Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 39.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.12.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 7. 11. 2013 - 11. 12. 2013 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (2) PRIM/4 p. primátor
5 Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje na pořízení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje (3) RA/1 p. primátor
6 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (9) PRÁV/1 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 10. 2013 do 13. 11. 2013 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
8 Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2013 (11) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
9 Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017 (14) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
10 Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s. (7) NámZ/1 nám. Zrzavecký
10a Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ (7) NámZ/2 nám. Zrzavecký
11 Žádost o prominutí posledních splátek půjčky TJ Lokomotiva Plzeň (6) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
12 Změna postupu realizace převodu podílu MO z odvodu z VHP a jiných tech. herních zařízení do rozpočtů MO v r. 2013 (4) ŘEÚ/4 nám. Zrzavecký
13 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň“ (8) FIN/1 nám. Zrzavecký
14 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/2 nám. Zrzavecký
15 Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s. (6) PROP+OK/30 nám. Zrzavecký
16 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru kultury MMP schváleného pro rok 2013 (3) OK/1 nám. Herinková
17 Změna účelu použití části dotace poskytnuté spol. Plzeň 2015, o.p.s., na základě usn. ZMP č. 12/0594 na činnost společnosti v roce 2013 (4) OK/2 nám. Herinková
18 Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Lochotínský park v Plzni“ (5) KŘTÚ/11 nám. Šimák
19 Zkoušky řidičů taxislužby (6) DOP/1 nám. Šimák
20 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. pro rok 2014 (6) OSI/1 nám. Rund
20a Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Revitalizace ul. sítě hist. centra I. - Riegrova-Dominikánská" (4) OI/1 nám. Rund
20b Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“ (3) OI/2 nám. Rund
21 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Světovar (4) ŘEÚ+ŘTÚ/1 radní Matoušová nám. Rund
22 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 6222/1, 14319/12, 14319/13 a 6226/3 vše v k.ú. Plzeň (17) EVID/1 radní Matoušová
23 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 265/7 k.ú. Bručná (13) EVID/2 radní Matoušová
24 Svěření technického vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních vozidel do správy SIT MP (6) EVID/3 radní Matoušová
25 Darování řadiče světelné signalizace z majetku města Plzně (7) EVID/4 radní Matoušová
26 Vyjmutí movitého a nemovitého majetku KD Peklo ze správy organizace ESPRIT- plzeňský kulturní servis, p.o. (12) EVID/5 radní Matoušová
27 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chrást u Plzně (9) EVID/6 radní Matoušová
28 Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/16, včetně pozemku parc.č. 3979/16, k.ú. Plzeň (17) PROP/1 radní Matoušová
29 Prodej pozemků p.č. 1870/3 - 7, k.ú. Bolevec (12) PROP/2 radní Matoušová
30 Prodej pozemku p.č. 856/2, k.ú. Radobyčice (13) PROP/3 radní Matoušová
