Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 11.12.2012 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 16. a 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemných interpelací p. Václava Heřmana, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (8) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1
10 Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2013 (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1
11 Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1 (1) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1
12 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (1) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Zpráva o provádění komunál. služeb za I.až III.Q 2012 (2) ŽPD1/1 Rada MO Plzeň 1
14 Odůvodnění významné veřejné zakázky na "Údržbu zeleně na území MO Plzeň 1" (3) ŽPD1/2 Rada MO Plzeň 1
15 Vyhodnocení VIV za 1.-3. čtvrtletí 2012 (3) ISS1/15 Ing. Vladimír Tichý
16 Návrh plánu VIV na rok 2013 (27) ISS1/16 Ing. Vladimír Tichý
17 Uzavření smlouvy s RWE GasNet s.r.o. (4) ISS1/17 Ing. Vladimír Tichý
18 Pojmenování nové ulice (4) ISS1/18 Mgr. Miroslav Brabec
19 Demolice objektu V Lomech 13 (7) ISS1/19 Ing. Vladimír Tichý
20 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2012 (2) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
21 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 58 - 66 (3) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
22 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (11) FO1/3 Rada MO Plzeň 1
23 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (5) FO1/4
24 Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu v letech 2014 - 2016 (6) FO1/5 Rada MO Plzeň 1
25 Revize OZV statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry (8) FO1/6 Rada MO Plzeň 1
26 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2012 (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
27 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2013 (3) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
28 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
29 Informativní zpráva ve věci odpovědi na dotaz pana Pavla Rulfa (1) ŽPD1/3 Bc. Romana Tomašuková
30 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2012 č. 68 (2) FO1/7 Rada MO Plzeň 1
31 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
32 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
33 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec