Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 9. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 24.4.2024 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Odvolání člena Rady MO Plzeň 1
Ing. Ivana Bubeníčková, Jiří Uhlík, MBA, Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
4
Volba člena Rady MO Plzeň 1
Ing. Ivana Bubeníčková, Jiří Uhlík, MBA, Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
5
Odvolání člena Finančního výboru ZMO Plzeň
6
Volba člena Finančního výboru ZMO Plzeň 1
7
Personální změny v Kontrolním výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1
8
Kontrola plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
9
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
10
Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1
11
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2023
12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu oblasti životního prostředí
13
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a jinak prospěšné účely
14
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury
15
Projednání poskytnutí individuální neinvestiční dotace na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury na rok 2024
16
Projednání poskytnutí individuální investiční dotace na veřejně prospěšné účely pro oblast sociální na rok 2024
17
Projednání poskytnutí individuální neinvestiční dotace na veřejně prospěšné účely pro oblast sportu na rok 2024
18
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2024
19
Vyřazení akce „Ferrata u Třemošenského rybníku“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí
20
Zařazení akce „Víceúčelové sportoviště Krašovská“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí
21
Svěření nově vzniklého pozemku parc. č. 14496 v k.ú. Plzeň včetně stavby kavárny do trvalé správy městského obvodu Plzeň 1 (Louka za školou, Plzeň-Vinice)
22
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
23
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města
24
Účelový investiční převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených BYT – Správa bytového a nebytového fondu na akci "Sokolovská 105 - zateplení části objektu" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2024
25
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
26
Informativní zprávy
27
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
28
Závěr
Pracuji...