Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 35.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 05.09.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 20. 6. 2013 - 4. 9. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Informativní zpráva - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) PRIM/3 p. primátor
5 Vyjmutí obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 z působnosti směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) PRIM/4 p. primátor
6 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2012 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Změna IPRM "Plzeň - EHMK 2015" - zařazení 6 náhradních projektů (2) ÚKEP/2 p. primátor
8 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „GREENWAYS Plzeň“ (3) ÚKEP/3 p. primátor
9 Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „Cesta pro pěší - Litice“ (4) ÚKEP/4 p. primátor
10 Změna financování projektu „Dostavba kanalizace – Plzeň – Litice“. (6) ÚKEP/5 p. primátor
11 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. 2013 do 7. 8. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
12 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
13 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Parking Plzeň, s.r.o. a návrh na jmenování nového člena (4) NámZ/2 nám. Zrzavecký
14 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/3 nám. Zrzavecký
15 Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/4 nám. Zrzavecký
16 Odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/5 nám. Zrzavecký
16a Rezignace a návrh na volbu nového člena Kontrolního výboru ZMP (4) NámZ/6 nám. Zrzavecký
16b Volba členky Finančního výboru ZMP (4) NámZ/7 nám. Zrzavecký
16c Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) NámZ/8 nám. Zrzavecký
17 Úplatný převod 100 % obchodního podílu města ve společnosti Plzeňské komunální služby s. r. o. (9) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
18 Úprava schváleného RV 2014 - 2016 - právní služby v souvislosti s místním referendem (5) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
19 RO v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2013 a vyhodnocení oč. skut. plnění rozpočtu města za r. 2013 (11) ŘEÚ/4 nám. Zrzavecký
20 Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů (8) ŘEÚ/5 nám. Zrzavecký
21 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2014 (5) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
22 Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektů rekonstrukce povrchu tělocvičen 4. ZŠ a 33. ZŠ Plzeň (4) FIN/1 nám. Zrzavecký
23 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro MO Plzeň 3 (4) FIN/2 nám. Zrzavecký
24 Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bezpečné branky – 33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31 (3) FIN/3 nám. Zrzavecký
25 Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (6) FIN/4 nám. Zrzavecký
26 Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně. (6) TN/2 nám. Rund
27 Aktualizace přílohy zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) KŘTÚ/1 nám. Rund
28 Odůvodnění veřejné zakázky - Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa (7) OI/1 nám. Rund
29 Změna zřizovací listiny a aktualizace přílohy „A“ a „B“ ZL SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (6) KŘTÚ/11 nám. Šimák
30 Aktualizace přílohy zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) KŘTÚ/12 nám. Šimák
31 Zadání veř. zakázky dle Zásad - "Specializovaná veřejná zakázka, kterou může poskytnout pouze jediný dodavatel“ (5) KŘTÚ/13 nám. Šimák
32 Svěření domu Dominikánská 9 s pozemkem p.č. 186 k.ú. Plzeň do správy p. o. SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ (5) KŘTÚ/15 nám. Šimák
33 Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů (4) BYT/1 nám. Šimák
34 Program VH Association Internatilonale des Viles Amies de la Marionnette (AVIAMA) a delegování zástupce města na VH (5) NámH/1 nám. Herinková
35 Přijetí účelových dotací od Plzeňského kraje pro Divadlo Alfa, p.o. a Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o. (4) ŘÚSO/1 nám. Herinková
36 Návrh řešení vzniku organizace cestovního ruchu v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 - 2018 (4) ŘÚSO/2 nám. Herinková
37 Účelová dotace na opravu 13 ks původních oken u Frišovy vily, Boženy Němcové 9 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
38 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2012 (4) OK/1 nám. Herinková
39 Poskytnutí dotací v rámci průběžného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant pro rok 2013“ (6) OK/2 nám. Herinková
40 Schválení vyúčtování dotace poskytnuté Galerii města Plzně, o.p.s. (IČ 25234994), pro rok 2012 na základě smlouvy č. 2011/005291 (7) OK/3 nám. Herinková
41 Poskytnutí dotace na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ v rámci tříletého dotačního programu na léta 2014–2016 (5) OK/4 nám. Herinková
42 Změna OZV č. 4/2012. (20) BEZP/1 radní Houdek
43 Prodej bytových jednotek v domech, kde nájemcům uplynula zákonná lhůta pro koupi bytu - 2. nabídka ve 3 měsících (10) PROP/1 radní Matoušová
44 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/19, včetně pozemku parc.č. 3979/19, k.ú. Plzeň (15) PROP/3 radní Matoušová
45 Prodej části pozemku parc. č. 2575/1, o výměře 17 m2 z celkové výměry 12 640 m2, k. ú. Skvrňany (13) PROP/4 radní Matoušová
46 Prodej pozemku p.č. 381/5, k.ú. Koterov (12) PROP/5 radní Matoušová
47 Prodej části pozemku parc. č. 272/1, o výměře 99 m2 z celkové výměry 13 984 m2, k. ú. Radobyčice (22) PROP/6 radní Matoušová
48 Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 1809/2 k.ú. Černice (13) PROP/7 radní Matoušová
49 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1931/93 v k.ú. Černice - GRI, s.r.o. (13) PROP/8 radní Matoušová
50 Prodej pozemků p.č. 733 a p.č. 765/70-71 k.ú. Lhota u Dobřan za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (18) PROP/9 radní Matoušová
