Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 14. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 16.5.2024 od 9.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2
Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 11. 4. - 15. 5. 2024 (materiál přijde na stůl)
p. primátor
3
Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2023
p. primátor
4
Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2024
p. primátor
5
Úpravy financování projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání I OP JAK pro území ORP Plzeň“
p. primátor
6
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Thámova 32 – stavební úpravy bytového domu“
p. primátor
7
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána“
p. primátor
8
Žádost o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezka Chlumek - Doubravka“
p. primátor
9
Žádost o dotaci do výzvy RES + č. 4/2024, vyhlášené SFŽP ČR v rámci programu Modernizační fond na projekt „Realizace fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na městských objektech – 1. etapa“
p. primátor
10
Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Restaurování a navrácení soch sv. Anny a sv. Josefa do exteriéru kostelíka U Ježíška“
p. primátor
11
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 3. 2024 do 14. 4. 2024
Bc. Šlouf, MBA
12
Smlouva o spolupráci v souvislosti s novou zástavbou Obytný soubor Atrium Bolevec
nám. Bosák
13
Přijetí dotace ze státního rozpočtu na pořízení IT vybavení pro stavební úřady v rámci digitalizace stavebního řízení
nám. Bosák, p. primátor
14
Záměr uspořádání otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže o návrh řešení „Náměstí Republiky v Plzni“
nám. Bosák
15
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Plzně žadatelům za účelem výstavby bytových domů, polyfunkčních domů a domů pro administrativu
nám. Bosák, radní Gola
16
Vynětí pozemků v rekreační oblasti Boleveckých rybníků, pod Bílou Horou z působnosti MO Plzeň 1 v zásadním celoměstském zájmu
nám. Tolar
17
Žádost spolku Armáda spásy v České republice, z.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Údržba zeleně AD Patronus – zahrada, zelená střecha a fasáda“.
nám. Tolar
18
Žádost městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Květinová-liliová loučka na Chebské ulici“.
nám. Tolar
19
Žádost Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o., Rokycanská 125, 312 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z FŽP MP na projekt „Bezpečnostní řezy listnatých stromů na Ústředním hř. a využití dešťové vody na hř. U sv. Jiří a Skvrňany“.
nám. Tolar
20
Žádost příspěvkové organizace Základní školy Plzeň-Újezd, Národní 76/1, 312 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Včely na střechách“.
nám. Tolar
21
Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Plzeň V, Klášterní 964/2, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí na projekt „Bezpečnostní ořez stromů a výchova veřejnosti k ochraně životního prostředí“.
nám. Tolar
22
Žádost příspěvkové organizace 25. základní školy, Chválenická 360/17, 326 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Péče o včelstva“.
nám. Tolar
23
Žádost příspěvkové organizace 4. základní školy, Kralovická 1695/12, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Umístění meteorologického kompletu na zelenou střechu 4. ZŠ“.
nám. Tolar
24
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a partnerská města Plzně 2024
nám. Kantorová
25
Poskytnutí neinvestičních dotací a provozních příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2024"
nám. Kantorová
26
Poskytnutí účelově podmíněných dotací z dotačního programu Zachování a obnova kulturní památky na území statutárního města Plzně na rok 2024
radní Bartáková
27
Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2024
radní Bartáková
28
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP
radní Bartáková
29
Dohoda č. 2023/007209/1 o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Černice, IČ 14705656
radní Morávek
30
Dohoda č. 2023/007208/1 o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace spolku TJ Prazdroj Plzeň z.s., IČ 45333416
radní Morávek
31
Zajištění financování akce „Sportovní areál Černice.“
p. primátor
32
Poskytnutí darů z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň
radní Budková
33
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace
radní Budková
34
Uzavření Smlouvy o bezúplatné spolupráci při realizaci projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR mezi statutárním městem Plzeň a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
radní Budková
35
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Podpora zdravotní péče a svozové služby 2024“
radní Šrámek
36
Poskytnutí investičních a neinvestičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2024
radní Šrámek
37
Podání žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva vnitra ČR
radní Winkelhöfer, p. primátor
38
Akční plán - Program prevence kriminality města Plzně 2024
radní Winkelhöfer
39
Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
radní Gola
40
Prodej pozemku p. č. st. 3334 a nově vzniklého pozemku p. č. 994/29, oba v k. ú. Valcha
radní Gola
41
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1186/6 a p. č. 1186/7, oba v k. ú. Červený Újezd u Zbůchu
radní Gola
42
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8459/93 v k. ú. Plzeň společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
radní Gola
43
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2838/4 a p. č. 3098/34, oba v k. ú. Doubravka.
