Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 6. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 13.9.2023 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Prezentace ÚKRmP – patrová parkoviště na území MO Plzeň 1
4
Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
5
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
6
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
7
Připomínky MO Plzeň 1 k novele Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších předpisů
8
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic ÚMO Plzeň 1 k 30. 6. 2023
9
Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací do nákladů
10
Projednání poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast sportu včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
11
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2023
12
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
13
Blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na rekonstrukci hřiště na pozemní hokej u 4. ZŠ
14
Informativní zprávy
15
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
16
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
17
Závěr
Pracuji...