Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 6. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 20.9.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně
Mgr. Procházka
4
Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2024
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 16. MŠ Plzeň, Korandova 11 a 32. MŠ Plzeň, Resslova 22
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – změna závazných ukazatelů provozních příjmů – vlastních nedaňových příjmů rozpočtu JSDHO – Skvrňany pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí dotace MV ČR na realizaci projektu „Plzeň – Skvrňany – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ a účelový investiční převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na uvedený projekt
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – navýšení provozního příspěvku pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň a posílení výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 z navýšených nedaňových příjmů MO Plzeň 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 5/2023 – 7/2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
Svěření pravomoci RMO 3 k provádění rozpočtových opatření v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023
Mgr. Pavel Šrámek
14
Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 6. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
15
Informativní zprávy předložené na 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
16
Různé
17
Závěr
Pracuji...