. primátor
10
Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem v 33. ZŠ Plzeň“
p. primátor
11
Podání žádosti o dotaci MV– GŘ HZS ČR z programu dotace pro jednotky SDH obcí
p. primátor
12
Změna zřizovací listiny Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace
p. primátor
13
Úprava základních principů a pravidel procesu poskytování dotací z rozpočtu SMP a s tím související změna usnesení ZMP č. 377 ze dne 12. 9. 2022 (eDotace)
Mgr. Váchal
14
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 8. 2023 do 1. 10. 2023
Bc. Šlouf, MBA
15
Novela Směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
Ing. Náhlík
16
Schválení Memoranda k budoucí spolupráci při revitalizaci rozvojové plochy Kasárna Slovany
nám. Bosák, radní Budková
17
Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek na provádění autorského dozoru stavby „Parkovací dům Světovar“
nám. Bosák
18
Hospodaření dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2022
nám. Tolar
19
Schválení smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. v režimu vnitřního provozovatele
nám. Tolar
20
Úprava dopravního režimu na Americké třídě
nám. Tolar
21
Žádost 25. mateřské školy, příspěvkové organizace, Ruská 2071/83, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Renovace stávajícího přírodního biotopu“.
nám. Tolar
22
Žádost spolku kolemplzne.cz, z.s., náměstí Milady Horákové 1458/3, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Pokračování projektu kolemplzne.cz“.
nám. Tolar
23
Změna zřizovací listiny Plzeň - TURISMUS, příspěvkové organizace
nám. Kantorová
24
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň
nám. Kantorová
25
Schválení změn zřizovacích listin mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň
nám. Kantorová
26
Změna zřizovacích listin ZŠ a ŠJ zřizovaných městem Plzeň
nám. Kantorová
27
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP
nám. Kantorová
28
Změna účelu čerpání části finančních prostředků účelově určeného investičního příspěvku poskytnutého 28. základní škole Plzeň na akci „Rekonstrukce vjezdů a prostranství před budovou školy“
nám. Kantorová
29
Změna zřizovací listiny Divadla ALFA, příspěvkové organizace
radní Bartáková
30
Změna zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace
radní Bartáková
31
Změna zřizovací listiny Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace
radní Bartáková
32
Poskytnutí účelově podmíněné dotace v roce 2023 na doplnění atributu světice sochy sv. Notburgy ze severní brány ohrazení kostela Narození Panny Marie, ulice Na Horničce, Plzeň-Křimice
radní Bartáková
33
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2023“
radní Bartáková
34
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu BEZP MMP.
radní Winkelhöfer
35
Změna zřizovací listiny Dětského centra Plzeň, příspěvkové organizace
radní Šrámek
36
Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace
radní Šrámek
37
Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace
radní Šrámek
38
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu OSS MMP na rok 2023.
radní Šrámek
39
Změna usnesení ZMP č. 281/2023 z důvodu změny účelu dotace schválené v dotačním programu Dofinancování sociálních služeb na rok 2023 organizaci Městská charita Plzeň
radní Šrámek
40
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
41
Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
42
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
43
Schválení změny v rozpočtu u žádosti č. 230722 TJ Halma Plzeň, z.s.
radní Morávek
44
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“
radní Morávek
45
Poskytnutí individuálních investičních dotací s kofinancováním od Národní sportovní agentury
radní Morávek, p. primátor
46
Úprava seznamů budov ve vlastnictví města Plzně se záměrem dalšího nakládání s nimi
radní Budková
47
Projednání prominutí dluhu - byt č. 4, Spojovací 9, Plzeň
radní Budková
48
Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů včetně jejich příslušenství; a provedení souvisejících kroků v účetnictví města
radní Budková
49
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
50
Změna podmínek smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Ledovec, z.s.
radní Budková
51
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství v rámci projektu Podpora dostupného bydlení v Plzni s partnerem Obytná zóna Sylván a.s.
radní Budková
51a
Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
radní Gola
52
Prodej pozemku p. č. 3953/15, v k. ú. Plzeň, společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
radní Gola
53
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s., na budoucí prodej části pozemku p. č. 11319/21 v k. ú. Plzeň za účelem výstavby distribuční trafostanice.
radní Gola
54
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s., na budoucí prodej části pozemku p. č. 2043/202 v k. ú. Skvrňany, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice a opěrné zídky
radní Gola
55
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s., na budoucí prodej částí pozemků p. č. 13212 a p. č. 13233, oba v k. ú. Plzeň, za účelem výstavby nové distribuční kioskové trafostanice
radní Gola
56
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s., na budoucí prodej části pozemku p. č. 2547/1 v k. ú. Skvrňany za účelem výstavby nové polozapuštěné blokové trafostanice
radní Gola
57
Uzavření SOSBK se společností ČEZ Distribuce, a. s., na budoucí prodej pozemku p. č. 2602/2 a části pozemku p. č. 2602/1, vše v k. ú. Skvrňany, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice, jakožto náhrady stávající distribuční trafostanice.
radní Gola
58
Prodej pozemků p. č. 608/8 a p. č. 608/9, oba v k. ú. Dolany u Plzně
radní Gola
59
Záměr uzavření SoSBK na budoucí prodej části pozemku p. č. 705 v k. ú. Radčice u Plzně v souvislosti s realizací projektu „CPI Park Plzeň.“
radní Gola
60
Budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou "CPI Park Plzeň – okružní křižovatka", investor společnost CPI Park Plzeň, s.r.o.
