Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 36.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 10.10.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 5. 9. 2013 - 9. 10. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Udělení Ceny města Plzně prof. PhDr. Evženu Neustupnému, CSc. (2) PRIM/4 p. primátor
5 Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na proj. Revitalizace uliční sítě histor. centra města Plzně – část I – Riegrova, Dominikánská (3) ÚKEP/1 p. primátor
6 Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace uliční sítě histor. centra města Plzně – část II - Sedláčkova“ (3) ÚKEP/2 p. primátor
7 Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu histor. jádra města Plzně“ (4) ÚKEP/3 p. primátor
8 Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Lochotínský park“. (3) ÚKEP/4 p. primátor
9 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) PRIM/5 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 8. 2013 do 11. 9. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
11 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) NámZ/1 nám. Zrzavecký
12 Porušení rozpočtové kázně občanským sdružením TOTEM – regionální dobrovolnické centrum (15) PROP+OSS/54 nám. Zrzavecký, radní Kuthan
13 Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s. (7) PROP+OK/55 nám. Zrzavecký, nám. Herinková
14 Úvěr 150 mil. Kč - krytí případné finanční nedostatečnosti. (5) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
15 Použití volných prostředků FKD MP na projekt "Zateplení 89.MŠ, Habrová 8" pro MO Plzeň 2 - Slovany (4) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
16 Rozp. opatření na krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín a vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň. (5) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
17 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
18 Předložení projektů k bezbariérové trase na rok 2014 (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
19 Uspořádání architektonické soutěže pro blok Americká – Nádražní – Křižovatka U Jána - Denisovo nábřeží (11) KŘTÚ/2 nám. Rund
20 Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na TDI v lokalitě Mohylová ulice k.ú. Doubravka, investor PRESTOL, spol. s r.o. (7) MAJ/1 radní Matoušová
21 Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a městem Plzní – směna pozemků „Rokycanská x Nepomucká“ a převod původní silnice I/20 (13) MAJ/2 radní Matoušová
22 Směna částí pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a pí Ivanou Korsovou a p. Ing. Bohuslavem Korsou, CSc. (10) MAJ/3 radní Matoušová
23 Darování částí pozemků parc.č. 365/1 a parc.č. 373/43, k.ú. Útušice,ve vlast. Obce Útušice, do majetku města Plzně pro SRT Úhlava. (9) MAJ/4 radní Matoušová
24 Výkup části pozemku parc.č. 1068/13 k.ú.Bručná ze spoluvlast. manž. Bursových a manž. Kuralových do majetku města. (9) MAJ/5 radní Matoušová
25 Směna v k.ú. Křimice a budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „BYTOVÝ DŮM KŘIMICE – 27 BJ“ (10) MAJ/6 radní Matoušová
26 Uzavření SOSB kupní na TDI - spol. IKO stavby s.r.o., směna pozemků se 3 FO - „Černice K Plzenci III, sjezd na poz. p.č. 1455/28“. (10) MAJ/7 radní Matoušová
27 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení kanalizační stoky do majetku města - Občanské sdružení Plzeň - Zadní Roudná. (8) MAJ/8 radní Matoušová
28 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Tolarové. (8) MAJ/9 radní Matoušová
29 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Ing. P. Krse. (8) MAJ/10 radní Matoušová
30 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. P. Bergera. (8) MAJ/11 radní Matoušová
31 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA- VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Gruškových. (8) MAJ/12 radní Matoušová
32 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Adámkové. (8) MAJ/13 radní Matoušová
33 Výkup pozemků v k.ú. Lobzy pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od pí Bohumily Grobové a p. Jiřího Jaroše (10) MAJ/14 radní Matoušová
34 Výkup pozemku v k.ú. Lozby pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň Letná (10) MAJ/15 radní Matoušová
35 Výkup pozemku v k.ú. Skvrňany - 2 fyzické osoby uvedené na LV č. 172 pro k.ú. Skvrňany (10) MAJ/16 radní Matoušová
36 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 11319/42, k.ú. Plzeň - Plzeňská teplárenská, a.s. (11) MAJ/17 radní Matoušová
37 Výkup pozemku parc.č. 1770, k.ú. Černice, od podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 341 pro k.ú. Černice, do majetku města Plzně. (9) MAJ/18 radní Matoušová
