Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 12. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 1.2.2024 od 9.00 hodin hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 12. 2023 – 31. 1. 2024 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
p. primátor
4
Odměňování neuvolněných členů ZMP od 1. února 2024
p. primátor
5
Přijetí dotace z NPO na realizaci projektu Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Radčice
p. primátor
6
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2024
p. primátor
7
Podání žádosti o podporu z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec"
p. primátor
8
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „NZDM Vzducholoď - Rekonstrukce nebytového prostoru Rubešova 21“
p. primátor
9
Schválení aktualizace Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu a aktualizace Programového rámce do Operačního programu Doprava
p. primátor
10
Žádost o dotaci z programu IROP na projekt „Centrum robotiky – zvýšení počtu učeben“
p. primátor
11
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 11. 2023 do 31. 12. 2023
Bc. Šlouf, MBA
12
Smlouva o spolupráci při rozvoji lokality „Nová Papírna“
nám. Bosák
13
Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek na provádění autorského dozoru stavby „Nová budova úřadu MO Plzeň 4“
nám. Bosák
14
Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu, údržbu a rekonstrukci sportovišť v roce 2024 a zařazení nové akce do rozpisu čerpání fondu investic u 28. ZŠ
nám. Kantorová
15
Poskytnutí individuální investiční dotace pobočnému spolku Junák-český skaut, středisko Střela, z. s., na spolufinancování výstavby Skautského vzdělávacího centra a mezinárodní základny České údolí
nám. Kantorová
16
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP na rok 2024
nám. Kantorová
17
Poskytnutí členského příspěvku na provoz DSO Silnice I/27 pro rok 2024
nám. Tolar
18
Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli
nám. Tolar
19
Žádost městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 301 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Rekonstrukce záhonů pod sídlem Komerční banky“
nám. Tolar
20
Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, Bzenecká 1054/1, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Vydání magazínů Za svobodná zvířata I-IV/2024“
nám. Tolar
21
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Kanceláře ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu MMP
radní Bartáková
22
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP na rok 2024 subjektu Divadlo pod lampou, o.p.s.
radní Bartáková
23
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
24
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
25
Výkup spoluvlastnických podílů pozemků p. č. 699 a p. č. 700, k. ú. Lobzy, a p. č. 2481, p. č. 2469/42, p. č. 2479/1 a p. č. 2479/2, k. ú. Plzeň, od fyzické osoby
radní Gola
26
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1576/23 a parc. č. 1576/62, oba k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně
radní Gola
27
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s., na budoucí prodej části pozemků p. č. 872/1 a p. č. 872/4 v k. ú. Radobyčice za účelem výstavby nové distribuční trafostanice vč. okapového chodníčku
radní Gola
28
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej částí pozemků k. ú. Plzeň v souvislosti s realizací stavby „BYTOVÝ DŮM LOCHOTÍNSKÁ, PLZEŇ“
radní Gola
29
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň
radní Gola
30
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 801 v k. ú. Chotíkov
radní Gola
31
Uznání vzájemného vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1243/2, p. č. 1243/3, p. č. 1243/4 a p. č. 278/6, vše v k. ú. Hradiště u Plzně
radní Gola
32
Projednání demolice objektu bývalé pokladny na pozemku p. č. 6410/8 k. ú. Plzeň u zimního stadionu
radní Gola
33
Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Úpravy sběrného dvora Vejprnická ul.“ a vyjmutí areálu z trvalé správy MO Plzeň 3.
radní Gola
34
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu Nadace sportující mládeže z rozpočtu Odboru sportu MMP.
radní Morávek
35
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2024“.
radní Morávek
36
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP do sportovních mládežnických akademií.
radní Morávek
37
Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje
radní Winkelhöfer
38
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje
radní Winkelhöfer
39
Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, p.o.
radní Winkelhöfer
40
Strategický dokument “Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018 – 2023”
radní Winkelhöfer
41
Projednání informativních zpráv
p. primátor
42
Obsazenost TechTower 2023
radní Kůs
43
Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2023 a 2024
p. primátor
44
Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně
p. primátor
45
Informace o evidovaných dražbách, výběrových řízeních a aukcích za rok 2023, včetně informace o výsledku výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p. č. 1823/3 k. ú. Valcha od s.p. Lesy ČR
radní Gola
46
Vyhodnocení Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2023
radní Morávek
47
Vyhodnocení fungování sportovních mládežnických akademií podporovaných z rozpočtu města Plzně za rok 2023
radní Morávek
48
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2023
Ing. Karhan
49
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2023
Ing. Karhan
50
Dopis Ing. Ženíška ve věci neschválení dokumentu "Změna č. 1 Projektu regenerace sídliště Plzeň - Lochotín"
Ing. Karhan
51
Dopis občanů ve věci stavebního záměru investora vystavět u hypermarketu Albert v Manětínské ulici bytový dům
Ing. Karhan
52
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 27. 11. 2023 – 14. 1. 2024
radní Winkelhöfer
53
Vyhlášení dotačního programu – Rezidence 2024
radní Bartáková
54
Informace o vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti životního prostředí na rok 2024
Ing. Svobodová
55
Informativní zpráva k vyhlášení jednoletého dotačního programu „Podpora zdravotní péče a svozové služby 2024“
radní Šrámek
56
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
57
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
58
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 12. 2023
Ing. Náhlík
59
Činnost VZVZ a dokončené veřejné zakázky za I. pololetí roku 2023
Ing. Náhlík
60
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 1. 2024
Ing. Náhlík
60a
Stav investiční akce „Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady“ k 24.01.2024
nám. Bosák
61
Různé
Pracuji...