Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 34.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 20.06.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 23. 5. 2013 - 19. 6. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Návrh Memoranda o spolupráci Plzeňského kraje a statut. města Plzeň při realizaci projektu Plzeň - EHMK 2015 (4) PRIM/3 p. primátor
5 Informativní zpráva o aktuálním stavu společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (2) PRIM/4 p. primátor
5a Poskytnutí finančního daru městu Terezín (IČ: 00264474) na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013 (2) PRIM/5 p. primátor
6 Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí (2) RA/1 p. primátor
7 Poskytnutí finanční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na 19. Kongres Evropské asociace archeologů (2) RA/2 p. primátor
8 Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „4x4 Cultural Factory Světovar“ (5) ÚKEP/1 p. primátor
9 Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Archiv Světovar“ (4) ÚKEP/2 p. primátor
10 Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „GREENWAYS Plzeň“ (4) ÚKEP/3 p. primátor
11 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (6) PRÁV/1 p. primátor
12 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 25. 4. 2013 do 22. 5. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
14 Přímá smlouva mezi statutárním městem Plzní, PMDP a.s., Sdružením MHD SERVIS PLZEŇ a seniorním věřitelem (6) NámZ+NámS/1 nám. Zrzavecký, nám. Šimák
14a Rezignace člena Finančního výboru ZMP (4) NámZ/2 nám. Zrzavecký
14b Výstavba dalších kapacit MŠ na území města Plzně (7) NámZ/3 nám. Zrzavecký
15 Rozpočtové opatření v souvislosti s potřebou úhrady nájemních smluv v rámci stavby městského západního okruhu (3) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
16 Poskytnutí dotací z rozpočtu MP na podporu inovačních procesů u podnikatelů v Plz. kraji - Plzeňské podnikatelské vouchery (10) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
17 Záměr projednat požadavek města na otevření nového úvěrového rámce u EIB (4) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
18 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/1 nám. Zrzavecký
19 Žádost o podporu v rámci OPŽP pro projekt Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2 (3) FIN/2 nám Zrzavecký
20 Přijetí fin. prostředků na úhradu nákladů souv. se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti SPOD v rámci FV za rok 2012 (3) FIN/3 nám. Zrzavecký
21 Převod zůstatku FRB, Statut FRR, rozpočtové opatření, změna rozpočtového výhledu (8) FIN+ŘEÚ/4 nám. Zrzavecký
22 Porušení rozpočtové kázně společností Bohemia JazzFest, o.p.s. a s tím související úkony (14) PROP+OK/16 nám. Zrzavecký
23 Porušení rozpočtové kázně občanským sdružením Asociace pro pomoc handicapovaným dětem a s tím související úkony (10) PROP+OSS/17 nám. Zrzavecký
24 Poskytnutí dotací v rámci průběžného grantového programu v oblasti kultury „Mikrogrant pro rok 2013“ (6) OK/1 nám. Herinková
25 Poskytnutí investiční dotace ve výši 799 870,- Kč, spol. Plzeň 2015, o.p.s. (3) OK/2 nám. Herinková
26 Účelová dotace na opravu střechy kaple sv. Antonína v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
27 Účelová dotace na opravu oken sálu budovy sokolovny Koterovská náves 7 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
28 Účelová dotace na 1. etapu opravy uličního průčelí domu nám. Míru 3 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
29 Účelová dotace na opravu omítek severního průčelí domu Lochotínská 24 v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
30 Poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti prezentace města Plzně v roce 2013 (5) KPM/1 nám. Herinková
31 Hospodaření DSO Chotíkov a závěr. účet DSO za rok 2012 vč. zprávy nezávislého auditora (3) TN/1 nám. Rund
32 Změna tech. řešení realizace stavby - Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků (13) TN/3 nám. Rund
33 Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (5) KŘTÚ/1 nám. Rund
34 Urbanisticko architektonická studie areálu Cukrovarská (5) KŘTÚ/2 nám. Rund
35 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Renatou Lukášovou na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/1 nám. Šimák
