Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 32.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 23.05.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 25. 4. 2013 - 22. 5. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Odměny pro členy výborů ZMP za I. pololetí 2013 (2) PRIM/2 p. primátor
4 IZ - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (1) PRIM/3 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 28. 3. 2013 do 24. 4. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
6 Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
7 Projednání nabídky společnosti AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. na prodej pozemků v lokalitě bývalého DK INWEST (9) NámZ/2 nám. Zrzavecký
8 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2012 (10) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
9 Obecně závazná vyhláška o zrušení ob. závazné vyhlášky č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových prostř. Fondu rozvoje a bydlení (7) FIN/1 nám. Zrzavecký
10 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
11 Přijetí dotace pro projekt „Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“ (4) FIN/3 nám. Zrzavecký
12 Zrušení bodu II. usnesení ZMP č. 304 ze dne 22.6.2006 ve věci rozpracování vítězného návrhu řešení přestavby lokality Cukrovarská (3) KŘTÚ/1 nám. Rund
13 Demolice a vyřazení nefunkčního nemovitého majetku v areálu Ostende (11) KŘTÚ/11 nám. Šimák
14 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s p. Miloslavem Morávkem a pí Magdalenou Morávkovou na dobu delší než 18 měs. (5) BYT/1 nám. Šimák
15 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lucií Kotlárovou na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/2 nám. Šimák
16 Prominutí poplatků z prodlení (4) BYT/3 nám. Šimák
17 Poskytnutí dotací v rámci průběžného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant pro rok 2013“ (7) OK/1 nám. Herinková
18 Účelová dotace na I. etapu opravy vnějších omítek lodi kosela sv. Jiří v Plzni Malesicích (5) OPP/1 nám. Herinková
19 Účelová dotace na opravu 4 ks oken 1.NP jihozápadního nároží vily B. Němcové 9 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
20 Účelová dotace na opravu střechy sýpky bývalé usedlosti Veská 22 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
21 Účelová dotace na opravu omítek části jižní strany kostela sv. Petra a Pavla v Liticích (5) OPP/4 nám. Herinková
22 Poskytnutí neinvestičních dotací na akce související s Grantovým programem pro rozvoj cestovního ruchu v roce 2013 (6) KPM/1 nám. Herinková
23 Použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje města Plzně na kofinancování projektu „Červená nit“ (4) OSS+ŘEÚ/1 radní Kuthan, nám. Zrzavecký
24 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (15) OSS/2 radní Kuthan
25 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (32) OSS/3 radní Kuthan
26 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (11) OSS/4 radní Kuthan
27 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (14) OSS/5 radní Kuthan
28 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (6) OSS/6 radní Kuthan
29 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace (5) OSS/7 radní Kuthan
30 Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (6) OSS/8 radní Kuthan
30a Oznámení velitele MP Plzeň o zániku platnosti jeho osvědčení strážníka a s tím související potřeba zabezpečit velení MP Plzeň (3) RadH/1 radní Houdek
30b Využití předkupního práva města Plzně na výkup podílů ve výši ½ z celku na pozemcích p.č. 1043/123 a p.č. 1043/215 k.ú. Doubravka. (7) RadM/1 radní Matoušová
31 Uzavření kupní smlouvy na převod TDI v souvislosti s výstavbou „VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ PLZEŇ - BRUČNÁ, p.č. 688/3“ (12) MAJ/1 radní Matoušová
32 Majetkoprávní vypořádání se společností Křimická stavební s.r.o. v souvislosti se stavbou „Bytový dům Křimice“ (10) MAJ/2 radní Matoušová
33 Uzavření budoucích smluv v souvislosti se stavbou „Pneuservis CHÁRA SPORT - Plzeň“, investor Chára Sport, a.s. (8) MAJ/3 radní Matoušová
34 Výkup garáže a pozemku parc.č. 5488/15 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně (8) MAJ/4 radní Matoušová
35 Uzavření SOSB kupní na převod stavby chodníku - pan P. Vít - výstavba „Skladová + manipulační hala Plzeň - Košutka“, k.ú. Bolevec (8) MAJ/5 radní Matoušová
36 Obytný soubor Háj, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., insolvenční správce Ing. Vladimír Nechutný (15) MAJ/6 radní Matoušová
37 Výkup pozemků p.č. 515/78, zast. budovou ÚMO Plzeň 4, a p.č. 1268/34 a 1268/72, vše k.ú. Doubravka, do vlastnictví města Plzně (9) MAJ/7 radní Matoušová
38 Směna pozemků v k.ú. Bolevec s paní Kroft v souvislosti se stavbou I/20 - II. etapa a se stavbou Obnova koryta Boleveckého potoka (12) MAJ/8 radní Matoušová
39 Uzavření budoucí kupní smlouvy v souvislosti se stavbou "Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka" s Bc. Bendou (9) MAJ/9 radní Matoušová
40 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků v k.ú. Plzeň po ukončení IA - VPS „Rekonstrukce měnírny Hydro PMDP v Plzni“ (11) MAJ/10 radní Matoušová
41 Uzavření dodatku č. 1 ke SOSBK č. 2009/004514 ve věci prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy (7) MAJ/11 radní Matoušová
42 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1626/306 v k.ú. Bolevec (13) EVID/1 radní Matoušová
43 Prodej pozemků p.č. 232/475, 476, k.ú. Lobzy (15) PROP/1 radní Matoušová
44 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 508/3 k.ú. Bručná za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/2 radní Matoušová
45 Prodej pozemku p.č. 901/4, k.ú. Radobyčice (13) PROP/3 radní Matoušová
46 Prodej pozemku p.č. 12708/2, k.ú. Plzeň (11) PROP/4 radní Matoušová
47 Změna usnesení ZMP č. 342 ze dne 16. 6. 2011 (12) PROP/5 radní Matoušová
48 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
49 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2012 (2) OSI/1 nám. Rund
50 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - duben 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
51 Dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni (8) OŽP/1 Bc. Svobodová
52 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
52a Informativní zpráva ve věci OZV regulující hazadr na území MP (3) BEZP/1 radní Houdek
52b Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace (1) NámH/1 nám. Herinková
53 Různé (0)