Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 7. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 6.12.2023 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Změna č. 1 projektu Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín (ÚKRMP, 11/2023)
4
Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
5
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
6
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
7
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2023
8
Projednání poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro sociální oblast včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
9
Projednání poskytnutí individuální investiční a neinvestiční dotace pro oblast sportu včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
10
Účel. převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro 31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvkovou organizaci na nákup žacího traktoru vč. rozpoč. opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023 č. 44
11
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
12
Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 – 2027
13
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic ÚMO Plzeň 1 k 30. 9. 2023
14
Podání žaloby proti společnosti Stavby Jech & Hoffmann, s.r.o.
15
Změna katastrální hranice mezi k. ú. Chotíkov a k. ú. Bolevec
16
Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2023
17
Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2024
18
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
19
Informativní zprávy
20
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
21
Závěr
Pracuji...