Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 11. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.12.2023 od 9:00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „MŠ Plzeň-Křimice - nástavba MŠ“
p. primátor
3
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „13. ZŠ - přístavba a nástavba školy“
p. primátor
4
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „26. ZŠ Plzeň - přístavba a nástavba školy“
p. primátor
5
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu NPO brownfieldy na projekt „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – brownfield“
p. primátor
6
Přijetí dotace v rámci IROP na projekt „Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd na GFK, základní škola“
p. primátor
7
Zrušení Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván ke dni 31. 12. 2023
p. primátor
8
Souhrnné rozpočtové opatření
p. primátor
9
Rozpočet města Plzně na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 – 2027
p. primátor
10
Obecně závazná vyhláška města Plzně o regulaci provozování hazardních her
p. primátor
11
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 2. 11. – 13. 12. 2023 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
12
Podání žádosti o podporu v rámci NPO výzva č. 41 na realizaci projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti statutárního města Plzně“
p. primátor
13
Podání žádosti o dotaci MPSV v rámci Národního plánu obnovy na „Výstavbu nové budovy v MO Plzeň 10 – Lhota pro provoz dětských skupin“.
p. primátor
14
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt Výsadba stromů Štruncovy sady
p. primátor
15
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
p. primátor
16
Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (QS 74-01) pro poskytování právních služeb v souvislosti s investiční výstavbou na území bývalých kasáren Slovany
p. primátor
17
Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájemného společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2024
p. primátor
18
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 2. 10. 2023 do 12. 11. 2023
Bc. Šlouf, MBA
19
Strategický plán – návrhová část – aktualizace 2023
nám. Bosák
20
Schválení uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o nadační podpoře na grant. projekt a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku na komunikaci a pravidla pro spolupráci a proaktivní přístup města
nám. Bosák
21
Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek na provádění autorského dozoru stavby „13. ZŠ – nástavba školy“
nám. Bosák
22
Prominutí ušlého výnosu za vyblokovaná parkovací místa vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o.
nám. Tolar
23
Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek spočívající v přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Památník Františka Mlynaříka“
nám. Tolar
24
Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek spočívající v přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků Klatovská třída v Plzni“
nám. Tolar
25
Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit“.
nám. Tolar
26
Změna názvu investiční akce 14. ZŠ a rozpočtové opatření pro 22. ZŠ a 14. ZŠ v roce 2023
nám. Kantorová
27
Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Techmania Science Center o.p.s. na podporu činnosti v letech 2024 - 2027
nám. Kantorová
28
Prodloužení termínu využití darovaných finančních prostředků poskytnutých Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, p. o. na nákup vozidla rychlé zdravotnické pomoci - silniční ambulance typu B a uzavření Dodatku č.1
radní Winkelhöfer
29
Uzavření dodatků na rok 2024 k dotačním smlouvám neziskovým organizacím v gesci BEZP MMP.
radní Winkelhöfer
30
Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva č. 2023
radní Kůs
31
Poskytnutí podpory z programu "INKUBACE FIREM 2023"
radní Kůs
32
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci navýšení odměny pro Příkazníka za účelem uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2019/002017 ze dne 8. 4. 2019
radní Kůs
33
Změna zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
radní Kůs
34
Koncepce bydlení Plzeň 2023+
radní Budková
35
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
36
Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
37
Poskytnutí investiční individuální dotace
radní Budková
38
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023“.
radní Morávek
39
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s.
radní Morávek
40
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací v roce 2023 z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek, p. primátor
41
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2024 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury a Nadaci 700 let města Plzně
radní Bartáková
42
Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2024-2027
radní Bartáková
43
Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2024-2027 na podporu projektu Filmový festival Plzeň
radní Bartáková
44
Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2024-2027 na podporu projektu Letní kulturní festival v ulicích města Plzně
radní Bartáková
45
Poskytnutí finančního daru ve výši 90 tis. Kč panu Ing. Pavlu Hejdukovi
radní Bartáková
46
Změna využití poskytnutých investičních příspěvků Dětskému centru Plzeň, příspěvkové organizaci
radní Šrámek
47
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Kanceláře ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP
radní Šrámek
48
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu OSS MMP na rok 2023
radní Šrámek
49
Změna rozpočtu v poskytnuté dotaci na projekt „Club House a Recovery College při Ledovci (CHRC)“ organizace Ledovec, z.s.
radní Šrámek
50
Změny usnesení ZMP č. 482/2021 a uzavření dodatků k dotačním smlouvám s příjemci dotace v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022–2025.
radní Šrámek
51
Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP na rok 2024
radní Šrámek
51a
Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 2128/19 na adrese Koterovská č. or. 86, v Plzni, s vítězem městské soutěže
radní Gola
51b
Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí na adrese tř. Vojtěcha Rojíka 43 - Ejpovická 16, Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
51c
Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci na adrese Pařížská 10 v Plzni a smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 981/22, k. ú. Plzeň, s vítězem soutěže
radní Gola
52
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 554/4, p. č. 5283/104, a pozemku p. č. 5283/71, vše v k. ú. Plzeň, v lokalitě Rychtářka „BLOK A2“
radní Gola, nám. Bosák
53
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 560/6, p. č. 5283/106 a p. č. 5283/107, vše v k. ú. Plzeň, v lokalitě Rychtářka „BLOK A3“
radní Gola, nám. Bosák
54
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 5283/102 a p. č. 5283/103, oba v k. ú. Plzeň, v lokalitě Rychtářka „BLOK B3“
radní Gola, nám. Bosák
55
Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitých věcí v k. ú. Plzeň v souvislosti se stavbou „Městský okruh, Na Růžku, úsek Koterovská – Velenická“ – fyzická osoba
radní Gola
56
Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 167/3 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně do majetku města Plzně od Zemědělského družstva Plzeň-Červený Hrádek
radní Gola
57
Odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 k celku pozemků p. č. 10812/1, p. č. 10812/9 a p. č. 10812/10 k. ú. Plzeň od fyzické osoby zaps. na LV č. 6630 pro k. ú. Plzeň.
