Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 28.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.01.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 12. 2012 - 23. 1. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015 (20) PRIM+NámZ/2 p. primátor
4 Návrh přijetí opatření města v samostatné působnosti reagující na výsledek místního referenda (materiál přijde na stůl) (8) PRIM/3 p. primátor
4a Zajištění konzultačních služeb v souvislosti s výsledkem místního referenda (2) NámZ/3 nám. Zrzavecký
5 Schválení odůvodnění veřejné zakázky - Zhotovitel stavby "Plzeňský vědecko technologický park III" (3) ÚKEP/1 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 11. 2012 do 26. 12. 2012 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
7 Strategie budoucího vývoje Plzeňské teplárenské, a.s. včetně výstavby Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Chotíkov (21) TN/1 nám. Rund
7a Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady (4) NámZ+TN/2 nám. Zrzavecký
8 Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
8a Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/4 nám. Zrzavecký
8b Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/5 nám. Zrzavecký
9 Změna stanov společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (6) FIN/1 nám. Zrzavecký
10 Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt Rekonstrukce lochotínského amfiteátru (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
11 Prominutí pohledávky ESPRITu - plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace (3) ŘÚSO/1 nám. Herinková
12 Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2013 (7) OK/1 nám. Herinková
13 Odůvodnění veř. zakázky „Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy a vybraných MK na území statut. města Plzně“ (5) KŘTÚ/11 nám. Šimák
14 Prominutí dlužného nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu č. 2, v domě Rumburská 4, v Plzni, manželům Krsovým (8) BYT/1 nám. Šimák
15 Prominutí poplatků z prodlení – Lukášová Renata (4) BYT/2 nám. Šimák
16 Výkup pozemku parc.č. 1399/7 v k.ú. Doubravka od ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PLZEŇ – DOUBRAVKA, s.r.o. do majetku města (12) MAJ/1 radní Matoušová
17 Konečné majetkoprávní vypořádání - "Panorama Litice" - investor Wittmann Alfa, s.r.o. (18) MAJ/2 radní Matoušová
18 Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – ATELIER A CZ, s.r.o. (11) MAJ/3 radní Matoušová
19 Zrušení usnesení ZMP č. 699/04 ve věci směny s TJ SLOVAN a č. 240/05 ve věci uzavření dohody s TJ SLOVAN a spol. AVERSEN ENTERPRIES LIMITED (4) MAJ/4 radní Matoušová
20 Rozhodnutí o odmítnutí nabídky výkupu nemovitostí v k.ú. Plzeň – České dráhy, a.s. (8) MAJ/5 radní Matoušová
21 Výkup pozemku parc.č. 223, k.ú. Koterov, do vlastnictví města Plzně (6) MAJ/6 radní Matoušová
22 Výkup nově vzniklého pozemku parc.č. 1222/2, k.ú. Božkov, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/7 radní Matoušová
23 Prodej nebytového prostoru č. 2028/16 na adrese náměstí Generála Píky č. or. 4 v Plzni (12) PROP/1 radní Matoušová
24 Změna usnesení ZMP č. 446 ze dne 16. 9. 2010 ve věci přímého prodeje nebytových prostorů (5) PROP/2 radní Matoušová
25 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/17 a pozemku parc.č. 3979/17, k.ú. Plzeň (14) PROP/3 radní Matoušová
26 Prodej pozemku parc.č. 1418/1, k.ú. Plzeň (13) PROP/4 radní Matoušová
27 Prodej pozemků p.č. 8126/46 - 50, 52, k.ú. Plzeň, v souladu se SoBSK (11) PROP/5 radní Matoušová
28 Rozhodnutí o nakládání s nemovitostmi v MO Plzeň 1 – lokalita „Berlín“ (18) PROP/6 radní Matoušová
29 Zrušení usnesení ZMP č. 518/2012 ve věci prodeje pozemku p.č. 1496/648, k.ú. Skvrňany (12) PROP/7 radní Matoušová
30 Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby BD na pozemku p.č. 2688/47, k.ú. Plzeň (15) PROP/8 radní Matoušová
31 Uzavření dodatku ke SOBSK a o zřízení VB z důvodu prodloužení termínu vydání stavebního povolení. (12) PROP/9 radní Matoušová
32 Nakládání s pozemky p.č. 120/2, 4, p.č. 123/2 - 3, p.č. 516/2, k.ú. Hradiště u Plzně (15) PROP/10 radní Matoušová
33 Nakládání s pozemkem parc.č. 11102/742, k.ú. Plzeň (19) PROP/11 radní Matoušová
34 Prodej nemovitostí Koperníkova 15, Jižní Předměstí č.p. 772, včetně pozemků parc.č. 9670 a parc.č. 9671, k.ú. Plzeň (12) PROP/12 radní Matoušová
35 Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 26, tj. domu Východní Předměstí, č.p. 810, včetně pozemku parc.č. 1408, k.ú. Plzeň (14) PROP/13 radní Matoušová
36 Prodej nemovitostí na adrese Plynární 4, dům Jižní Předměstí č.p. 1095, včetně pozemků parc.č. 6442/1 a 6442/2, k.ú. Plzeň (14) PROP/14 radní Matoušová
37 Prodej nemovitostí Barrandova 27, Nerudova 29 z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (13) PROP/15 radní Matoušová
38 Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Nerudova 41, Skrétova 9, Koperníkova 24 z majetku města - snížení ceny (13) PROP/16 radní Matoušová
39 Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu č.p. 138, náměstí Republiky 24 (12) PROP/17 radní Matoušová
40 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 12790/4, k.ú. Plzeň (12) EVID/1 radní Matoušová
41 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 12790/3, k.ú. Plzeň (12) EVID/2 radní Matoušová
42 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 289/2, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (13) EVID/3 radní Matoušová
43 Přijetí majetku nepatrné hodnoty vypraviteli pohřbu - k.ú. Vstiš (7) EVID/4 radní Matoušová
44 Žádost 54. mateřské školy Plzeň o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech“. (5) KŽP/1 radní Rottová
45 Žádost MO Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě“. (5) KŽP/2 radní Rottová
46 Žádost občanského sdružení KoŠ o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Dětská lesní školka Větvička“. (6) KŽP/3 radní Rottová
47 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (6) KŽP/4 radní Rottová
48 Žádost Univerzity Karlovy v Praze o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Charakteristika separovaného atmosférického aerosolu“ (6) KŽP/5 radní Rottová
49 Žádost Magistrátu města Plzně, OŽP o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“ (5) KŽP/6 radní Rottová
50 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP (4) BEZP/1 radní Houdek
51 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
52 Aktuální stav projektu Plzeň - EHMK 2015 (materiál přijde na stůl) (2) PRIM+NámH/2 p. primátor
53 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - říjen 2012 (1) ORG/2 Ing. Karhan
54 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - listopad 2012 (1) ORG/3 Ing. Karhan
55 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2012 (1) ORG/4 Ing. Karhan
56 Informativní zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Ženíšek
57 Financování divadel v krajských městech v ČR (1) OK/2 nám. Herinková
57a Informace o přípravě smluvního vztahu s PMDP – shrnutí vývoje II a o stavu realizace VZ „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP" (1) KŘTÚ/12 nám. Šimák
58 Různé (0)