38 Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 1954/179 k.ú. Litice u Plzně od společnosti SOMAX PLUS, s.r.o. (13) MAJ/19 radní Matoušová
39 Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Výzkumným ústavem les. hospodářství a myslivosti na darování staveb v arboretu Sofronka (9) MAJ/20 radní Matoušová
40 Výkup pozemku parc.č. 243/5 k.ú. Malesice, od p. Ivana Trnky, do majetku města Plzně (9) MAJ/21 radní Matoušová
41 Směna pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a p. Ing. Pavlem Česalem (11) MAJ/22 radní Matoušová
42 Bezúplatný převod p.č. 1175/2 a podílu na p.č. 1174/3 k.ú. Hradiště u Plzně z vlast. ÚZSVM do majetku města. (8) MAJ/23 radní Matoušová
43 Výkup pozemků parc.č. 328/3 a parc.č. 333/2, oba k.ú. Bukovec, do majetku města Plzně. (9) MAJ/24 radní Matoušová
44 Výkup id. spol. podílu o vel. 1/6 z celku na pozemku parc.č. 6711/2, k.ú. Plzeň, v areálu 10.ZŠ, nám. Míru 6, Plzeň (9) MAJ/25 radní Matoušová
45 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 435/14 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”. (8) MAJ/26 radní Matoušová
46 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (13) MAJ/27 radní Matoušová
47 Rozhodnutí o maj. vypořádání pozemků po dokončení stavby "Silnice I/20 K Dráze - Jasmínová", k.ú. Koterov a k.ú. Hradiště. (8) MAJ/28 radní Matoušová
48 Prodej bytových jednotek v domech, kde nájemcům uplynula zákonná lhůta pro koupi bytu - 2. nabídka ve 3 měsících (10) PROP/1 radní Matoušová
49 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/19, včetně pozemku parc.č. 3979/19, k.ú. Plzeň (15) PROP/3 radní Matoušová
50 Prodej části pozemku parc. č. 2575/1, o výměře 17 m2 z celkové výměry 12 640 m2, k. ú. Skvrňany (13) PROP/4 radní Matoušová
51 Prodej pozemku p.č. 381/5, k.ú. Koterov - Krňoulovi (12) PROP/5 radní Matoušová
52 Prodej části pozemku parc. č. 272/1, o výměře 99 m2 z celkové výměry 13 984 m2, k. ú. Radobyčice (22) PROP/6 radní Matoušová
53 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1809/2 k.ú. Černice (13) PROP/7 radní Matoušová
54 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1931/93 v k.ú. Černice (13) PROP/8 radní Matoušová
55 Prodej pozemků p.č. 733 a p.č. 765/70-71 k.ú. Lhota u Dobřan (18) PROP/9 radní Matoušová
56 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 7782/50 a p.č. 8467/24, oba v k.ú. Plzeň (13) PROP/10 radní Matoušová
57 Prodej pozemků p.č. st. 2910 a p.č. 1981/214 k.ú. Litice u Plzně (12) PROP/11 radní Matoušová
58 Prodej pozemku p.č. 403/3 k.ú. Plzeň (11) PROP/12 radní Matoušová
59 Změna smluvních ujednání ve SoBSK a dohodě uzavřených za účelem zástavby pozemku p.č. 2429/1 k.ú. Valcha (15) PROP+KŘTÚ/13 radní Matoušová, nám. Rund
60 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou v k.ú. Plzeň 4 (15) PROP+KŘTÚ/14 radní Matoušová, nám. Rund
61 Nakládání s pozemky p.č. 419/1 a p.č. 842/1, oba v k.ú. Doudlevce (16) PROP/15 radní Matoušová
62 Zrušení usnesení ZMP č. 29 ze dne 24. 1. 2013 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1418/1, k.ú. Plzeň (11) PROP/16 radní Matoušová
63 Zrušení usnesení ZMP č. 145 ze dne 21. 3. 2013, ve věci prodeje pozemku p.č. 2200/2, k.ú. Doubravka (11) PROP/17 radní Matoušová
64 Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Koperníkova 15 z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/18 radní Matoušová
65 Prodej nebytového prostoru č. 1988/19 – krytu CO na adrese v Plzni, Táborská ul. č.or. 30 (13) PROP/19 radní Matoušová
66 Prodej volné nebytové jednotky č. 771/29 na adrese Rokycanská č.or. 44 v Plzni (13) PROP/21 radní Matoušová
67 Prodej pozemků p.č. 232/176,418,78,79, k.ú. Lobzy - vlastníci atr. RD (17) PROP/22 radní Matoušová
68 Prodej pozemku parc.č. 1307, k.ú. Hradiště u Plzně (12) PROP/23 radní Matoušová
69 Prodej pozemku p.č. 11319/352, k.ú. Plzeň - Sýkorovi (12) PROP/24 radní Matoušová
70 Prodej dílu "a" odděleného z pozemku p.č. 1470/1 k.ú. Plzeň (14) PROP/25 radní Matoušová
71 Prodej pozemku p.č. 3/8 k.ú. Dolní Vlkýš (12) PROP/26 radní Matoušová
72 Prodej pozemku p.č. 400/2 k.ú. Bručná (12) PROP/27 radní Matoušová
73 Prodej pozemků p.č. 1590/7, p.č. 1592/8, p.č. 1588/59, p.č. 2575/48 k.ú. Skvrňany (18) PROP/28 radní Matoušová
74 Prodej pozemků p.č. 2336/39, 83-85 k.ú. Plzeň (18) PROP/29 radní Matoušová
75 Uzavření SoBSK na části pozemků p.č. 1609/55, p.č. 3835, p.č. 3836 k.ú. Bolevec za účelem výstavby halových garáží (14) PROP/30 radní Matoušová
