Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 13. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 11.4.2024 od 9.00 hodin

Zpět na přehled Stáhnout zápis ze zasedání
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 1. 2. - 10. 4. 2024 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP
p. primátor
4
Záměr zajištění financování nové bytové výstavby v městě Plzni
radní Budková, p. primátor
5
Uzavření KS a smlouvy o zřízení služebností a smlouvy o zřízení zpětné koupě ve věci prodeje nově vzniklých pozemků p. č. 554/4, 5283/104, a pozemku p. č. 5283/71, vše v k. ú. Plzeň, společně označených jako BLOK A2, s vítězem MS
radní Gola
6
Rozpočtová opatření pro rok 2024 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2025 – 2027
p. primátor
7
Podání žádosti o dotaci MŽP v rámci Modernizačního fondu na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Škroupova 1900/5, Plzeň“
p. primátor
8
Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
p. primátor
9
Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „Greenway Radobyčice - Útušice“
p. primátor
10
Žádost o dotaci z programu NPO, komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic na projekt „PD Tramvajová trať na Vinice, točka Mikulášské náměstí“
p. primátor
11
Žádost o dotaci z programu NPO, komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic na projekt „PD Dělnický dům Peklo“
p. primátor
12
Žádost o dotaci z programu NPO, komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic na projekt „PD Revitalizace hlavní budovy Knihovny města Plzně“
p. primátor
13
Žádost o dotaci z programu NPO, komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic na projekt „PD 21. ZŠ - přístavba školy“
p. primátor
14
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Bytový dům Křimice, ul. Průkopníků“
p. primátor
15
Přijetí dotace z IROP na realizaci projektu Rozvoj elektronizace a robotizace procesů a služeb pro SITMP
p. primátor
16
Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště s umělým trávníkem v 33. ZŠ Plzeň“
p. primátor
17
Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce sportoviště – pozemní hokej 4. ZŠ“
p. primátor
18
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 1. 1. 2024 do 10. 3. 2024
Bc. Šlouf, MBA
19
Aktualizace karty opatření Plánu udržitelné mobility Plzně č. 76 „Nové umístění Faltusova mostu jako lávky pro chodce a cyklisty“
nám. Bosák
20
Žádost o udělení výjimek ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejných zakázek malého rozsahu týkajících se přesunu a restaurování tanku Sherman M4A1.
nám. Bosák, nám. Kantorová
21
Schválení podání žádosti Plzeň - TURISMUS, příspěvkové organizace, o dotaci na MMR ČR do dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2024“
nám. Kantorová
22
Schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2024–2028
nám. Kantorová
23
Rozpočtové opatření pro městské obvody na vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem
nám. Kantorová
24
Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
nám. Kantorová
25
Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit
nám. Kantorová
26
Poskytnutí dotací a provozních příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2024"
nám. Kantorová
27
RO spočívající v odvodu prostředků FI 33. ZŠ Plzeň ve prospěch rozpočtu OI MMP
nám. Kantorová
28
Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
nám. Tolar
29
Udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
nám. Tolar
30
Žádost Spolku Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Ekologická výchova venku a po celý rok II.“
nám. Tolar
31
Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“
nám. Tolar
32
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2024
radní Bartáková
33
Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu v oblasti kultury – Rok české hudby 2024 v Plzni
radní Bartáková
34
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2024
radní Bartáková
35
Realizační plán na rok 2024 Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030
radní Bartáková
36
Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se bytu č. 20 na adrese Plzenecká 65, Plzeň.
radní Budková
37
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
38
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
39
Schválení Strategie Smart City statutárního města Plzně na roky 2024–2028 (včetně Akčního plánu na roky 2024 a 2025).
radní Kůs
39a
Poskytnutí individuální investiční dotace s kofinancováním od Národní sportovní agentury klubu TJ Prazdroj Plzeň z.s.
radní Morávek
40
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
radní Morávek
41
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024
radní Morávek
42
Prohlášení nově zřízeného hrobu Radoslava Sutnara čestným hrobem města Plzně
radní Šrámek
43
Uzavření dodatků k dotačním smlouvám v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025.
radní Šrámek
44
Poskytnutí investičních a neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2024
radní Šrámek
45
Odkoupení pozemku parc. č. 352/3 v k. ú. Koterov od fyzických osob po dokončení stavby Odkanalizování Koterova a rekonstrukce komunikace – investiční akce města Plzně
radní Gola
46
Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/53 z celku pozemku parc. č. 1898/1 v k. ú. Plzeň pro akci „Rekonstrukce ul. Lobezská“ z vlastnictví manželů zapsaných na listu vlastnictví č. 9079 pro k. ú. Plzeň.
radní Gola
47
Výkup pozemků parc. č. 10756 a 10815 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od 4 fyzických osob
radní Gola
48
Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy na koupi nemovité věci v k. ú. Plzeň v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“ – dvě fyzické osoby.
