Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 8. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 31.1.2024 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
6
Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1
7
Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí členů Zastupitelstva MO Plzeň 1
8
Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc
9
Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MO Plzeň 1
10
Vyhrazení pravomoci v samostatné působnosti Rady MO Plzeň 1 Zastupitelstvu MO Plzeň 1 rozhodovat o poskytování dotací a darů z rozpočtu MO Plzeň 1
11
Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 v roce 2024
12
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
13
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Dny s policií" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2024
14
Poskytnutí finančního daru pro neziskovou organizaci CENTRUM HÁJEK, z.ú., na pořízení svozového automobilu pro klienty sociálních služeb včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2024
15
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic ÚMO Plzeň 1 k 31. 12. 2023
16
Rozpočtové opatření k dofinancování akce „Výstavba objektu dětské skupiny se sportovním zaměřením u Košuteckého jezírka“
17
Zařazení nově zahajované akce „Rozšíření psí loučky v Parku U Bazénu“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic ÚMO Plzeň 1.
18
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
19
Informativní zprávy
20
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
21
Závěr
Pracuji...