Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 27.03.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Činnost RMO P2 a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - prosinec 2011 (5) EAP/1 Mgr. Fluxa
7 Finanční vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2011 (4) EAP/2 Mgr. Fluxa
8 Zpráva auditora o přezkumu hospodaření za rok 2011 (3) EAP/7 Mgr. Fluxa
9 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2011 a rozpočet účelových fondů na rok 2012 (4) EAP/3 Mgr. Fluxa
10 Zapojení FRR MO P2 - nečerpané prostředky v roce 2011, schválená blokace usn. ZMO P2 č. 45/2011 z 29.11.2011 (2) EAP/4 Mgr. Fluxa
11 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 5/2012 (2) EAP/5 Mgr. Fluxa
12 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (3) SSD/1 Mgr. Fluxa
13 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2012 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
14 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
15 Možnost výstavby modulové mateřské školy v MO P2 -Slovany (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
16 Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na domov pro seniory (1) MAI/3 Mgr. Jan Fluxa
17 Informace z oblasti trhu práce a z oblasti integrace cizinců a národnostních menšin v Plzni (1) SO/1 pí Rottová
18 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2011 (1) KT/1 Mgr. Fluxa
19 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2011 (4) KT/2 Mgr. Fluxa
20 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 12/2011 - 03/2012 (2) EAP/6 Ing. et Ing. Nový
21 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02/2012 - 03/2012 (1) KT/3 p. Andrlík
22 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 12.01.2012 do 14.03.2012 (2) TAJ/3 p. Andrlík
23 Různé (0) Ing. Aschenbrenner