Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 37.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 07.11.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 10. 10. 2013 - 6. 11. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Odměny pro členy výborů ZMP za II. pololetí 2013 (2) PRIM/3 p. primátor
5 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) PRIM/5 p. primátor
6 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) RA/1 p. primátor
7 Přijetí dotace z OPŽP - Zlepšení jakosti pitné vody, na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (4) ÚKEP/2 p. primátor
8 Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby "Plzeňský vědecko technologický park III" (4) ÚKEP/3 p. primátor
8a Žádost o dotaci z OPŽP na sdružený projekt "Vodní plochy Lobezká louka I. etapa" pro oblast podpory 6.4 a 6.5 (3) ÚKEP/4 p. primátor
9 Uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (4) ŘÚSO/3 p. primátor
10 Rozpočt.opatření-přesun prostředků v rámci schválených kapitál.výdajů a zařazení akce "Vyvolávací systém Q matic" do jm.sez.investic (3) VNITŘ/1 p. primátor
11 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
12 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 12. 9. 2013 do 9. 10. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
13 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům MO pro sestavení rozpočtu města na rok 2014 a RV v letech 2015 - 2017 (7) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
14 EIB - výplata 4. tranše ve výši 350 mil. Kč z úvěrového rámce 1 600 mil. Kč (10) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
15 Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“ (2) FIN/2 nám. Zrzavecký
16 Žádost o podporu z OPŽP pro projekt „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“ (3) FIN/3 nám. Zrzavecký
17 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (3) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
18 Porušení rozpočtové kázně občanským sdružením TOTEM – regionální dobrovolnické centrum (16) PROP+OSS/13 nám. Zrzavecký, radní Kuthan
19 Nárok zhotovitele na uhrazení vícenákladů realizace stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká. (11) TN/1 nám. Rund
20 Rozp. opatření-převod prostředků z rozpočtu MO 1 do rozp. MMP-zpracování PD na bazén Plzeň Lochotín a rozp.opatření rozp. OSI MMP – PB (4) OSI/1 nám. Rund
21 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nových investičních akcí (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
22 Rozpočtové opatření rozpočtů Bytový odbor a BYT - správa domů (2) BYT/1 nám. Šimák
23 Změna zřizovací listiny ESPRITU – plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/1 nám. Herinková
24 Zrušení obecně prospěšné společnosti FINÁLE PLZEŇ, o.p.s., IČ 25227807 (4) ŘÚSO/4 nám. Herinková
25 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP. (3) BEZP/1 radní Houdek
26 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky prof. MUDr. Jaroslava Kosa čestným hrobem města Plzně (8) ŘÚSO/2 radní Kuthan
27 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy (4) OŠMT/1 radní Rottová
28 Schválení „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014“ (4) OŠMT/2 radní Rottová
29 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dýšina (9) EVID/1 radní Matoušová
30 Majetkoprávní vypořádání „Administrativní budova společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká ul., Plzeň“ (9) MAJ/1 radní Matoušová
31 Odkoupení pozemku p.č. 2920/6 v k.ú. Bolevec pro stavbu ,,Silnice II/231 – Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora“ (9) MAJ/2 radní Matoušová
32 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA-VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa". (9) MAJ/3 radní Matoušová
33 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků po ukončení VPS „I/26 Přeložka Nová Hospoda” a pro VPS „Prodloužení Univerzitní ulice“. (9) MAJ/4 radní Matoušová
34 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Mgr. A. Černé. (8) MAJ/5 radní Matoušová
35 Směna garáže pro "VPS D3 - Průtah silnice I/20 - úsek Sládkova-Cvokařská" - Ing. Jaroslav Jirka (11) MAJ/6 radní Matoušová
36 Přijetí daru nově vzniklého pozemku p. č. 2652, k.ú. Litice u Plzně, a realizace IA MO Plzeň 6 – rozšíření chodníku v ulici K Ovčínu (10) MAJ/7 radní Matoušová
37 Směna pozemků v k.ú. Doudlevce – BRUSH SEM s.r.o. (10) MAJ/8 radní Matoušová
38 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a dotčených pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, Praha West Investment k.s. (13) MAJ/9 radní Matoušová
