Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 29.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.02.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 1. 2013 - 20. 2. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Změny usnesení ZmP č. 570 ze dne 9. prosince 2010 - kompetence jednotlivých členů Rady města Plzně (3) PRIM/2 p. primátor
3 Schválení Dohody č. 1 o ručení a převodech majetku dle smlouvy č. 09031331 pro akci Čistá Berounka – etapa II, projekt B (6) ÚKEP/1 p. primátor
4 Uzavření smlouvy se správcem stavby v rámci akce zajištění „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (5) ÚKEP/2 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 12. 2012 do 23. 1. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
6 Poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plzeňském kraji-Plzeňské podnikatelské vouchery (6) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
7 Upravený seznam podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt Plzeňská městská infrastruktura II (7) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
8 Majetkoprávní transakce související s projektem PVTP III (6) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
9 Podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu „Podpora regenerace panel. sídlišť“ pro r. 2013 a schválení projektu úprav vnitrobloku (3) FIN+KŘTÚ/1 nám. Zrzavecký
10 Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zahrada fantazie – Plzeň 5 - Křimice (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
11 Žádost o uzavření Dohody o přistoupení k závazku s paní Andreou Sochací (5) BYT/1 nám. Šimák
12 Prominutí poplatků z prodlení (4) BYT/2 nám. Šimák
13 Demolice garáže, WC a osvětlovacího stožáru na stadionu Štruncovy sady (4) OI+OSI/1 nám. Rund
14 Odůvodnění veřejné zakázky Wilsonův most (5) OI/2 nám. Rund
15 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2410/4 a parc.č. 2410/5 v k.ú. Bolevec (13) EVID/1 radní Matoušová
16 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2569/10 a 2569/14 v k.ú. Doubravka (12) EVID/2 radní Matoušová
17 Uplatnění žádosti o přechod majetku dle zák.č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb. (10) EVID/3 radní Matoušová
18 Prodej pozemků p.č.st. 730 a p.č. 356/16 k.ú. Smědčice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/1 radní Matoušová
19 Prodej pozemků p.č. st. 731 a p.č. 356/17 k.ú. Smědčice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/2 radní Matoušová
20 Prodej pozemku p.č. 391/17 k.ú. Smědčice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (15) PROP/3 radní Matoušová
21 Prodej pozemku p.č. 419/3 a nově označených pozemků p.č. 429/4 a p.č. 429/5, vše k.ú. Doudlevce (19) PROP/4 radní Matoušová
22 Prodej pozemků p.č. 1093/5,10 k.ú. Doubravka za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (13) PROP/5 radní Matoušová
23 Rozhodnutí ve věci nevyužití práva města odstoupit od SoBSK na budoucí prodej pozemků p.č. 6544/1, 5, 6, 7, p.č. 6992, k.ú. Plzeň (12) PROP/6 radní Matoušová
24 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. R. Lazebníka (8) MAJ/1 radní Matoušová
25 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od p. R. Holého (8) MAJ/2 radní Matoušová
26 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS "Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice" od pí Machové a p. Ing. Vaňourka (8) MAJ/3 radní Matoušová
27 Výkup pozemku parc.č. 903, k.ú. Skvrňany, do vlastnictví města Plzně (9) MAJ/4 radní Matoušová
28 Dodatečný výkup pozemků parc.č. 1153/2, k.ú. Hradiště u Plzně, a parc.č. 12554/8, k.ú. Plzeň, do vlastnictví města Plzně (9) MAJ/5 radní Matoušová
29 Přijetí daru části kanalizační stoky, zánik a zřízení věcného břemene práva vedení a provozování kanalizačního řadu (11) MAJ/6 radní Matoušová