36 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Jiřím Mrázem na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/2 nám. Šimák
37 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Josefem Tišerem na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/3 nám. Šimák
38 Odstranění stavby budovy bez č.p., č.e. – jiná stavba, WC na p.č. 671/5, k.ú. Bukovec (12) KŘTÚ/11 nám. Šimák
39 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP (4) KŘTÚ/12 nám. Šimák
40 Aktualizace zřizovací listiny Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (2) BEZP/1 radní Houdek
41 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP (3) BEZP/2 radní Houdek
42 Protidrogový plán města Plzně 2013 - 2015 (3) KPPK/1 radní Houdek
43 Použití FRR MP na zajištění finančního krytí nápravných opatření vyplývajících z rozhodnutí MŽP pro bývalou skládku Ledce (6) OŽP+ŘEÚ/1 radní Rottová
44 Žádost MO Plzeň 7 - Radčice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Obnova uličních stromořadí v Radčicích“ (5) KŽP/1 radní Rottová
45 Žádost MOTÝL, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková zahrada“ (6) KŽP/2 radní Rottová
46 Žádost 57. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Dalmatínkova zahrádka“ (5) KŽP/3 radní Rottová
47 Žádost 87. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada pro naše děti“ (5) KŽP/4 radní Rottová
48 Žádost 55. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Trnkova kouzelná zahrada“ (4) KŽP/5 radní Rottová
49 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou PLZEŇ - BUKOVEC, OBYTNÁ ZÓNA „U HŘIŠTĚ“ (8) MAJ/1 radní Matoušová
50 Majetkoprávní vypořádání mezi se společnostmi JK – TREND STAV, s.r.o. a ALFA realizační, a.s. v k.ú. Plzeň (8) MAJ/2 radní Matoušová
51 Konečné majetkoprávní vypořádání se společností invelt, s.r.o. v k.ú. Doubravka a k.ú. Lobzy (11) MAJ/3 radní Matoušová
52 Směna spoluvlast. podílu 1/4 k celku na nemovitosti Kalikova 16 ve vlast. FO za byt.jednotku č. 18 v domě Francouzská 44 ve vlast. města (11) MAJ/4 radní Matoušová
53 Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzeň a panem Tomášem Votavou (11) MAJ/5 radní Matoušová
54 Výkup pozemku p.č. 8414/98, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Správa státních hmotných rezerv do majetku města Plzně (7) MAJ/6 radní Matoušová
55 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Křižovatka Borská/Emilova" v k.ú. Plzeň - investor ŠKODA CITY SERVICE, s.r.o. (8) MAJ/7 radní Matoušová
56 Uzavření smluv budoucích kupních na převod TDI a pozemků v souvislosti s výstavbou "22 RD Malesice - Vlkýš" (10) MAJ/8 radní Matoušová
57 Uzavření konečných smluv, Bytové domy „U Pramene“ Kotíkovská ulice, Plzeň, BV Development Plzeň, a.s. (11) MAJ/9 radní Matoušová
58 Zrušení usnesení ZMP č. 630 ze dne 13. 12. 2012 ve věci směny pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a spol. TORRIMEX, s.r.o. (7) MAJ/10 radní Matoušová
59 Výkup id. spoluvlastnických podílů o vel. 2/3 z celku na pozemcích pod mostem generála Pattona (10) MAJ/11 radní Matoušová
60 Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro stavbu v k.ú. Božkov „Příjezdová komunikace k pozemkům č.k. 176/1,9,10,11 a jejich zasíťování“ (9) MAJ/12 radní Matoušová
61 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 463/25 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” (8) MAJ/13 radní Matoušová
62 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí J. Maříkové (8) MAJ/14 radní Matoušová
63 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 435/15 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” (8) MAJ/15 radní Matoušová
64 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 486/2 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” (8) MAJ/16 radní Matoušová
65 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Hubkových (8) MAJ/17 radní Matoušová
66 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 463/27 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” (8) MAJ/18 radní Matoušová
67 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 597/6 v k.ú. Doudlevce pro IA - VPS - „Propojení Tyršův most - Výsluní” (9) MAJ/19 radní Matoušová
68 Darování pozemku p.č. 2647 v k.ú. Litice u Plzně zasaženého stavbou komunikace do majetku města Plzně a zrušení usnesení ZMP č. 92/2013 (10) MAJ/20 radní Matoušová
