Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 4. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 26.4.2023 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, složení slibu nové členky Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
6
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2022
7
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a jinak prospěšné účely
10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury
11
Projednání poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury na rok 2023
12
Projednání poskytnutí individuální investiční dotace na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
13
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
14
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2023“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
15
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
16
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
17
Projednání poskytnutí individuální investiční dotace pro oblast sportu včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
18
Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření
19
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
20
Aktualizace zřizovacích listin JSDH
21
Informativní zprávy
22
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
23
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
24
Závěr
Pracuji...