Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 30.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.03.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 2. 2013 - 20. 3. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Financování v průběhu realizace akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ spolufinancované z OPŽP (5) ÚKEP/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení 24. 1. 2013 - 20. 2. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
5a Projekt Stopy člověka v přírodě - změna výše dotace (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
6 Odůvodnění veřejné zakázky – Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar, dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (7) TN+PRIM/1 nám. Rund, p. primátor
7 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a zařazení nových investičních akcí (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
8 Prominutí poplatků z prodlení – Nový Pavel (4) BYT/1 nám. Šimák
9 DLOUHÁ 4 – NJ č. 772/15 – prominutí dlužné pohledávky stávajícímu uživateli této jednotky (11) BYT/2 nám. Šimák
10 Poskytnutí dotací v rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2013 jednotlivým žadatelům (6) OK/1 nám. Herinková
11 Účelová dotace na výměnu prejzové krytiny západní strany kostela sv. Mikuláše v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
12 Účelová dotace na opravu střechy severního křídla kostela Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
13 Účelová dotace na statické zajištění krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského, Husova 1 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
14 Účelová dotace na statické zajištění opěrné zdi v usedlosti Rolnické nám. 5a v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
15 Výjimky ze zásad pro zadávání VZ - "Satelitní solární vysílače" a "Nákup písků a kačírků pro úpravu expozic", pro ZOO a BZ mP, p.o. (6) ŘÚSO/1 radní Rottová
16 Změna zřizovací listiny 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, příspěvkové organizace (6) OŠMT/1 radní Rottová
17 Vyslovení souhlasu se zrušením Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, IČ 64354245 (3) OŠMT/2 radní Rottová
18 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň - univerzitní město (6) OŠMT/3 radní Rottová
19 Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání (6) OŠMT/4 radní Rottová
20 Novela vyhlášky č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů (13) OŽP/1 radní Rottová
21 Uplatnění žádosti o přechod majetku dle zákona č. 173/2012 Sb. (6) EVID/1 radní Matoušová
22 Výkup pozemků parc. č. 547/6, 547/7, 547/8, 547/17, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6 a 591/2, vše k.ú. Dolany u Plzně, do vlastnictví města Plzně (7) MAJ/1 radní Matoušová
23 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro komunikační řešení úprav vjezdu do podzemního parkingu OC Centrum Doubravka – ZKD Plzeň (10) MAJ/2 radní Matoušová
24 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Ing. Jaroslava Šilhánka, CSc. (8) MAJ/3 radní Matoušová
25 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí A. Skalové (8) MAJ/4 radní Matoušová
26 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Ing. M. Novákové (8) MAJ/5 radní Matoušová
27 Uzavření kupní smlouvy pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” (9) MAJ/6 radní Matoušová
28 Směna pozemků v k.ú. Plzeň a k.ú. Hradiště u Plzně – společnost OSONA holding, a.s. (10) MAJ/7 radní Matoušová
29 Uzavření konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 420 a č. 150 pro k.ú. Božkov - rekonstr. ul. Ve Višňovce - I. et. (10) MAJ/8 radní Matoušová
30 Konečné majetkoprávní vypořádání - "Prodloužení vodovodu Lísková ul." - SVJ Mohylová č.p. 1476, 1468 a 1466 (7) MAJ/9 radní Matoušová
31 Opětovné předložení konečného vypořádání s P.R.S. v souvislosti s dokončenou výstavbou stavby "Bytový dům Zelený trojúhelník" (12) MAJ/10 radní Matoušová