radní Gola
49
Výkup pozemků parc. č. 2462/1, parc. č. 2463/1 a parc. č. 2464 o celkové výměře 332 157 m2, zaps. na LV č. 1133 pro k. ú. Doubravka z vlastnictví Římskokatolické farnosti Plzeň-Lobzy, do majetku města Plzně.
radní Gola
50
Výkup části pozemku parc. č. 816/17 o výměře 1517 m2 z celkové výměry 1928 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Doubravka, do majetku města Plzně.
radní Gola
51
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Bytový dům Korandova, Plzeň – společnost BC Real Korandova, s.r.o.
radní Gola
52
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Plzeň, Košutka, Rezidence Závětří - společnost Rezidence Závětří s.r.o.
radní Gola
53
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v souvislosti se stavbou „Sběrný dvůr Úněšovská“ – Logicor (President Czech) s.r.o.
radní Gola
54
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené v souvislosti se stavbou Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, investor První developerská s.r.o.
radní Gola
55
Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na převod pozemků v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 7. a 8. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.
radní Gola
56
Zrušení smluv o smlouvách budoucích darovacích č. 2009/004460 ze dne 29. 6. 2010 a č. 2009/004461 ze dne 29. 6. 2010, a to formou dohody o ukončení smluv, z důvodu nenaplnění podmínek pro uzavření konečných darovacích smluv.
radní Gola
57
Zrušení předkupního práva ve prospěch města Plzně k pozemku parc. č. 416, k. ú. Druztová ve vlastnictví fyzické osoby zaps. na LV č. 109 pro k. ú. Druztová.
radní Gola
58
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 2989/22, parc. č. 2989/31 a parc. č. 3197/207, vše k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.
radní Gola
59
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/4449/2023-HMSU uzavřené dne 12. 7. 2023.
radní Gola
60
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve věci prodeje nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň s vítězem městské soutěže
radní Gola
61
Prodej pozemku p. č. 11286/3 v k. ú. Plzeň
radní Gola
62
Prodej pozemku p. č. 9841/1 v k. ú. Plzeň a zřízení služebnosti.
radní Gola
63
Prodej pozemku p. č. 10563/20 v k. ú. Plzeň společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
radní Gola
64
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 908/74 v k. ú. Skvrňany
radní Gola
65
Prodej pozemků p. č. 1178/26, 674/15 a nově vzniklého pozemku p. č. 1178/22 v k. ú. Štěnovice
radní Gola
66
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 686/23 v k. ú. Štěnovice.
radní Gola
67
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 686/22 v k. ú. Štěnovice.
radní Gola
68
Darování pozemků po stavbě I/20 „Rekonstrukce Studentská“ z majetku města Plzně do majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. a zřízení služebností ve prospěch města Plzně
radní Gola
69
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2023/007405 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. ve věci prodloužení termínu
radní Gola
70
Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2023/007732 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. ve věci prodloužení termínů.
radní Gola
71
Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2023/007427 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. ve věci prodloužení termínů.
radní Gola
72
Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2023/007392 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. ve věci prodloužení termínů.
radní Gola
73
Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města.
radní Gola
74
Uzavření kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. č. or. 63, Plzeň, s vítězem městské soutěže
radní Gola
75
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 6552/13 k. ú. Plzeň.
radní Gola
76
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 664/7 k. ú. Bukovec
radní Gola
77
Projednání demolice stavby na pozemku p. č. 10979/4 k. ú. Plzeň, která je součástí areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně
radní Gola
78
Projednání informativních zpráv
p. primátor
79
Plnění Programového prohlášení RMP pro období 2022 až 2026
p. primátor
80
Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2023 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo
nám. Tolar
81
Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2023
p. primátor
82
Úhrada doplatku kupní ceny při prodeji pozemků v k. ú. Plzeň společností Anglické nábřeží Development s.r.o.
radní Gola
83
Informativní zpráva o stavu městského nemovitého majetku
radní Gola
84
Vyhlášení dotačních programů odboru sportu na rok 2024
radní Morávek
85
Informace o čerpání dotace na jednotlivé programy organizace Člověk v tísni, o.p.s. na období 2024
Ing. Průša, MBA
86
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2024
Ing. Karhan
87
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2024
Ing. Karhan
88
Dopis p. Reithmeiera týkající se parkování vozidel na Slovanech
Ing. Karhan
89
Dopis Ing. Ženíška týkající se zveřejnění důvodové zprávy k usnesení RMP
Ing. Karhan
90
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 15. 01. 2024 – 24. 03 2024
rad. Winkelhöfer
91
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Plzeň za rok
rad. Winkelhöfer
92
Vyhlášení Průběžného dotačního programu – Mikrogranty 2024
radní Bartáková
93
Vyhlášení jednoletého dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2024"
radní Šrámek
94
Optimalizace odpadkových košů na území města Plzně
Ing. Svobodová
95
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 7. 2. 2024
Ing. Náhlík
96
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 3. 2024
Ing. Náhlík
97
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
98a
Zpráva o činnosti FV ZMP
Ing. Blažek
98
Informace o vyhlášení dotačního programu „Aktivity v oblasti sociálního začleňování 2024“
radní Budková
99
Různé
Pracuji...