Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.06.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0) Ing. Aschenbrenner
2 Schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
3 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
4 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
5 Činnost RMO P2 a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2012 (4) EAP/1 Mgr. Fluxa
7 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s.p. (5) KT/2 Mgr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2012 - RO č. 10/2012 (2) EAP/4 Mgr. Fluxa
9 Žádosti neziskových a příspěvkových organizací o dotace (3) EAP/2 Mgr. Fluxa
10 Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v roce 2013-místní koeficient (6) EAP/5 Ing. Aschenbrenner
11 Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za období listopad 2011 - květen 2012 (2) TAJ/2 Mgr. Fluxa
12 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2012 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Souhrnná informace o průběhu investičních akcí v Božkově (1) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
14 Vyhodnocení investičních akcí (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany od počátku r. 2012 (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
15 Plán investiční výstavby (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013 (1) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
16 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol od počátku r. 2012 (1) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
17 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol na rok 2013 (1) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
18 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/6 Ing. Aschenbrenner
19 Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/3 Mgr. Fluxa
20 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na výběr dodavatele (3) ŽP/1 p. Rottová
20a Kvalita pitné vody na území města Plzně (4) TAJ/5 p. Rottová
21 Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 za období 4/2012-6/2012 (2) EAP/6 Ing. et Ing. Nový
22 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04/2012 - 05/2012 (1) KT/1 p. Andrlík
23 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 15.03.2012 do 06.06.2012 (2) TAJ/4 p. Andrlík
24 Různé (0) Ing. Aschenbrenner