32 Majetkoprávní vypořádán pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Pl. krajem formou vzájemných darů (9) MAJ/11 radní Matoušová
33 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů (10) MAJ/12 radní Matoušová
34 Výkup pozemku parc.č. 903, k.ú. Skvrňany, do vlastnictví města Plzně (9) MAJ/13 radní Matoušová
35 Majetkoprávní vypořádání staveb TDI v souvislosti s výstavbou bytových domů Plzeň v lokalitě areál „Zelenina“, PRESTOL, spol. s r.o. (10) MAJ/14 radní Matoušová
36 Majetkoprávní vypořádání lokalit Obytná zóna Sylván a Mohylová ulice, k.ú. Doubravka, investor PRESTOL, spol. s r.o. (22) MAJ/15 radní Matoušová
37 Výkup pozemku p.č. 412 od podílových spoluvlastníků zaps. na LV č. 328 pro k.ú. Plzeň (11) MAJ/16 radní Matoušová
38 Majetkoprávní vypořádání - spol. INVEST PRODUKT, s.r.o., výstavba „PLZEŇ – RADOBYČICE JIH, Infrastruktura“ v k.ú. Radobyčice (8) MAJ/17 radní Matoušová
39 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 466 ze dne 1. 9. 2011 (7) MAJ/18 radní Matoušová
40 Zrušení usn. ZMP č. 81 ze dne 21. 2. 2013 a výkup pozemku parc.č. 526/2, k.ú. Bušovice, do majetku města Plzně od p. Jaroslava Kozáka (8) MAJ/19 radní Matoušová
41 Prodej částí pozemku parc.č. 2545/2, k.ú. Skvrňany (15) PROP/1 radní Matoušová
42 Prodej pozemků v k.ú. Bolevec - halové garáže Žlutická ul. (13) PROP/2 radní Matoušová
43 Prodej pozemku p.č. 1015/2 k.ú. Štěnovice (12) PROP/3 radní Matoušová
44 Prodej pozemku p.č. 2200/2, k.ú. Doubravka (12) PROP/4 radní Matoušová
45 Prodej pozemků p.č.st. 617/2, p.č.st. 726 a p.č. 406/67, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (13) PROP/5 radní Matoušová
46 Prodej pozemků p.č.st. 411/1, p.č.st. 729 a p.č. 391/22, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (16) PROP/6 radní Matoušová
47 Prodej pozemků p.č. 1093/5, 10, k.ú. Doubravka, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (13) PROP/7 radní Matoušová
48 Nakládání s pozemkem p.č. 1387/1, k.ú. Božkov (14) PROP/8 radní Matoušová
49 Ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní dohodou smluvních stran (11) PROP/9 radní Matoušová
50 Prodej ideálního podílu ve výši 27/32 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 10 (12) PROP/10 radní Matoušová
51 Prodej nemovitostí na adrese Skrétova 12, Jižní Předměstí č. p. 679, včetně pozemku parc.č. 9635, k.ú. Plzeň (12) PROP/11 radní Matoušová
52 Prodej nemovitostí na adrese Řepná 3, Litice č. p. 164, včetně pozemku parc.č. St. 185, k.ú. Litice u Plzně (12) PROP/12 radní Matoušová
53 Prodej nemovitostí na adrese U Tržiště 3, Jižní Předměstí č. p. 36, včetně pozemku parc.č. 9569, k.ú. Plzeň (12) PROP/13 radní Matoušová
54 Prodej nemovitostí na adrese Spolková 25, Lobzy č. p. 128, včetně pozemku parc.č. 995, k.ú. Doubravka (12) PROP/14 radní Matoušová
55 Nakládání s nemovitostmi na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č. p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň (13) PROP/15 radní Matoušová
56 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
57 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - únor 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
58 Plnění projektů Programu rozvoje města Plzně za rok 2012 (1) KŘTÚ/1 nám. Rund
59 Zpráva o městském parkovacím systému za 2. pololetí 2012 (2) KŘTÚ/12 nám. Šimák
60 Informačně navigační systém a bilance PD Rychtářka (3) KŘTÚ/13 nám. Šimák
61 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. 2. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
62 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
63 Zpráva o aktuálním stavu společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (materiál přijde na stůl) (1) PRIM/3 p. primátor
64 Divadlo J. K. Tyla (materiál přijde na stůl) (1) NámH/1 nám. Herinková
65 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/1 nám. Rund
65a Postup činností v souvislosti s výsledkem hlasování v místním referendu o výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého DK Inwest (8) NámZ/2 nám. Zrzavecký
66 Různé (0)