Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 7. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 6.12.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za září 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
4
37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 – zvýšení podílu MO 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2023 a snížení použití prostředků FRR MO 3 zapojených do rozpočtu MO 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Zateplení 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň“
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – navýšení provozního příspěvku pro 16. MŠ Korandova 11, Plzeň, pro 49. MŠ Puškinova 5, Plzeň a pro 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení nedaňových příjmů rozpočtu MO Plzeň 3 a zvýšení provozních výdajů Odboru stavebně-správního a investic ÚMO 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – doplatek dotace MPSV ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022 přijatý do rozpočtu MO Plzeň 3 na základě provedeného vyúčtování
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 – 2027
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
Poskytnutí finančního daru pro Centrum Hájek, z. ú. na pořízení nového svozového automobilu pro handicapované klienty
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
Přehled rozpočtových opatření schválených RMO 3 za období říjen–listopad 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
Souhlas se zastavením exekučního řízení - povinný Libor Moulík
Ladislav Nový
14
Jmenovitý plán investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2024.
Mgr. Pavel Šrámek
15
Prodloužení termínu pro splnění usnesení ZMO č. 59 ze dne 21.6.2023 ve věci Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci investiční akce „Náves v Radobyčicích - úpravy parkování“ se společností IKO spol. s r.o
Mgr. Pavel Šrámek
16
Stavební dvůr Vejprnická - demolice objektů a vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 3
Mgr. David Procházka
17
Zpráva o činnosti KV ZMO 3, předložená na 7. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
18
Informativní zprávy předložené na 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
19
Různé
20
Závěr
Pracuji...