51 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 7782/50 a p.č. 8467/24, oba v k.ú. Plzeň - ČEZ Distribuce, a. s. (13) PROP/10 radní Matoušová
52 Prodej pozemků p.č.st. 2910 a p.č. 1981/214 k.ú. Litice u Plzně za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (12) PROP/11 radní Matoušová
53 Prodej pozemku p.č. 403/3 k.ú. Plzeň za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (11) PROP/12 radní Matoušová
54 Změna smluvních ujednání ve SoBSK a Dohodě uzavřených za účelem zástavby lokality Obytná zóna Plzeň - Valcha (15) PROP+KŘTÚ/13 radní Matoušová, nám. Rund
55 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou k.ú. Plzeň 4 (14) PROP+KŘTÚ/14 radní Matoušová, nám. Rund
56 Ponechání pozemků p.č. 419/1 a p.č. 842/1, oba v k.ú. Doudlevce ve vlastnictví města. (16) PROP/15 radní Matoušová
57 Zrušení usnesení ZMP č. 29 ze dne 24. 1. 2013 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1418/1, k.ú. Plzeň (11) PROP/16 radní Matoušová
58 Zrušení usnesení ZMP č. 145 ze dne 21. 3. 2013 ve věci prodeje pozemku p.č. 2200/2, k.ú. Doubravka (11) PROP/17 radní Matoušová
59 Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Koperníkova 15 z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/18 radní Matoušová
60 Uzavření SoBSK - p.č. 1137/115,16, oba k.ú. Bolevec - Developrojekt (19) PROP/19 radní Matoušová
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2756 k.ú. Bolevec (11) EVID/1 radní Matoušová
62 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 110/4 k.ú. Lobzy (13) EVID/2 radní Matoušová
63 Svěření kulturního zařízení – dům Malesice č. p. 228, Malesická Náves 1, do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice (10) EVID/3 radní Matoušová
64 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na TDI v lokalitě Mohylová ulice k.ú. Doubravka, investor PRESTOL, spol. s r.o. (7) MAJ/1 radní Matoušová
65 Směna pozemků pod komunikacemi "Rokycanská x Nepomucká" a převod původní silnice I/20 (13) MAJ/2 radní Matoušová
66 Směna částí pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a pí Ivanou Korsovou a p. Ing. Bohuslavem Korsou, CSc. (10) MAJ/3 radní Matoušová
67 Darování částí pozemků parc.č. 365/1 a parc.č. 373/43,k.ú. Útušice,ve vlast. Obce Útušice,do majetku města Plzně pro SRT Úhlava (9) MAJ/4 radní Matoušová
68 Výkup části pozemku p.č. 1068/13 ze spoluvlastnictví manž. Bursových a manž. Kuralových do majetku města Plzně (9) MAJ/5 radní Matoušová
69 Uzavření kupní smlouvy se spol. IKO stavby s.r.o.-výkup pozemku do majetku města Plzně na výstavbu mateřské školy v k.ú. Černice (9) MAJ/6 radní Matoušová
70 Uzavření SOSB kupní - TDI se spol.IKO stavby s.r.o., směna pozemků se 3 FO - „Černice K Plzenci III, sjezd na pozemek p.č. 1455/28“ (10) MAJ/7 radní Matoušová
71 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a Občanským sdružením Plzeň – Zadní Roudná na odkoupení kanalizační stoky do majetku města. (8) MAJ/8 radní Matoušová
72 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Tolarové. (8) MAJ/9 radní Matoušová
73 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Ing. P. Krse. (8) MAJ/10 radní Matoušová
74 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. P. Bergera. (8) MAJ/11 radní Matoušová
75 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Gruškových. (8) MAJ/12 radní Matoušová
76 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Adámkové. (8) MAJ/13 radní Matoušová
77 Rozpočtové opatření - snížení kapitálových výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení provozního příspěvku 2. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/1 radní Rottová
78 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (6) OŠMT/2 radní Rottová
79 Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace volného prostranství na Litické návsi“ (5) KŽP/1 radní Rottová
80 Žádost Budoucnost Valchy, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková stezka“ (6) KŽP/2 radní Rottová
81 Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VII. etapa – Oáza klidu a setkávání“ (5) KŽP/3 radní Rottová
82 Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Za environmentální výchovou do ZOO města Plzně“ (6) KŽP/4 radní Rottová
83 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (7) KŽP/5 radní Rottová
84 Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/1 radní Kuthan
85 Realizační plán pro rok 2014 (4) OSS/2 radní Kuthan
86 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
87 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013 (4) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
88 Nová divadelní budova v Plzni. (1) TN/1 nám. Rund
89 Aktuální informace ve věci institutu „zvláštního příjemce“ (3) BYT/2 Ing. Švarc
90 IZ o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP k 30.6.2013 (2) OI+ŘEÚ/2 Ing. Kaucký
91 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
92 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeň - město a Plzeňský kraj - červenec 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
93 Dopis mž. Pavlíčkových - návrh na udělení výjimky ve věci čipování psa, návrh na změnu vyhlášky (2) ORG/4 Ing. Karhan
94 Dopis pí Vosykové ve věci platby za odvoz komunálního odpadu (3) ORG/5 Ing. Karhan
95 Výběrová komise pro výběrové řízení na pozici ředitele DJKT Plzeň, p.o. (1) NámH/2 nám. Herinková
96 Informace o výzvě jedinému dodavateli - řešení hav. stavu u VZ „Dědičná štola pod Smetan., Kopec., Šafař. a Křižík. sady“ (1) KŘTÚ/14 nám. Šimák
97 Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za I. pololetí roku 2013 (1) KŽP/6 pí Maroušková
98 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 7. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
99 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
99a Velký Bolevecký rybník – vývoj a perspektiva projektu (1) KŘTÚ/16 nám. Šimák
100 Různé (0)