76 Zrušení usn. ZMP č. 637/12 (uzavření SoBSK)a prodej pozemku p.č. st. 3032 k.ú. Valcha (14) PROP/31 radní Matoušová
77 Prodloužení termínu pro dokončení stavby víceúčelového domu na p.č. 10065/1-8 a p.č.10517/2, vše v k.ú. Plzeň (13) PROP/32 radní Matoušová
78 Změna usnesení ZMP č. 336/12, ve věci změny předmětu prodeje - Tolarovi (12) PROP/33 radní Matoušová
79 Darování pozemků Lidická ul. (11) PROP/34 radní Matoušová
80 Nakládání s pozemky p.č. 2295/1 (vč. studny na něm umístěné), p.č. 2295/2 a p.č. 2295/3, vše v k.ú. Bolevec (13) PROP/35 radní Matoušová
81 Nakládání s pozemkem p.č. 9709 k.ú. Plzeň (13) PROP/36 radní Matoušová
82 Mimosoudní vyrovnání + prodej pozemku p.č. 671/2 v k.ú. Bukovec (15) PROP/37 radní Matoušová
83 Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2009/002950 – zrušení podmínky výpůjčky části nebytových prostorů pro MÚSS (8) PROP/38 radní Matoušová
84 Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 15, Východní Předměstí č.p. 579, včetně pozemku parc.č. 1171, k.ú. Plzeň (14) PROP/39 radní Matoušová
85 Prodej nemovitosti na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č.p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň (13) PROP/40 radní Matoušová
86 Prodej nemovitostí Husova 39, Jižní Předměstí č.p. 512, včetně pozemku parc.č. 9603, k.ú. Plzeň (13) PROP/41 radní Matoušová
87 Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 29, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/42 radní Matoušová
88 Prodej nemovitostí na adrese Spolková 25, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/43 radní Matoušová
89 Prodej nemovitostí na adrese Skrétova 12, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/44 radní Matoušová
90 Prodej nemovitostí na adrese U Tržiště 3, Plzeň, z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/45 radní Matoušová
91 Prodej nemovitostí na adrese Koperníkova 33, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (15) PROP/46 radní Matoušová
92 Prodej nemovitostí na adrese Koperníkova 29, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/47 radní Matoušová
93 Prodej nemovitostí na adrese Radyňská 32, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/48 radní Matoušová
94 Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 10, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži (14) PROP/49 radní Matoušová
95 Prodej nemovitostí na adrese U Seřadiště 219, Plzeň, z majetku města (14) PROP/50 radní Matoušová
96 Prodej nemovitostí na adrese Jagellonská 12, Plzeň, z majetku města (13) PROP/51 radní Matoušová
97 Prodej nemovitostí na adrese Hřímalého 23, Plzeň, z majetku města (13) PROP/52 radní Matoušová
98 Prodej nemovitostí na adrese Rumburská 4, Plzeň, z majetku města (13) PROP/53 radní Matoušová
99 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2756 k.ú. Bolevec (11) EVID/1 radní Matoušová
100 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 110/4 k.ú. Lobzy (13) EVID/2 radní Matoušová
101 Svěření kulturního zařízení – dům Malesice č. p. 228, Malesická Náves 1, do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice (10) EVID/3 radní Matoušová
102 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1477/2 v k. ú. Černice (12) EVID/4 radní Matoušová
103 Odstranění staveb nefunkčních měrných objektů ve správě OSI MMP (18) EVID/5 radní Matoušová
104 Předložení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2012 (6) NámS/1 nám. Šimák
105 Odůvodnění veřejné zakázky „Divadelní terasy - Úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně“ (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
106 Vynětí pozemků z působnosti MO dočasně dotčených modernizací železničního uzlu Plzeň ve smyslu čl. 30 odst. 10) Statutu města Plzně (4) KŘTÚ/13 nám. Šimák
107 Program rozvoje města Plzně - aktualizace (8) KŘTÚ/1 nám. Rund
108 Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce tramvajové trati Pražská - U Zvonu v Plzni - aktualizace 2010 (5) OI/1 nám. Rund
109 Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně (11) OSI/1 nám. Rund
110 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření p.o. v působnosti KŘÚSO MMP (20) ŘÚSO/1 Bc. Herinková, pí Rottová, p. Kuthan
111 Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace volného prostranství na Litické návsi“ (5) KŽP/1 radní Rottová
112 Žádost Budoucnost Valchy o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková stezka“. (6) KŽP/2 radní Rottová
113 Žádost 91. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VII. etapa – Oáza klidu a setkávání“. (5) KŽP/3 radní Rottová
