Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 3. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 1.2.2023 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
6
Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1
7
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
8
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
9
Účelový převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2023 vč. rozpoč. opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
10
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Dny s Policií" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
11
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
12
Poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici Plzeň
13
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2022
14
Pojmenování nově vzniklých ulic
15
Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc
16
Stanovení výše měs.odměn za výkon fcí neuvolněných členů ZMO1 a stanovení měs. peněž. plnění čl. a předsedům komisí RMO 1, kteří nejsou čl. ZMO 1 a čl. výborů ZMO 1, kteří nejsou čl. ZMO1 s platností od 1.2.2023
17
Informativní zprávy
18
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
19
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
20
Závěr
Pracuji...