Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 27.11.2012 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele Městské policie, služebny Slovany a velitele Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 (0) Mgr. Fluxa
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2012 (4) EAP/1 Mgr. Fluxa
7 Změna Pravidel poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 - Slovany (4) EAP/2 Mgr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 16/2012 (2) EAP/3 Mgr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2012 - RO č. 18/2012 (3) EAP/7 Mgr. Fluxa
10 Účelové vázání finančních prostředků ve FRR na dokončení akce "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov", pro rok 2013 (2) EAP/4 Mgr. Fluxa
11 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2016 (4) EAP/5 Mgr. Fluxa
12 Půjčky z Fondu rozvoje a bydlení (3) SSD/1 Mgr. Fluxa
13 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-10/2012 (3) TAJ/2 Mgr. Fluxa
14 Plán práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2013 (4) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
15 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2012 (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
16 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
17 Informace o návštěvě města Regensburg (1) TAJ/5 Mgr. Zíka
18 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za 11/2012 (2) EAP/6 Ing. et Ing. Nový
19 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10/2012 - 11/2012 (1) KT/1 p. Andrlík
20 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 13.09.2012 do 14.11.2012 (2) TAJ/6 p. Andrlík
21 Různé (0) Ing. Aschenbrenner