radní Gola
44
Darování pozemků po stavbě I/27 „Silnice I/27 Přeložka Třemošná“ z majetku města Plzně do majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p.
radní Gola
45
Prodej jednotky č. 1295/3 (bytu) na adrese Mutěnická 7, Plzeň
radní Gola, radní Budková
46
Stanovení minimálních kupních cen volných nebytových jednotek č. 1058/101 na adrese Mohylová č. or. 101 a č. 1059/101 na adrese Mohylová č. or. 103, Plzeň, pro prodej městskou soutěží
radní Gola
47
Stanovení minimální kupní ceny volné nebytové jednotky č. 1119/25, Sokolovská č. or. 121, Plzeň, pro prodej městskou soutěží
radní Gola
48
Změna záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci změny termínu a doby trvání smlouvy se společností Bydlení Zátiší s.r.o., za účelem vybudování dopravního napojení, a to vše v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Zátiší“.
radní Gola
49
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej části pozemku p. č. 705 v k. ú. Radčice u Plzně
radní Gola
50
Změna přílohy č. 1 usnesení ZMP č. 395/2023 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „CPI Park Plzeň – cyklostezka“, investor CPI Park Plzeň, s.r.o.
radní Gola
51
Změna přílohy č. 1 usnesení ZMP č. 394/2023 ve věci budoucího majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „CPI Park Plzeň – okružní křižovatka“, investor CPI Park Plzeň, s.r.o.
radní Gola
52
Změna usnesení ZMP č. 94 ze dne 11. 4. 2024 ve věci prodloužení termínů ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní, Rezidence Kaplířka
radní Gola
53
Rozhodnutí o odstoupení od smluv o budoucích smlouvách uzavřených v souvislosti se stavbou Obytná zóna RD Malesice, I. a II. etapa, investor NEMO-GARANT s.r.o. a fyzická osoba
radní Gola
54
Uzavření směnné smlouvy na převod pozemků v k. ú. Bolevec pro investiční akci „Rekonstrukce ul. Malý Bolevec“ s fyzickými osobami zapsanými na LV č. 18118 pro k. ú. Bolevec
radní Gola
55
Bezúplatný převod pozemku p. č. 798/1, k. ú. Koterov, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně
radní Gola
56
Bezúplatný převod pozemku p. č. 12227/5, k. ú. Plzeň, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně
radní Gola
57
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 187/2, k. ú. Bukovec, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně
radní Gola
58
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1932/129 a parc. č. 1932/130, oba k. ú. Bručná, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně
radní Gola
59
Podání žádosti města Plzně ve věci úplatného převodu pozemku p. č. 645/1, k. ú. Druztová, do majetku města Plzně, podle ustanovení § 10 odst. 5 zák. č. 503/2012 Sb., v platném znění
radní Gola
60
Rozhodnutí o darování 68 ks panelů Obci Útušice.
radní Gola
61
Projednání informativních zpráv
p. primátor
62
Vyhlášení dotačních programů „Plzeňské podnikatelské vouchery“ – Výzva č. 2024 a INKUBACE FIREM 2024.
63
Souhrnný přehled rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2024
p. primátor
64
Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2023
p. primátor
65
Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2024
Ing. Karhan
66
Email pana Ing. Nováka týkající se jaderné energie
Ing. Karhan
67
Informativní zpráva o činnosti Městské policie Plzeň v období 25. 3. 2024 – 28. 4. 2024
radní Winkelhöfer
68
Informace o výjimce ze směrnice QS 61–27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně pro Plzeňskou filharmonii, o. p. s.
radní Bartáková
69
Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2023
Ing. Svobodová Kaiferová
70
Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)
Ing. Blažek
71
Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 3. 4. 2024
Ing. Náhlík
72
Zpráva o činnosti KV ZMP
Bc. Šlouf, MBA
73
Různé
Pracuji...