Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 4. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.4.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Informace k uzavření poboček České pošty s. p. v Městském obvodu Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 12/2022 – 2/2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta České republiky v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení ostatních nedaňových příjmů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 a zvýšení provozních výdajů na opravy 70. MŠ pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení nedaňových příjmů rozpočtu MO 3 a zvýšení provozních výdajů Kanceláře tajemníka ÚMO 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový investiční převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 22. MŠ Plzeň, Zikmunda Wintra 19
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – navýšení provozního příspěvku pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň z navýšených nedaňových příjmů MO Plzeň 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na stavební investice Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně,kterou se stanoví OZV města Plzně č.4/2021,ve znění vyhlášky č.2/2022,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,s účinností od 1.1.2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění OZV statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Mgr. Ondřej Ženíšek
18
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 3 - "Sociální oblast - Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
19
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 6 - "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
20
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 8 - "Podpora veřejných prostor přátelských k rodině" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
21
Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
21a
Finanční participace MO Plzeň 3 na realizaci akce „Nákup a osazení překážek pro Predator park“ na území MO 5 – Křimice (v blízkosti k. ú. Skvrňany)
Mgr. Ondřej Ženíšek
22
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 5 – "Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
23
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4: Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“
Mgr. Ondřej Ženíšek
24
Poskytnutí dotací z dotačního programu č. 7 - "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
25
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 – „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
26
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023
Pavel Šrámek
27
Pojmenování ulice v k. ú. Valcha
Mgr. David Procházka
28
Změna jmenovitého plánu investic odboru SVV na rok 2023
Mgr. David Procházka
29
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 4. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
30
Různé
31
Závěr
Pracuji...