39 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na koupi TDI, „Obytný celek Újezd – východ“, Plzeňská insolvenční, v.o.s. (10) MAJ/10 radní Matoušová
40 Výkup pozemků dotčených komunikací a veřejným osvětlením od Ing. Procházky a manželů Skálových,„Obytný celek Újezd – východ“. (11) MAJ/11 radní Matoušová
41 Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně – p. Jaromír Pechman. (10) MAJ/12 radní Matoušová
42 Nevyužití předkupního práva města Plzně na výkup id.spoluvlast. podílů na parc.č. 156/3,zapsaných na LV č. 1044 pro k.ú. Skvrňany. (9) MAJ/13 radní Matoušová
43 Změna usn.ZMP č.130 ze dne 21.3.2013 ve věci uzavření konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast.zaps. LV č. 420 pro k.ú. Božkov (8) MAJ/14 radní Matoušová
44 Smlouva bud. kupní na TDI se spol. invelt – s.r.o. „Doprav. napojení pozemků na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň“ k.ú. Lobzy (8) MAJ/15 radní Matoušová
45 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu státu ½ k celku na pozemcích zaps. na LV č. 1079 v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně (9) MAJ/16 radní Matoušová
46 Uzavření konečné KSna pozemky v k. ú. Újezd a konečné darovací smlouvy na darování TDI v rámci stavby „RD v Plzni – Újezdě. (12) MAJ/17 radní Matoušová
47 Výkup spoluvlast.podílu ¼ k celku na pozemku parc.č. 1747/1 k.ú. Bolevec ve spoluvlast.paní Kaděrové a pana Hrušky do majetku města Plzně. (8) MAJ/18 radní Matoušová
48 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 325 ze dne 20. 6. 2013. (6) MAJ/19 radní Matoušová
49 Uzavření konečné KS na pozemky, TDI a smlouva o zřízení VB v k.ú. Plzeň zasažených stavbou CTP Invest, spol. s r. o. – větev V7 a V10. (12) MAJ/20 radní Matoušová
50 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň (10) MAJ/21 radní Matoušová
51 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 680/1 k.ú. Doudlevce (10) MAJ/22 radní Matoušová
52 Prodej nebytové jednotky č. 2022/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 15 v Plzni (16) PROP/1 radní Matoušová
53 Prodej volného nebytového prostoru č. 1706/26 na adrese Toužimská č.or. 11 v Plzni (16) PROP/2 radní Matoušová
54 Prodej nebytové jednotky č. 2060/17 na adrese Koterovská č.or. 132 v Plzni (18) PROP/3 radní Matoušová
55 Prodej pozemku p.č. 1023/2, k.ú. Chotěšov (11) PROP/4 radní Matoušová
56 Prodej pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Koterov (13) PROP/5 radní Matoušová
57 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 5671/8 k.ú. Plzeň (13) PROP/6 radní Matoušová
58 Prodej pozemků p.č. 810/1, 836/4, 890/5 a 811/3 k.ú. Doudlevce (13) PROP/7 radní Matoušová
59 Prodej pozemků v k.ú. Vejprnice - rybník "U Fulínů" (11) PROP/8 radní Matoušová
60 Zrušení usn. ZMP č. 30/2013, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 8126/46-50,52 k.ú. Plzeň (10) PROP/9 radní Matoušová
61 Prodej pozemku p.č. 403/5 k.ú. Plzeň (8) PROP/10 radní Matoušová
62 Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 15, Východní Předměstí č.p. 579, včetně pozemku parc.č. 1171, k.ú. Plzeň (14) PROP/11 radní Matoušová
63 Prodej nemovitosti na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č.p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň (13) PROP/12 radní Matoušová
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
65 Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2013 (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
66 Výsledek elektronické veřejné dražby id. spoluvlastnického podílu 1/12 k celku pozemku p.č. 10827 k.ú. Plzeň (4) MAJ/23 radní Matoušová
67 IZ o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30.9.2013 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
68 Návrh SYNOT TIP, a.s. na revokaci usnesení ZMP č. 409 ze dne 5. 9. 2013 (4) ORG/2 Ing. Karhan
69 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - září 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
70 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2014 (2) ORG/4 Ing. Karhan
71 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
72 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za III. čtvrtletí 2013 (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
73 Zápis z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek ze dne 2. 10. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
74 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
74a Informace o výsledku centrálního nákupu silové složky maloodběrů elektrické energie na období 2014-2016 na ČMKBK (1) VNITŘ/2 JUDr. Triner
74b IZ o stavu zadávacích řízení MŠ v Doubravce a Černicích (1) OI/2 Ing. Kaucký
74c Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (2) NámZ/1 nám. Zrzavecký
75 Různé (0)