Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 31.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 25.04.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 3. 2013 - 24. 4. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Informativní zpráva - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (2) PRIM/2 p. primátor
4 Roční zprávy o postupu realizace IPRM Plzně a uzavření dodatku č. 3 k IPRM PEHMK (5) ÚKEP/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 21. 2. 2013 do 27. 3. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
5a Rezignace a návrh na volbu člena Finančního výboru ZMP (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
5b Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (4) NámZ/2 nám. Zrzavecký
6 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2012 (14) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
7 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (8) FIN/2 nám. Zrzavecký
8 Přijetí dotace pro projekt Stopy člověka v přírodě (4) FIN/3 nám. Zrzavecký
9 Odůvodnění VZ - „Zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda a nájem objektu Měšťanská beseda“ (8) ŘÚSO+ŘÚSA/1 nám. Herinková
10 Schválení vizuálního vzhledu Umělecké ceny města Plzně (6) OK/1 nám. Herinková
11 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant rok 2013“ (6) OK/2 nám. Herinková
12 Účelová dotace na restaurování malovaného stropu vstupní haly domu Jagellonská 15 - Petákova 1 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
13 Účelová dotace na II. etapu opravy vnějších omítek domu Husova 58 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
14 Účelová dotace na opravu oken a balkonových dveří dvorního průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
15 Účelová dotace na rekonstrukci schodiště u objektu altánu Lochotínská 60 v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
16 Účelová dotace na restaurování podlah a okenní vitráže ve vestibulu polikliniky Denisovo nábř. 4 v Plzni (5) OPP/5 nám. Herinková
17 Účelová dotace na opravu vjezdových vrat do usedlosti Lochotínská 26 v Plzni (5) OPP/6 nám. Herinková
18 Účelová dotace na opravu oken ve 3.NP domu Sedláčkova 9 v Plzni (5) OPP/7 nám. Herinková
19 Zapracování výsledků místního referenda do územně plánovací dokumentace (6) TN/1 nám. Rund
19a Informativní zpráva - Postup orgánů města reagující na výsledek místního referenda (1) NámZ/3 nám. Zrzavecký
20 Demolice objektů v rámci realizace investiční akce Zařízení na energetické využití odpadů v Chotíkově (6) KŘTÚ/1 nám. Rund
21 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Václavem Krsem a paní Lenkou Krsovou (5) BYT/1 nám. Šimák
22 Zvýšení příspěvku do Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván a související rozpočtové opatření (6) BYT+FIN/2 nám. Šimák
23 Prominutí části dlužných poplatků z prodlení a schválení Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách (delší než 18 měsíců) (8) BYT/3 nám. Šimák
24 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (8) KPPK/1 radní Houdek
25 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (14) KPPK/2 radní Houdek
25a Důvěrný materiál (0) RadM/1 radní Matoušová
26 Uzavření dodatku k SoBS kupní (TDI) a uzavření SoBS kupní (prodej pozemku) - „Plzeň - Černice, velkoobchod s elektromateriálem“ (10) MAJ/1 radní Matoušová
27 Uzavření budoucích smluv v souvislosti se stavbou „Prodejní sklad nábytku a dům služeb“, investor InterCora, spol. s r.o. (8) MAJ/2 radní Matoušová
28 Uzavření darovací smlouvy na převod kanalizace v Libušínské ulici do majetku města Plzně (9) MAJ/3 radní Matoušová
29 Majetkoprávní vypořádání pro investiční akci "Vodárenský soubor Litice" v k.ú. Litice u Plzně a k.ú. Štěnovice - p. Hodek (18) MAJ/4 radní Matoušová
30 Majetkoprávní vypořádání v k.ú. Lhota u Dobřan pro investiční akci MO Plzeň 10 - stavbu sportovní haly ve Lhotě - s manž. Maškovými (10) MAJ/5 radní Matoušová
31 Směna pozemků v k.ú. Valcha - manželé Maškovi (13) MAJ/6 radní Matoušová
32 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. K. Valenty (9) MAJ/7 radní Matoušová
33 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí M. Dobrovolné (8) MAJ/8 radní Matoušová
34 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa” od pí Boháčkové (9) MAJ/9 radní Matoušová
35 Výkup vodovodního řadu v k.ú. Bolevec od spol. ZIOS PROFI, spol. s r.o. (8) MAJ/10 radní Matoušová
36 Smlouva o právu provedení stavby pro realizaci stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál“ - České dráhy, a.s. (15) MAJ/11 radní Matoušová