radní Gola
61
Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu cyklostezky na pozemku parc. č. 703/5, k. ú. Radčice u Plzně, v souvislosti se stavbou CPI Park Plzeň, investor CPI Park Plzeň, s.r.o
radní Gola
62
Prodej pozemků v k. ú. Křimice a v k. ú. Skvrňany za účelem narovnání majetkoprávních vztahů v souvislosti s realizací stavby „BD Skvrňany“.
radní Gola
63
Odkoupení pozemku parc. č. 1/2 v k. ú. Koterov od Diecézní charity Plzeň po dokončení stavby Odkanalizování Koterova a rekonstrukce komunikace – investiční akce města Plzně
radní Gola
64
Dar pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Koterov Diecézní charitě Plzeň.
radní Gola
65
Zrušení usnesení ZMP č. 79 ze dne 23. 3. 2023 ve věci rozhodnutí o nakládání s podílem ve výši 1/4 na pozemku p. č. 11425/3 v k. ú. Plzeň a prodej podílu ve výši 1/4 na pozemku p. č. 11425/3 v k. ú. Plzeň.
radní Gola
66
Prodej nemovitých věcí na adrese tř. Vojtěcha Rojíka 43 – Ejpovická 16 v Plzni – snížení ceny
radní Gola
67
Stanovení minimální kupní ceny volných nebytových jednotek (Částkova 47, Koterovská 86) pro prodej městskou soutěží
radní Gola
68
Ponechání části pozemku p. č. 749 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně v majetku města Plzně
radní Gola
69
Prodej nemovité věci na adrese Pařížská 10 v Plzni
radní Gola
70
Uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 8417/54, k. ú. Plzeň, po realizaci stavby „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ – InterCora – Bory, s.r.o.
radní Gola
71
Výkup pozemků parc. č. 1911/1 a 1911/2, oba v k. ú. Bolevec, do majetku města Plzně od 5 fyzických osob.
radní Gola
72
Odkoupení pozemku p. č. 1751/1 k. ú. Bolevec od fyzické osoby zaps. na LV č. 9601 pro k. ú. Bolevec.
radní Gola
73
Směny pozemků včetně staveb garáží v ul. Velenická v k. ú. Hradiště u Plzně a k. ú. Plzeň pro VPS I/20, úsek Jasmínová – Jateční, s 5 fyzickými osobami a 1 právnickou osobou
radní Gola
74
Uzavření smluv o smlouvách budoucích pro stavbu „Výstavba rodinných domů Agrofarma Litice“ v k.ú. Litice u Plzně.
radní Gola
75
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „BYTOVÝ DŮM – LIPOVÁ REZIDENCE ROUDNÁ“ – MAWI spol. s r.o.
radní Gola
76
Bezúplatný převod pozemků p. č. 1222/1, p. č. 1222/6, p. č. 1225/1, p. č. 1228/2 a p. č. 1229/1 k. ú. Újezd, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad.
radní Gola
77
Majetkové vypořádání pozemků formou daru mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v rámci dokončené stavby „Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – III. část.
radní Gola
78
Bezúplatný převod podílu státu o velikosti 1/5 k celku pozemků parc. č. 1165/13 a parc. č. 1165/14, oba k. ú. Hradiště u Plzně, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
79
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1955, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně.
radní Gola
80
Využití/nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně na odkoupení nemovité věci – stavby bez čp/če, garáž, zaps. na LV č. 8768 pro k. ú. Plzeň 4, do majetku města Plzeň.
radní Gola
81
Zrušení věcných břemen ve prospěch města Plzně zatěžujících pozemky parc. č. 8184/103 a parc. č. 8184/104 zaps. na LV č. 41390 pro k. ú. Plzeň ve vlastnictví spol. BC Bory, s.r.o.
radní Gola
82
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3142/72 k. ú. Plzeň.
radní Gola
83
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 568/146 a k pozemku p. č. st. 239/3 k. ú. Litice u Plzně.
radní Gola
84
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a Mateřské škole Nečtiny
radní Gola
85
Vyjmutí nemovitých věcí v k. ú. Červený Hrádek u Plzně ze správy městského obvodu Plzeň 4.
radní Gola
86
Vyjmutí pozemku p. č. 1311/2 k. ú. Božkov ze správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.
radní Gola
87
Projednání informativních zpráv
p. primátor
88
Informativní zpráva k centrálnímu nákupu energií na rok 2024
p. primátor
89
Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 3. čtvrtletí 2023
p. primátor
90
Žádosti Ing. Václava Ženíška – žádosti o nezavedení placeného parkování u Sportovní haly v Krašovské ulici a ponechání parkoviště jako veřejně přístupného, vzhledem k protiprávnímu stavu, který panuje v dopravě v pohybu a klidu na sídlišti Košutka
p. primátor
91
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2023
Ing. Karhan
92
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2023
Ing. Karhan
93
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 28. 8. 2023 - 15. 10. 2023
rad. Winkelhöfer
94
Památník československo-sovětského přátelství – vyjádření k dopisu Ing. Františka Laudáta, předsedy Klubu angažovaných nestraníků
radní Bartáková
95
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
96
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 9. 2023
Ing. Náhlík
97
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 4. 10. 2023
Ing. Náhlík
98
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
98a
Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany - informace pro členy ZMP
nám. Tolar
99
Různé
Pracuji...