Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 18.09.2012 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemné interpelace Mgr. Ilony Jehličkové, členky ZMO Plzeň 1 (6) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2012, ke stavu účelových fondů MO Plzeň 1 k 30. 6. 2012 (4) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 32 - 45 (4) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
12 Poskytnutí finanční dotace Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň, občanské sdružení (4) FO1/3 Rada MO Plzeň 1
13 Změna účelu poskytnuté dotace Auto klubu Plzeň v AČR, Plzeň (6) ST1/5 Rada MO Plzeň 1
14 Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje pro služebny obvodních oddělení PČR Plzeň 1 a Plzeň - Vinice (5) ISS1/14 Rada MO Plzeň 1
15 Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1.pololetí roku 2012 a aktuálně k 31.7.2012 (4) ISS1/15 Rada MO Plzeň 1
16 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 1. pololetí 2012 (2) ŽPD1/16 Rada MO Plzeň 1
17 Rozšíření plánu stavebních akcí VIV a oprav na rok 2012 o opravu havarijního stavu střechy objektu V Lomech 13, Plzeň (5) ISS1/17 Rada MO Plzeň 1
18 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně (2) ST1/6 Rada MO Plzeň 1
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/7 Rada MO Plzeň 1
20 Informativní zprávy, různé (2) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
22 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec
23 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/11 Mgr. Miroslav Brabec