114 Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Za environmentální výchovou do ZOO MP“ (6) KŽP/4 radní Rottová
115 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění. (7) KŽP/5 radní Rottová
116 Žádost 46. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Revitalizace Jedinečné zahrady, bylinková zahrádka“. (5) KŽP/6 radní Rottová
117 Žádost 25. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Živá voda“ (5) KŽP/7 radní Rottová
118 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění. (7) KŽP/8 radní Rottová
119 Žádost MO Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Obnova Lobezského parku“. (5) KŽP/9 radní Rottová
120 Žádost 49. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 2. etapa“. (5) KŽP/10 radní Rottová
121 Rozpočtové opatření - snížení kapitálových výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení provozního příspěvku 2. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/1 radní Rottová
122 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (6) OŠMT/2 radní Rottová
123 Poskytnutí dotací pro tělovýchovné subjekty na krytí následků povodňových škod a změna účelu poskytnuté dotace (5) OŠMT/3 radní Rottová
124 Aktualizace příloh ke ZL příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (57) OŠMT/4 radní Rottová
125 Rozpočtové opatření - snížení provozního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku 25. ZŠ Plzeň (2) OŠMT/5 radní Rottová
126 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek MŠ Plzeň (42) OŠMT/6 radní Rottová
127 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie PK v rámci projektu "Bezpečné město". (3) BEZP/1 radní Houdek
128 Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, p.o. (2) ŘÚSO/2 p. Kuthan
129 Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (4) ŘÚSO/3 p. Kuthan
130 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
131 Děkovný dopis od Růženy Čechové, starostky Města Terezín, za finanční pomoc (1) PRIM/3 p. primátor
132 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013 (4) ŘEÚ/4 Ing. Kuglerová
133 Aktuální informace ve věci institutu „zvláštního příjemce“ (3) BYT/1 Ing. Švarc
134 Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP k 30. 6. 2013 (2) OI+ŘEÚ/2 Ing. Kaucký
135 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
136 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červenec 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
137 Dopis mž. Pavlíčkových - návrh na udělení výjimky ve věci čipování psa, návrh na změnu vyhlášky (2) ORG/4 Ing. Karhan
138 Dopis pí Vosykové ve věci platby za odvoz komunálního odpadu (3) ORG/5 Ing. Karhan
139 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - srpen 2013 (1) ORG/6 Ing. Karhan
140 Dopis Občanského sdružení Koterov - zajištění a zabezpečení zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v Koterově (1) ORG/7 Ing. Karhan
141 Dopis Ing. Ženíška - námitka k záměru prodeje části pozemků p.č. 1137/16, 115 v k.ú. Bolevec (3) ORG/8 Ing. Karhan
142 Stanovisko SVJ k nabídce MMP o možnosti odkoupení nebytové jednotky č. 1062/22 v Revoluční 5, Plzeň (4) ORG/9 Ing. Karhan
143 Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace (1) NámH/1 nám. Herinková
144 Výběrová komise pro výběrové řízení na pozici ředitele DJKT Plzeň, p.o. (1) NámH/2 Bc. Herinková
145 Současný stav projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“ a návrh konceptu provozu (3) ÚKEP/5 Ing. Beneš
146 Současný stav přípravy města Plzně na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 – 2020 (1) ÚKEP/6 Ing. Beneš
147 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za II. čtvrtletí 2013 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2013 (3) KŘTÚ/12 nám. Šimák
148 Info o výzvě jedinému dodavateli - řešení hav. stavu u VZ „Dědičná štola pod Smetanovými, Kopeckého, Šafařík. a Křižík. sady“ (2) KŘTÚ/14 nám. Šimák
149 Velký Bolevecký rybník – vývoj a perspektiva projektu (1) KŘTÚ/16 nám. Šimák
150 Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za I. pololetí roku 2013 (1) KŽP/11 pí Maroušková
151 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 9. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
152 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2013 (2) VZVZ/2 pí Dolejšová
153 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 7. 2013 (1) VZVZ/3 pí Dolejšová
154 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
155 Zpráva o činnosti KV ZMP v období od 6. 6. do 21. 8. 2013 (2) KV/3 Mgr. Ženíšek
155a Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou (1) NámS/2
156 Různé (0)