31 Prodej pozemku parc.č. 901/3, k.ú. Radobyčice, paní Gabriele Muchové, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (12) PROP/4 radní Matoušová
32 Prodej pozemku p.č. 1291/6 k.ú. Bolevec (13) PROP/5 radní Matoušová
33 Prodej pozemku p.č. 232/18, k.ú. Bukovec (12) PROP/6 radní Matoušová
34 Prodej pozemku p.č. 10527/2, k.ú. Plzeň (13) PROP/7 radní Matoušová
35 Prodej pozemků p.č. st. 2919 a p.č. 1981/215 k.ú. Litice u Plzně (13) PROP/8 radní Matoušová
36 Prodej pozemku p.č. 261, k.ú. Malesice (18) PROP/9 radní Matoušová
37 Prodej pozemku p.č. 636/94 k.ú. Červený Hrádek u Plzně (13) PROP/10 radní Matoušová
38 Prodej pozemku p.č. st.2911, k.ú. Litice u Plzně (13) PROP/11 radní Matoušová
39 Prodej pozemku p.č. 484/12 k.ú. Lobzy a pozemků p.č. 8/2 a p.č. 1417/2 k.ú. Doubravka (12) PROP/12 radní Matoušová
40 Prodej pozemků p.č. 806/1 a p.č. 806/2, k.ú. Plzeň (11) PROP/13 radní Matoušová
41 Prodej pozemků p.č. 9153/12 a p.č. 9153/24, k.ú. Plzeň (11) PROP/14 radní Matoušová
42 Ponechání pozemků p.č. 862/25 a p.č. 1031/14 k.ú. Valcha v majetku města Plzně (13) PROP/15 radní Matoušová
43 Ponechání pozemků k.ú. Chotěšov, Losina a Hoříkovice u Chotěšova v majetku města Plzně (11) PROP/16 radní Matoušová
44 Darování pozemků dotčených tělesy komunikace I. třídy - úsek Jízdecká - Tyršova ul. (11) PROP/17 radní Matoušová
45 Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby BD "B" na p.p.č. 11102/127 a 14430/99 k.ú. Plzeň (19) PROP/18 radní Matoušová
46 Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby na p.p.č. 3129/1 a p.č. 5515 k.ú. Plzeň (13) PROP/19 radní Matoušová
47 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků p.č. 1137/16 a 1137/115, k.ú. Bolevec - za účelem výstavby bytového domu (22) PROP/20 radní Matoušová
48 Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu Houškova ul. č.or. 18, Plzeň (10) PROP/21 radní Matoušová
49 Nakládání s budovou Klatovská tř. č.or. 214, č.or. 216, Plzeň (19) PROP/22 radní Matoušová
50 Prodej nemovitostí na adrese Klatovská tř. 218, Plzeň (13) PROP/23 radní Matoušová
51 Prodej nemovitostí na adrese Řepná 3, Litice č.p. 164, s pozemkem parc.č. St. 185, k.ú. Litice u Plzně – snížení kupní ceny (14) PROP/24 radní Matoušová
52 Prodej nemovitostí na adrese Riegrova 22, Plzeň (14) PROP/25 radní Matoušová
53 Prodej nemovitostí na adrese Úslavská 16, Plzeň (14) PROP/26 radní Matoušová
54 Prodej nemovitostí na adrese Koterovská 36, Plzeň (14) PROP/27 radní Matoušová
55 Městské soutěže na prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Nerudova 29, Koperníkova 15, Skrétova 12, Spolková 25 (4) PROP/28 radní Matoušová
56 Rozpočtové opatření (5) PROP/29 radní Matoušová
57 Výkup pozemku v k.ú. Valcha od manželů Josefa a Heleny Maškových (10) MAJ/1 radní Matoušová
58 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavby "OZ Za Humny I.,II. - Dolní Vlkýš" - investor NUMEN, s.r.o. (11) MAJ/2 radní Matoušová
59 Konečné majetkoprávní vypořádání se spol. TEPON s.r.o. - dohoda o zrušení SoSB darovací č. 2011/002512 + prominutí smluvní pokuty (14) MAJ/3 radní Matoušová
60 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 14189 v k.ú. Plzeň pro IA - VPS - „Havarijní zdroj pro město Plzeň” (9) MAJ/4 radní Matoušová
61 Konečné smlouvy-„Obytný soubor Stráň" k.ú.Červený Hrádek a Újezd,I.R.S.rozvojová a stavební s.r.o.,insolvenční správce Ing.Nechutný (13) MAJ/5 radní Matoušová