radní Gola
58
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou Panattoni Pilsen Digital Park – Komunikace Ke Karlovu - II. etapa, investor Industrial Center CR 2 s.r.o.
radní Gola
59
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod technické a dopravní infrastruktury realizované v rámci II. etapy stavby Bydlení „Na Hůrce“ – Radčice, se spol. AW Přeštice s.r.o.
radní Gola
60
Dar nově vzniklého pozemku parc. č. 157/2 v k. ú. Skvrňany do majetku města Plzně od fyzické osoby
radní Gola
61
Nevyuž. předkup. práva MP na odkoupení nemovité věci – stavby bez čp/če, garáž, zaps. na LV č. 4248 pro k. ú. Plzeň, a dále podílu ve výši 1/10 k celku p.č. 3607/2, 3607/3, 3607/50- 3607/60, vše zaps. na LV č. 40580 pro k. ú. Plzeň, do majetku MP.
radní Gola
62
Majetkové vypořádání pozemku parc. č. 2176/595 k. ú. Skvrňany vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně.
radní Gola
63
Zřízení předkupního práva ve prospěch města Plzně k pozemku p. č. 526/4 v k. ú. Plzeň, jehož vlastníkem je Plzeňský kraj.
radní Gola
64
Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 1979/10 (NP č. 301), V Bezovce č. or. 2, Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
65
Prodej volných nebytových jednotek č. 2251/13 a č. 2251/14, obě na adrese Francouzská tř. č. or. 63 v Plzni
radní Gola
66
Změna a zrušení usnesení ZMP přijatých ve věci prodeje volných bytových jednotek nacházejících se v Plzni
radní Gola
67
Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK se spol. Valcha Property Development a.s. z důvodu rozšíření předmětu budoucího prodeje, změny termínů výstavby a dalších smluvních ujednání
radní Gola
68
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 7072/12 v k. ú. Plzeň.
radní Gola
69
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě z důvodu změny termínu dokončení stavby „Bytový dům – Lipová, Rezidence Roudná“
radní Gola
70
Uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě z důvodu změny termínu dokončení stavby „Novostavba objektu zdravotnických služeb Plzeň, ul. Písecká“
radní Gola
71
Změna záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodu změny termínu v souvislosti s plánovanou výstavbou BD „Nároží – Zelinářská, U Sv. Rocha“.
radní Gola
72
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1192/6 v k. ú. Újezd.
radní Gola
73
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 3962/75, k. ú. Plzeň.
radní Gola
74
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 795/23 v k. ú. Koterov a zřízení výhrady zpětné koupě.
radní Gola
75
Uzavření kupní smlouvy na prodej nově vzniklých pozemků p. č. 270/209, p. č. 270/210 a p. č. 2356/68, vše v k. ú. Skvrňany, s vítězem městské soutěže
radní Gola
76
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej pozemků p. č. 1488/1, 1488/25, 1488/35 a 1485/39, vše v k. ú. Černice
radní Gola
77
Rozhodnutí o darování 500 tun asfaltového recyklátu Městu Starý Plzenec
radní Gola
78
Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole Blatnice
radní Gola
79
Projednání demolice objektu na pozemku p. č. 3944 k. ú. Plzeň v ulici Sladové v areálu Světovar
radní Gola
80
Projednání podání návrhu na změnu části hranic katastrálních území Bolevec a Chotíkov
radní Gola
81
Projednání informativních zpráv
p. primátor
82
Informace o uzavřených dodatcích ke Smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. za období 29. 11. 2022 – 24. 11. 2023
p. primátor
83
Vyhlášení dotačního titulu Odboru sportu MMP na rok 2024
radní Morávek
84
Informativní zpráva o stavu investiční akce s názvem „Revitalizace vodní nádrže České údolí“ ke dni 30.11.2023
nám. Bosák
85
Petice za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace ve městě Plzeň
Ing. Průša, MBA
86
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2023
Ing. Karhan
87
Podání Ing. Jaroslava Nováka
Ing. Karhan
88
Podněty od Mgr. Pavla Chabra
nám. Tolar
89
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 16. 10. 2023 - 26. 11. 2023
radní Winkelhöfer
90
Přehled projektů p.o. ÚKEPmP pro jiné subjekty než město Plzeň
Ing. Beneš, MBA
91
Předložení Zprávy o činnosti v oblasti turismu 2022/2023
nám. Kantorová
92
Ocenění v soutěžích Ambasador kvality a Přívětivý úřad
JUDr. Triner, MBA
93
Informace o vyhlášení Dotačního programu v oblasti kultury – Rok české hudby 2024 v Plzni
radní Bartáková
94
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
95
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 1. 11. 2023
Ing. Náhlík
96
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
97
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň
radní Budková
98
Různé
Pracuji...