37 Konečná kupní smlouva na TDI v k.ú. Křimice mezi městem Plzeň a panem Michalem Macháčkem (9) MAJ/12 radní Matoušová
38 Výkup pozemků pod hřišti užívanými fotbalovým klubem SK Smíchov v Šeříkové ulici, z vlastnictví 11 FO a 1 PO, do majetku města Plzně (14) MAJ/13 radní Matoušová
39 Konečné majetkoprávní vypořádání s FO a společností IKO, spol. s r.o. – „Obytná zóna Panorama Černice“ v k.ú. Černice (12) MAJ/14 radní Matoušová
40 Výkup id. spoluvl. podílů na poz. parc.č. 879/13 a parc.č. 915 zaps. na LV č. 359 pro k.ú. Valcha, pro VPS "Vod. a kanal. Výsluní" (9) MAJ/15 radní Matoušová
41 Výkup nově vzniklých pozemků parc.č. 235/11 a 235/3, vše k.ú. Radobyčice, do vlastnictví města Plzně (8) MAJ/16 radní Matoušová
42 Budoucí kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Diskontní prodejna PENNY MARKET, Na Chmelnicích, Plzeň - Vinice“ - InterCora, spol. s r.o. (6) MAJ/17 radní Matoušová
43 Změna Řádu městské soutěže (7) PROP/1 radní Matoušová
44 Přímý prodej volného bytu č. 33 na adrese Žlutická 11, Plzeň (7) PROP/2 radní Matoušová
45 Prodej volného bytu č. 1 na adrese Úslavská 40, Plzeň - snížení vyvolávací ceny (6) PROP/3 radní Matoušová
46 Rozhodnutí o výmazu předkupního práva věcného váznoucího na bytu č. 17 na adrese Rokycanská 44, Plzeň (7) PROP/4 radní Matoušová
47 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1411/147 - 149, k.ú. Bolevec, vlastníkům sousedních nemovitostí (14) PROP/5 radní Matoušová
48 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 748/2, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (12) PROP/6 radní Matoušová
49 Prodej pozemku p.č. 12995, k.ú. Plzeň, zastavěného regulační stanicí plynu (17) PROP/7 radní Matoušová
50 Prodej pozemku p.č. 5669/5, k.ú. Plzeň (12) PROP/8 radní Matoušová
51 Prodej pozemků p.č. 3350 a 3362, k.ú. Bolevec, pozemků p.č. 12961 a 10206/4, k.ú. Plzeň (13) PROP/9 radní Matoušová
52 Změna usnesení ZMP č. 335/2012 - zbytkové plochy v k.ú. Lobzy (12) PROP/10 radní Matoušová
53 Nakládání s pozemkem parc.č. 135, k.ú. Malesice (12) PROP/11 radní Matoušová
54 Nakládání s pozemkem p.č. 905, k.ú. Radobyčice (14) PROP/12 radní Matoušová
55 Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví MP (23) PROP/13 radní Matoušová
56 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1000/24 a parc.č. 1001/29, oba v k.ú. Valcha (13) EVID/1 radní Matoušová
57 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 890/103 v k.ú. Křimice (13) EVID/2 radní Matoušová
58 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 150/8 v k.ú. Křimice (16) EVID/3 radní Matoušová
59 Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky krmných červů a sarančat realizovanou ZOO a BZ, p.o. (3) ŘÚSO/1 radní Rottová
60 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (6) OŠMT/1 radní Rottová
61 Změna zřizovací listiny 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, příspěvkové organizace (9) OŠMT/2 radní Rottová
62 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (6) OŠMT/3 radní Rottová
63 Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená jízdárna – II. etapa“ (6) KŽP/1 radní Rottová
64 Žádost MO Plzeň 5 - Křimice o uvolnění fin. prost. z FŽP MP na projekt „Výsadba zeleně horní část ul. Květinová v Křimicích“ (5) KŽP/2 radní Rottová
65 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
66 Informativní zpráva - Revize úrokové sazby 1. a 2. tranše úvěru od EIB - Vodohospodářská infrastruktura města Plzně - B (6) ŘEÚ/2 Ing. Kuglerová
67 Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2013 (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
68 Informativní zpráva o stavu městského majetku (1) EVID/4 radní Matoušová
69 Zpráva o čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 3. 2013 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
70 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - březen 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
71 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za I. čtvrtletí 2013 (2) KŘTÚ/11 nám. Šimák
72 Činnost Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2012 (2) OŽP/1 Bc. Svobodová
73 Zpráva ve věci stanovení termínu vydání nového Územního plánu Plzně (1) STAV+KŘTÚ/1 Ing. Balihar
74 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 4. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
75 Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 10. 4. 2013 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
76 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
77 Různé (0)