30 Výkup pozemků parc.č. 526/2 a parc.č. 857, vše k.ú. Bušovice, od p. Jaroslava Kozáka, do majetku města Plzně (8) MAJ/7 radní Matoušová
31 Výkup pozemků parc.č. 424/6, 425/8, 430 a parc.č. 514/5, vše k.ú. Bušovice, od p. Ing. Miroslava Kozáka, do majetku města Plzně (9) MAJ/8 radní Matoušová
32 Směna pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Zel. trojúhelník sever mezi MP a manž. Popovskými (11) MAJ/9 radní Matoušová
33 Výkup pozemku p.č. 883/4 v k.ú. Božkov od pí Boudové (9) MAJ/10 radní Matoušová
34 Výkup pozemku p.č. 10382/1 v k.ú. Plzeň od ČD, a.s. (8) MAJ/11 radní Matoušová
35 Směna pozemků v k.ú. Litice u Plzně mezi městem Plzní a sdružením AVZO - TSČ - ČR ZO DUBOVKA Plzeň - Litice (11) MAJ/12 radní Matoušová
36 Konečné majetkoprávní vypořádání s P.R.S., s.r.o. v souvislosti s dokončenou výstavbou v rámci stavby "Bytový dům Zelený trojúhelník" (12) MAJ/13 radní Matoušová
37 Uzavření kupní smlouvy se spol. Valcha Property Development, a.s. – výstavba „Obytná zóna Plzeň Valcha – I. etapa Valcha“ (9) MAJ/14 radní Matoušová
38 Uzavření smluv bud. kupních se spol. IKO stavby, s.r.o. a 3 FO - „ČERNICE K PLZENCI – POLYF. SOUBOR STAVEB ČÁST 1 – TDI“ (8) MAJ/15 radní Matoušová
39 Majetkopráv. vypořádání - spol. HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. – OBCHODNÍ CENTRUM U PRAZDROJE – AREÁL HORNBACH, ÚPRAVY UL. U PRAZDROJE" (12) MAJ/16 radní Matoušová
40 Majetkopráv. vypořádání pozemků pod komunikacemi a chodníky na území města mezi městem a Pl. krajem, a to formou vzájemných darů (10) MAJ/17 radní Matoušová
41 Bezúplatný převod spoluvlast. podílu státu na pozemcích v k.ú. Plzeň z vlast. ÚZSVM do majetku města Plzně (9) MAJ/18 radní Matoušová
42 Výkup části pozemku st. parc.č. 86 v k.ú. Litice u Plzně pod komunikací (9) MAJ/19 radní Matoušová
43 Výkup pozemků od společnosti Zavadilka Plzeň, s.r.o. pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k.ú. Bolevec (8) MAJ/20 radní Matoušová
44 Program prevence kriminality města Plzně na rok 2013 (5) BEZP/1 radní Houdek
45 Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, na nákup automobilní techniky pro rok 2013 (4) OKŘ/1 radní Houdek
46 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje v roce 2013 (4) OKŘ/2 radní Houdek
47 Poskytnutí neinvestiční dotace a provedení rozpočtové změny v rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP. (3) OSS/1 radní Kuthan
48 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (4) OSS/2 radní Kuthan
49 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (6) KŽP/1 radní Rottová
50 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
51 Nová divadelní budova v Plzni (1) TN/1 nám. Rund
52 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2012 (3) MAJ/21 radní Matoušová
53 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2012 OI MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2012 (2) OI+ŘEÚ/3 Ing. Kaucký, Ing. Kuglerová
54 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - leden 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
55 Zpráva ze ZPC - Košice, Slovensko - Zahajovací ceremoniál Evropské hlavní město kultury 2013 (1) NámH/1 nám. Herinková
56 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2012 (2) KŘTÚ/11 nám. Šimák
57 Podrobná studie pro území Světovar (2) KŘTÚ/12 nám. Rund
58 Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za II. pololetí roku 2012. (1) KŽP/2 pí Maroušková
59 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 9. ledna 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
60 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. února 2013 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
61 Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázek za II. pololetí roku 2012 (2) VZVZ/3 pí Dolejšová
62 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
63 Různé (0)