62 Konečné vypořádání-„Na Kovářské stráni“ a Ke Kačí louži, k.ú.Černice, IRHOS spol. s r.o a prominutí pohledávky (18) MAJ/6 radní Matoušová
63 Odkoupení spoluvlast.podílu ve výši 5/8 k celku pozemků v k.ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM do majetku města Plzně. (11) MAJ/7 radní Matoušová
64 Směna nemovitostí pro stavbu "Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni" - TJ Lokomotiva Plzeň. (12) MAJ/9 radní Matoušová
65 Konečné vypořádání s FO a spol. EKOSYS – RODINNÉ DOMY s.r.o. a 2 dalšími spol.– „20 rodinných domů, Cyklistická ulice, Plzeň“ (13) MAJ/10 radní Matoušová
66 Konečné vypořádání s FO a spol. IKO spol. s r.o., GRI, s.r.o. a Intec Development s.r.o. „Černice, K Plzenci – část 2, ETAPA 1“ (13) MAJ/11 radní Matoušová
67 Uzavření SOSB kupních na TDI a pozemky se spol. IKO stavby s.r.o. a 2 FO „ČERNICE – K PLZENCI – ETAPA 4, Výstavba TDI, řadové domy“ (8) MAJ/12 radní Matoušová
68 Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 526/57 k.ú. Doudlevce od p. Beránka a pí Špiclové. (11) MAJ/13 radní Matoušová
69 Zrušení usn. ZMP č.189/05 a bezúpl. převod pozemků p.č. 284 a 568/2 k.ú. Malesice z vl. ČR, přísl. hospodařit St. pozemkový úřad. (10) MAJ/14 radní Matoušová
70 Nevyužití a zánik věcného předkupního práva na pozemku p.č. 1323, k.ú. Dýšina (10) MAJ/15 radní Matoušová
71 Změna usnesení ZMP č. 423 ze dne 6. 9. 2012 ve věci směny mezi městem Plzní a ŘSD ČR. (8) MAJ/16 radní Matoušová
72 Změna usnesení ZMP č. 256 ze dne 23. 5. 2013 ve věci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou „Bytový dům Křimice“. (6) MAJ/17 radní Matoušová
73 Uzavření smlouvy směnné a o zřízení věcného břemene se spol. ALPHA – BOHEMIA, s.r.o. v k.ú. Plzeň (13) MAJ/18 radní Matoušová
74 Zpětný bezúplatný převod objektu Klatovská 19 z vlastnictví města Plzně do majetku České republiky – Ministerstva obrany. (7) RadM+PRIM/1 radní Matoušová
75 Rozšíření zřizovací listiny 4. základní školy Plzeň (2) OŠMT/1 radní Rottová
76 Podání žádosti o dotaci na akci „Zpracování hydrogeologického průzkum v areálu bývalé skládky v Ledcích a jejím okolí“ do OPŽP (3) OŽP+ÚKEP/1 radní Rottová
77 Žádost Alpinum klub Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014“. (6) KŽP/1 radní Rottová
78 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (7) KŽP/2 radní Rottová
79 Návrh obecně závazné vyhlášky "Požární řád města Plzně" (7) OKŘ/1 radní Houdek
80 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
81 Zpráva o ZPC p. primátora do Green Bay (USA) (1) PRIM/5 p. primátor
82 Informace ve věci uzavření konečné kupní smlouvy s SK Rapid, o.s. (4) MAJ/8 radní Matoušová
83 Infor.zpráva k usn. vlády ČR o zařazení a nezařazení nemov. věcí do seznamu podle § 2c odst.8 z.č.172/91 Sb.,ve znění z.č.173/12 Sb. (3) EVID/7 radní Matoušová
84 Prodej nebytové jednotky č. 1062/22 na adrese Revoluční 5, Plzeň (1) ORG/2 Ing. Karhan
85 Žádost o revokaci a případné projednání žádostí o koupi nemovitostí - p. Straka a pí Jedličková (4) ORG/3 Ing. Karhan
86 Územní plán Plzeň – informace o průběhu jeho zpracování (1) KŘTÚ+STAV/1 nám. Rund
87 Dopad nové právní úpravy na městské právnické osoby (1) PRÁV/2 JUDr. Tomášek
88 Zápis z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek ze dne 6. 11. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
89 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
90 Různé (0)