69 Směna nemovitostí pro VPS D2 a pro VPS D113 se státní příspěvkovou organizací Centrem služeb pro silniční dopravu (10) MAJ/21 radní Matoušová
70 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů na pozemcích od podíl. spoluvlastníků zapsaných na LV č. 8934 a 739 pro k.ú. Skvrňany (8) MAJ/22 radní Matoušová
71 Odkoupení id. spoluvl. podílu ve výši 3/400 k celku na poz. p.č. 11226, k.ú. Plzeň, od pí Mgr. Taťány Vítové, do majetku města Plzně (8) MAJ/23 radní Matoušová
72 Koupě pozemků v k.ú. Plzeň v lokalitě Borská a Zátiší od spol. ŠKODA INVESTMENT, a.s. (8) MAJ/24 radní Matoušová
73 Majetkové vypořádání vodovodního řadu DN 100 v k.ú. Bolevec s paní Štěpánkou Brujovou (9) MAJ/25 radní Matoušová
74 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou Galerie Slovany (17) MAJ/26 radní Matoušová
75 Konečné smlouvy, obytný soubor Háj B, část A, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., v insolvenci (15) MAJ/27 radní Matoušová
76 Konečné smlouvy, obytný soubor Háj B, část B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, investor STAR DEVELOPMENT CORPORATION, a.s. (14) MAJ/28 radní Matoušová
77 Smlouva o smlouvě budoucí směnné pro rozšíření stávající veřejné a soukromé příjezdové komunikace, k.ú. Plzeň – pí Radlingerová (8) MAJ/29 radní Matoušová
78 Prodej volného nebytového prostoru č. 1386/37 na adrese Tachovská č.or. 69 v Plzni (12) PROP/1 radní Matoušová
79 Prodej pozemku p.č. 401/2, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/2 radní Matoušová
80 Prodej pozemku p.č. 401/3, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (14) PROP/3 radní Matoušová
81 Prodej pozemku parc.č. 2084/4, k.ú. Doubravka (12) PROP/4 radní Matoušová
82 Prodej pozemků p.č. 385/3 - 4, k.ú. Vitinka (12) PROP/5 radní Matoušová
83 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 14319/14 v k.ú. Plzeň - ČEZ Distribuce, a.s. (11) PROP/6 radní Matoušová
84 Prodej pozemků v k.ú. Hradiště u Plzně (16) PROP/7 radní Matoušová
85 Uzavření SoBSK v souvislosti se zástavbou proluky Masarykova 23A, Plzeň - Doubravka (15) PROP/8 radní Matoušová
86 Uzavření SBSK - p.č. 1137/115, 16, k.ú. Bolevec - výstavba bytového domu (18) PROP/9 radní Matoušová
87 Darování pozemků dotčených tělesy komunikací I. třídy, úsek Klatovská tř., Domažlická ulice (13) PROP/10 radní Matoušová
88 Prodej pozemků p.č. 1588/16, 24, 46, 54, 55, 1589/6, 1590/11, 29, 34, 35, 36, 37, vše v k.ú. Skvrňany (24) PROP/11 radní Matoušová
89 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2925/30, k.ú. Bolevec (14) PROP/12 radní Matoušová
90 Prodej nemovitostí na adrese Tylova 15, Jižní Předměstí č.p. 931, včetně pozemku parc.č. 10066, k.ú. Plzeň (13) PROP/13 radní Matoušová
91 Prodej id. podílu 8/15 k celku nemovitostí Bedřicha Smetany 5, domu Vnitřní město, č.p. 141, včetně pozemku parc.č. 345, k.ú. Plzeň (14) PROP/14 radní Matoušová
92 Prodej nemovitostí na adrese Mikulášské náměstí 19, Východní Předměstí, č.p. 522, včetně pozemku parc.č. 1262, k.ú. Plzeň (13) PROP/15 radní Matoušová
93 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
94 Analýza rizik schváleného rozpočtového výhledu pro r. 2014 - 2016 (2) ŘEÚ/4 nám. Zrzavecký
95 Nová divadelní budova v Plzni (1) TN/2 nám. Rund
96 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2012 a 2013 (9) OSI/2 nám. Rund
97 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2012 (2) OSI+ŘEÚ/1 nám. Rund
98 Aktuální stav přijatých dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 (1) OŠMT/1 radní Rottová
99 Příprava Koncepce sportu v Plzni (1) OŠMT/2 radní Rottová
100 Dopis paní Zdeny Čapkové (2) ORG/2 Ing. Karhan
101 Zpráva o situaci na trhu práce - okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - květen 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
102 Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace (1) NámH/1 nám. Herinková
103 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 15. 5. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
104 Zápis z mimořádného jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 5. 6. 2013 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
105 Zpráva o činnosti KV ZMP (4) KV/2 Mgr. Ženíšek
105a Informace o povodni v červnu 2013 (1) OKŘ/1 Ing. Liška
106 Různé (0)